SG i PSP też chcą nagród za prowadzenie działań w trakcie pandemii

Związkowcy ze Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej upomnieli się o nagrody finansowe dla funkcjonariuszy, w związku z prowadzonymi przez nich działaniami w przeciwdziałaniu pandemii COVID-19. Mundurowi chcą zostać docenieni za swoją służbę, tak samo jak ich koledzy z policji.

ismo, przygotowane przez Zarząd Krajowy ZZS “Florian”, w sprawie nagrodzenia strażaków biorących bezpośredni udział w czynnościach związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 trafiło do nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka, komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej i szefa Obrony Cywilnej Kraju. Związkowcy pytają w nim, czy komenda planuje “przedsięwzięcia motywacyjne lub nagrodowe dla funkcjonariuszy PSP”. Jak podkreślają, jako strona społeczna, zauważają potrzebę “docenienia strażaków za ich dotychczasową służbę w warunkach szczególnego zagrożenia podczas epidemii na wzór działań wdrożonych w innych służbach mundurowych”. Funkcjonariusze powołują się oczywiście na policję, która ogłosiła w czerwcu, że w związku z licznymi, dodatkowymi zadaniami, które policjanci realizują podczas stanu epidemii, kierownictwo podjęło decyzję o przyznaniu im nagród w kwocie łącznie 54 mln zł. Wyróżnionych zostało 53 tys. szeregowych policjantów.

W naszej ocenie docenienie przez kierownictwo PSP strażaków za działania podejmowane w trudnym czasie epidemii z pewnością pozytywnie wpłynęłoby na większe zaangażowanie w wypełnianiu obowiązków służbowych i byłoby bardzo dobrze odebrane w środowisku.

fragment pisma przesłanego ZZ Strażaków “Florian”
Foto: Policja

Orzeczenie WSA w sprawie dodatkowego urlopu za służbę w smogu

Policjant ubiegał się o dodatkowy urlop za pełnienie służby w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał jednak, że przebywanie na powietrzu i narażenie na smog w okresach zimowych, nie jest wystarczającym uzasadnieniem. Szczególnie, że zachowano półroczną przerwę w ekspozycji na czynnik szkodliwy – informuje portal Prawo.pl w artykule zatytułowanym: “WSA: Policjant bez dodatkowego urlopu za służbę w smogu”.

Grupa funkcjonariuszy wydziału prewencji komendy miejskiej wystąpiła o udzielenie płatnego urlopu dodatkowego w wymiarze 13 dni z uwagi na pełnienie służby w latach 2017 i 2018 w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Policjanci wskazywali, że byli narażeni na działanie substancji chemicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, które występowały w powietrzu, w mieście gdzie pełnili służbę.

Komendant powołał komisję, w której skład weszli przedstawiciele służby bhp, służby medycyny pracy oraz związku zawodowego policjantów. Organ ten uznał jednak, że nie podstaw do przyznania dodatkowego urlopu, więc taki też rozkaz personalny został wydany przez komendanta. Jeden z policjantów wniósł odwołanie, ale komendant wojewódzki utrzymał w mocy sporne rozstrzygnięcie. W świetle powyższego, policjant złożył skargę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, że nie było przesłanek do przyznania policjantowi urlopu dodatkowego w związku z pracą w warunkach narażenia na działanie substancji o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. Wynikało to wprost z uzasadnienia raportu komisji, w którym wskazano, że pracę w narażeniu wykonywano w okresie I i IV kwartału danego roku, czyli przez 6 z 12 miesięcy. Oznacza to, że zachowano półroczną przerwę w ekspozycji na czynnik szkodliwy. Sąd wskazał, że już ta okoliczność wykluczała nabycie prawa do dodatkowego urlopu na podstawie § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie urlopów policjantów.

Dlatego też sąd uznał, że służba w patrolu interwencyjnym nie była wykonywana w warunkach narażenia na działanie substancji szkodliwej. Natomiast fakt przebywania na powietrzu i narażenie na smog w okresach zimowych, nie było uzasadnieniem dla przyznania dodatkowego urlopu. Wymagana jest bowiem ekspozycja na działanie substancji szkodliwej o określonym stężeniu i w określonym czasie. Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę.

Więcej – tutaj

Wyrok WSA w Gliwicach z 17 lutego 2020 r., sygn. akt III SA/Gl 1152/19

Źródło: https://www.prawo.pl/kadry/praca-w-smogu-nie-uprawnia-policjanta-do-dodatkowego-urlopu,500887.html

Ze strony: https://nszzp.pl/aktualnosci-prawne/orzeczenie-wsa-w-sprawie-dodatkowego-urlopu-za-sluzbe-w-smogu/?

