I Turniej Służb Mundurowych W Koszykówce „RADOM – BASKET 2019”

Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu wspólnie z ZO NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej w dniu 19 stycznia 2019 r. organizuje I Turniej Służb Mundurowych w Koszykówce „RADOM – BASKET 2019”. Celem turnieju jest podnoszenie sprawności fizycznej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej oraz żołnierzy Wojska Polskiego, kreowanie pozytywnego wizerunku służb mundurowych oraz promowanie miasta Radom.

W turnieju wystąpi 6 zespołów podzielonych na 2 (dwie) grupy A i B po 3 drużyny w grupie. Przewidziane jest rozegranie meczy o miejsca 1, 3 oraz 5. W skład drużyny wchodzi nie więcej niż 12 zawodników, w tym trener i kierownik, którzy mogą wchodzić w skład drużyny.

Każda z drużyn rozegra 3 (trzy) mecze. Mecze będą rozgrywane w czasie 4 x 7 minut. Każda z drużyn może wziąć jeden 30 sekundowy czas w kwarcie. Przerwa między drugą a trzecią kwartą będzie wynosić 3 minuty. Sędzia ma prawo zażądać odmierzanie 24 sek. w każdej fazie meczu jeżeli uzna, iż ma to wpływ na zachowanie sportowego wymiaru przebiegu gry. Od jego decyzji nie ma odwołania. O kolejności w grupie decyduje w pierwszej kolejności liczba zwycięstw, następnie różnica zdobytych punktów, a przypadku posiadania przez więcej niż jedną drużynę jednakowego bilansu liczba zdobytych punktów. W sytuacji tożsamego wyniku co najmniej dwóch drużyn decyduje losowanie. Organizatorowi przysługuje tzw. „złoty głos” w kwestiach sportowych.

Zapraszamy wszystkich chętnych do kibicowania. Turniej odbędzie się w Hali sportowej Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Wernera 22 w Radomiu.

Źródło: http://nszzp.radom.pl/i-turniej-sluzb-mundurowych-w-koszykowce-radom-basket-2019/

Co się zmieni w służbach mundurowych w 2019 roku?

Jakie będą podwyżki uposażeń żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, co się zmieni w umundurowaniu czy też w emeryturach i rentach mundurowych oraz zasadach waloryzacji w 2019 r.? Oto nowe regulacje, które wejdą w życie od początku przyszłego roku lub mogą nieco później.

Podwyżki uposażeń

Od 1 stycznia 2019 r. zwiększą się uposażenia żołnierzy oraz funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa oraz Służby Więziennej o 0,43 krotność kwoty bazowej wynoszącej 1523,29 zł. Średnia podwyżka wyniesie 655 zł brutto. W przypadku służb MSWiA, wszyscy funkcjonariusze otrzymają po równo – bez względu na zajmowane stanowisko – 604 zł brutto plus 51 zł nagrody rocznej, która będzie wypłacona w 2020 r. Podobne podwyżki ( 655 zł brutto) czekają funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej zatrudnionych w Krajowej Administracji Skarbowej, co wynika z porozumienia szefa KAS zawartego 21 listopada 2018 r. z dziesięcioma związkami zawodowymi . Mają one zostać wypłacone najpóźniej do końca III kwartału przyszłego roku, ale z wyrównaniem od 1 stycznia. Kwoty podwyżek w KAS w latach 2019 – 2020 dotyczące funkcjonariuszy i pracowników nie będą niższe niż w innych służbach mundurowych.

W przypadku żołnierzy zawodowych przeciętna podwyżka bez nagrody rocznej wyniesie 540 zł netto, bo w kwocie 655 zł brutto uwzględniono nie tylko nagrodę roczną, ale także wcześniejszą inflację. Ponadto nie znane są zasady tych podwyżek, bo szef MON do tej pory nie podpisał rozporządzenia ws. stawek uposażenia zasadniczego kadry zawodowej WP.