Foto: Policja

Porozumienie w mundurowej Solidarności

Przedstawiciele Solidarności Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Policji podpisali 8 czerwca porozumienie o współpracy. – Wszędzie, poza strażakami, nasze struktury są dopiero w fazie organizacji, bo Solidarność w służbach mundurowych może działać dopiero od października ubiegłego roku. Na pewno potrzebna nam jest współpraca i wymiana doświadczeń – mówi Andrzej Kołodziejski z Solidarności Służby Więziennej, jeden z inicjatorów porozumienia.

Do spotkania związkowców z Solidarności służb mundurowych doszło 8 czerwca w Wiśle. Wzięli w nim udział przedstawiciele pierwszych terenowych organizacji Solidarności działających w Straży Granicznej, Służbie Więziennej i Policji, a także reprezentacja Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność. Jeszcze niedawno Solidarność mogła istnieć tylko w straży pożarnej, w pozostałych służbach był tzw. monizm związkowy.

– Tak naprawdę był to nie tyle monizm, co marazm związkowy. Dopiero wprowadzająca pluralizm związkowy nowelizacja ustaw o Policji, Straży Granicznej i Służbie Więziennej, która weszła w życie 27 października ubiegłego roku, pozwoliła tworzyć struktury Solidarności w naszych służbach

– tłumaczy Andrzej Kołodziejski. Dodaje, że podpisane porozumienie, choć bardzo ogólne, stwarza zręby przyszłej współpracy – wymiany doświadczeń, wspólnych działań i wystąpień.
 

– To historyczne porozumienie, bo dotąd Solidarność działała tylko w straży pożarnej. Mamy około 10 tysięcy członków i co najmniej takiej samej liczby życzę kolegom z innych służb mundurowych

– powiedział po podpisaniu porozumienia Bartłomiej Mickiewicz, szef Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność.

Porozumienie podpisali: przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność Bartłomiej Mickiewicz, przewodniczący Solidarności Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Opolskiego Krzysztof Potaczek, przewodniczący Solidarności Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Białej Podlaskiej Tomasz Mickiewicz, przewodniczący Solidarności Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej Okręgu Opolskiego Rafał Mróz oraz Andrzej Kołodziejski, szef Solidarności Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej Okręgu Katowickiego.

Źródło: https://www.tysol.pl/a49247-Porozumienie-w-mundurowej-Solidarnosci

Foto: NSZZ Solidarność SW

Mundurowa superustawa przyjęta przez rząd. Wśród zmian m.in. specjalny dodatek przedemerytalny – InfoSecurity24

Prace nad ustawą o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej wyraźnie przyspieszają, czego najlepszym przykładem jest dzisiejsze posiedzenie Rady Ministrów. Rząd zebrał się bowiem dziś w zasadzie jedynie by przyjąć ten projekt. Pod znakiem zapytania wciąż stoi wprawdzie lipcowy termin wejścia w życie nowych przepisów, jednak widać, że w kierownictwo MSWiA jest zdeterminowane, by ustawę jak najszybciej doprowadzić do legislacyjnego finału. W obszernym akcie prawnym, którego beneficjentami mają być funkcjonariusze służb mundurowych podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji, a od niedawna także mundurowi ze Służby Więziennej, znajdują się m.in. zapisy wprowadzające przedemerytalny dodatek motywacyjny, który ma skłonić mundurowych posiadających uprawnienia emerytalne do pozostanie w służbie.

Choć jeszcze niedawno spekulowano, że projekt superustawy może trafić do legislacyjnej poczekalni z uwagi na epidemie koronawirusa, prace nad ustawą przyspieszyły, a dziś rząd przyjął jej projekt. Teraz dokumentem zajmie się Sejm. Nie wiadomo wprawdzie czy stanie się to na najbliższym posiedzeniu, jednak wydaje się, że MSWiA może być zdeterminowane by stało się to jak najszybciej. Po pierwsze, wprowadzenie rozwiązań proponowanych w ustawie jest jedną z flagowych obietnic jakie złożono mundurowemu środowisku, a część z nich to jeszcze realizacja porozumienia kończącego protest z 2018 roku. Po drugie, biorąc pod uwagę chociażby historycznie wysoki stan wakatów w policji, wprowadzenie dodatku przedemerytalnego ma za zadanie chociaż częściowo zatrzymać odejścia funkcjonariuszy ze służby, co – zdaniem twórców projektu – pomoże w walce z wakatami.

Determinacja MSWiA może być związaną z jeszcze jedną sprawą. Wciąż ważą się losy kolejnej edycji programu modernizacji służb mundurowych. Tak więc wprowadzenie – najszybciej jak to tylko możliwe – obszernego pakietu przepisów, na które mundurowe środowisko czeka od lat, może na chwile uspokoić nastroje w środowisku, dając resortowi czas na analizę tego na co, w obliczu gospodarczego spowolnienia, będzie mogło sobie w służbach mundurowych pozwolić.

W gąszczu zmian

Jednym z rozwiązań, które zapisano w ustawie, jest specjalny dodatek przedemerytalny. Pierwotnie miał on dotyczyć służb podległych MSWiA, jednak w toku prac dopisano do katalogu beneficjentów także funkcjonariuszy Służby Więziennej. O to, by nowe regulacje objęły także mundurowych Służby Celno-Skarbowej walczą wprawdzie związkowcy działający w KAS, jednak jak na razie brak jest jasnych deklaracji ze strony kierownictwa resortu finansów, czy ustawa dotyczyć będzie także tej grupy funkcjonariuszy.

Założenie dodatku przedemerytalnego jest dość proste. Ma on przysługiwać wszystkim funkcjonariuszom, którzy osiągnęli odpowiednio 25 oraz 28,5 lat służby. Staż wyznacza jednocześnie dwa progi. W pierwszym, mowa jest o miesięcznym świadczeniu w wysokości 1500 złotych, w drugim kwota rośnie do 2500 złotych. Pierwotnie zaproponowane zasady przyznawania dodatku spotkały się ze stanowczą reakcją mundurowego środowiska, bowiem – jak podkreślali związkowcy – nie pozwalały one na jego powszechne stosowanie. Ostatecznie, w toku konsultacji, projekt zmieniono pozostawiając jedynie kilka zasad, zgodnie z którymi świadczenie będzie się funkcjonariuszowi należało. Mundurowy musi oczywiście zdecydować się, mimo posiadanych uprawnień emerytalnych, na pozostanie w służbie. Co więcej, musi również posiadać pozytywną opinię służbową, nie może wobec niego toczyć się też postępowanie karne i dyscyplinarne. Nie może być także objęty karą dyscyplinarną lub skazany wyrokiem sądu. 

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/mundurowa-superustawa-przyjeta-przez-rzad-wsrod-zmian-min-specjalny-dodatek-przedemerytalny?

Foto: A. Ostrowski

Wojskowy problem z odprawą byłych funkcjonariuszy służb mundurowych

Okazuje się, że funkcjonariusze policji, SG, PSP, ABW, AW, SKW czy SWW, “którzy bezpośrednio po zakończeniu służby w formacjach mundurowych podejmą zawodową służbę wojskową, bezpowrotnie tracą prawo do odprawy za okres wcześniejszej służby”. Otrzymają oni odprawę jedynie za okres służby w polskich Siłach Zbrojnych. Zgodnie bowiem z interpretacją przepisów ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych z 2003 roku, “do okresu zawodowej służby wojskowej zalicza się okresy zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenie wojskowe, terytorialną służbę wojskową, ćwiczenia wojskowe, służbę przygotowawczą, okresową służbę wojskową oraz służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny”. Oznacza to, że nie bierze się pod uwagę służby w innych formacjach mundurowych. Co ciekawe, okres ten liczy się jednak, gdy mowa o prawie do dodatkowego urlopu wypoczynkowego czy dodatku za długoletnią służbę wojskową.

Do biura Rzecznika Praw Obywatelskich trafiać mają skargi dotyczące nierównego traktowania w służbach mundurowych. Jak czytamy w komunikacie, “chodzi o różnice w naliczaniu odprawy dla funkcjonariuszy Policji Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego czy Służby Wywiadu Wojskowego, jeżeli bezpośrednio po zakończeniu dotychczasowej służby zostaną powołani do zawodowej służby wojskowej oraz żołnierzy, którzy bezpośrednio po zakończeniu zawodowej służby wojskowej zostaną przyjęci do służby w ww. formacji mundurowej”.

Jak tłumaczy biuro, zgodnie z przepisami ustawy o Policji, podczas obliczania wysokości odprawy funkcjonariusza uwzględnia się czas nieprzerwanej służby wojskowej, jeżeli żołnierz nie otrzymał po jej zakończeniu odprawy i został bezpośrednio przyjęty do służby w Policji. “Jeżeli zatem żołnierz zawodowy nie otrzymał odprawy, to okres jego zawodowej służby wojskowej zostaje uwzględniony przy ustalaniu wysokości odprawy” we wspomnianych wcześniej służbach mundurowych. Analogiczne rozwiązania znajdziemy w aktach prawnych dotyczących innych formacji mundurowych.

Problem pojawiać ma się, jak pisze biuro, kiedy funkcjonariusz podejmuje zawodową służbę wojskową.

Cały artykuł, źródło: https://www.infosecurity24.pl/wojskowy-problem-z-odprawa-mundurowi-skarza-sie-na-nierowne-traktowanie?

Foto: MON

Ministerstwo Rodziny: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie przedłużony do 28 czerwca

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie przedłużony do 28 czerwca – poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szefowa MRPiPS podczas konferencji prasowej Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim powiedziała: “Zasiłki opiekuńcze nad dziećmi do lat 8 będą przedłużone do 28 czerwca”.

– I będzie możliwość przedłużenia, ale taką datę teraz przyjmujemy – dodała.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wprowadzony ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ustawa ta zakłada również możliwość wydłużenia okresu, gdy można pobierać zasiłek opiekuńczy na czas zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków.

Wybór rodziców
Na początku maja rząd umożliwił ponowne otwarcie placówek – żłobki, przedszkola i szkoły mogą wracać do pracy od 6 maja br. Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 maja br. zakłada jednak, że rodzice, którzy podejmą decyzję o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem, nawet jeśli placówka wróci do pracy, wciąż mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku.

Takie prawo przysługuje też w przypadku, kiedy to placówka nie będzie w stanie zapewnić opieki nad dzieckiem.

Dla kogo?
Z zasiłku skorzystać mogą rodzice dzieci do 8. roku życia, którzy nie mogą posłać dziecka do żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola czy szkoły, bo te są zamknięte z powodu zagrożenia koronawirusem.

Dodatkowy zasiłek przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci:

– do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
– do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przepisy przyznają także prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-postojowe-i-zwolnienia-z-zus–sprawna-realizacja-kluczowych-instrumentow-tarczy-antykryzysowej

Foto: Internet

Doświadczeni mundurowi z dodatkami. Nawet od lipca

Nie ustają prace nad wprowadzeniem świadczenia motywacyjnego dla funkcjonariuszy z dłuższym stażem. Mają je otrzymać ci, którzy zostaną na służbie, zamiast przechodzić na emeryturę – pisze Paulina Szewioła w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej w artykule zatytułowanym: “Doświadczeni mundurowi z dodatkami. Nawet od lipca”.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) tłumaczy, że celem świadczenia motywacyjnego jest zatrzymanie doświadczonych funkcjonariuszy jak najdłużej w służbie.

Pod wpływem związków zawodowych do projektu wprowadzono też inne zmiany.

 Chodzi o kryteria przyznania świadczenia motywacyjnego, które budziły nasze zastrzeżenia, mogły bowiem prowadzić do uznaniowości – wyjaśnia Andrzej Szary z NSZZ Policjantów.

Z pierwotnego projektu wynikało bowiem, że dodatek będzie przyznawany funkcjonariuszom posiadającym co najmniej 25 lat wysługi, na ich wniosek skierowany do bezpośredniego szefa, który przekaże go wraz ze swoją opinią do przełożonego właściwego w sprawach osobowych. Oprócz ostatniej okresowej opinii służbowej we wniosku miały być też uwzględniane stopień trudności, złożoność i sposób realizacji zadań wykonywanych przez funkcjonariusza oraz uzyskiwane efekty.

W najnowszej wersji projektu zmieniono ten przepis i obecnie wyraźnie wskazuje on przesłanki odmowy przyznania tego świadczenia. Decyzja taka będzie wydawana w przypadku zaistnienia jednej z wymienionych w projekcie przesłanek negatywnych. Chodzi m.in. o wszczęcie postępowania karnego lub dyscyplinarnego (do czasu prawomocnego zakończenia sprawy), ukaranie karą dyscyplinarną przed jej zatarciem i skazanie wyrokiem sądu przez okres roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

MSWiA tłumaczy taką decyzję tym, że chodzi o to, by przedemerytalne świadczenie motywacyjne miało jak najbardziej powszechny charakter. Tylko wtedy – w ocenie zarówno kierownictwa resortu, jak i przedstawicieli związków zawodowych służb mundurowych – będzie ono skuteczne.

W projekcie przyjęto też, że decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia motywacyjnego przełożony właściwy w sprawach osobowych będzie wydawał nie później niż w terminie 30 dni po osiągnięciu przez funkcjonariusza określonego stażu służby (25 lat lub 28 lat i 6 miesięcy).

Ze strony: NSZZP

Czytaj więcej, źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1480653,swiadczenie-motywacyjne-sluzby-mundurowe.html

Foto: Policja