Efektem podpisanych 8 listopada w MSWiA oraz 19 listopada w Ministerstwie Sprawiedliwości porozumień ze związkami zawodowymi jest także zapowiedź podwyżek w 2020 r. po 500 zł brutto na etat wraz z nagrodą roczną w służbach MSWiA ( po równo dla każdego) oraz w Służbie Więziennej. Należy oczekiwać, że podobną podwyżkę otrzymają również żołnierze zawodowi. W pierwszej kolejności, prezydent RP powinien (podobnie jak to zrobił 17 października 2018 r.) podnieść wskaźnik przeciętnego uposażenie kadry zawodowej WP o 0,33 krotność kwoty bazowej. Należy podejrzewać, że decyzja w tej sprawie zapadnie w okolicach Święta Wojska Polskiego i przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. To może być ważna wiadomość dla tych, którzy zamierzają pożegnać się z mundurem..

Podwyżki pracowników cywilnych

Na protestach funkcjonariuszy służb MSWiA skorzystali pracownicy cywilni z tego resortu. W wyniku podpisanego 27 września 2018 r. porozumienia – oprócz oczekiwanej podwyżki od 1 stycznia 2019 r. w średniej wysokości 300 zł brutto – na etat pracownicy cywilni otrzymają od 1 lipca 2019 r. dodatkowo 250 zł na etat.

Podobne podwyżki przewidziano dla pracowników cywilnych Służby Więziennej. Jak wynika z zawartego 20 grudnia 2018 roku porozumienia średnia kwota uwzględnia wzrost wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatki i skutki finansowe wynikające z tej podwyżki m.in. z tytułu nagród jubileuszowych czy odpraw.

Tymczasem w resorcie obrony narodowej na podwyżki dla pracowników wojska zarezerwowano w budżecie MON tylko 300 zł na etat i do tej pory nie zawarto porozumienia ze związkami zawodowymi. Z kolei kilka tysięcy pracowników służby cywilnej zatrudnionych m.in. w terenowych organach administracji wojskowej skorzysta na odmrożeniu w 2019 r. kwoty bazowej dla służby cywilnej. Wzrośnie ona z 1874 zł do 1917 zł. Od jej wielokrotności liczone są płace pracowników korpusu.

Wysoka waloryzacja emerytur

W marcu wszyscy emeryci i renciści, w tym również mundurowi otrzymają waloryzacje świadczeń. Najprawdopodobniej wyniesie ona 3,26 proc., ale na ostateczny wskaźnik trzeba poczekać do czasu opublikowania ostatecznych danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2018 r. W marcu 2019 roku najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrosną do kwoty 1100 zł. Obecnie to 1029,80 złotych. Dla seniorów otrzymujących od 1030 zł do 2147 zł emerytury i renty brutto podwyżki wyniosą dokładnie 70 zł brutto. Ci którzy mają więcej co miesiąc – będą mieli waloryzowane świadczenia „po staremu”. Czyli o procentowy wskaźnik. A to oznacza, że w marcu 2019 r. emerytury i renty pochodzące z ZUS i KRUS, w tym również mundurowe (z zakładu emerytalnego MSWiA i wojskowych biur emerytalnych) mogą być najwyższe od kilku lat, bo wysoka była inflacja w 2018 r.

W projekcie przyszłorocznego budżetu MON na emerytury i renty dla ok. 170 tysięcy byłych żołnierzy zawodowych zarezerwowano 7 mld 48 mln zł, co oznacza wzrost do 2018 r. o 4,4 proc. Uwzględniono przewidywany wskaźnik inflacji w 2018 r. oraz planowaną do zwolnienia liczbę żołnierzy zawodowych ( szczegóły co do liczby zwolnień zostaną ujawnione na początku przyszłego roku w decyzji budżetowej szefa MON).

Zmiany w emeryturach mundurowych

W porozumieniach podpisanych ze związkami zawodowymi z 8.11 z szefem MSWiA, z 19.11 z ministrem sprawiedliwości oraz 21.11.2018 r. z szefem KAS jest zapis przewidujący zmiany w ustawie z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy i ich rodzin. Chodzi o usunięcie w tych przepisach art. 18b, który uzależniał nabycie emerytury od ukończenia 55 lat. Dotyczy to funkcjonariuszy rozpoczynających służbę po 1 stycznia 2013 r. Drugim warunkiem nabycia uprawnień do emerytury jest posiadanie 25 lat stażu. Zmiany mają wejść w życie od 1 lipca 2019 r.
Podobne ograniczenia mają żołnierze. Porozumienie dotyczące Służby Więziennej przewiduje konsultacje z właściwymi ministrami, co odznacza, że w tej sprawie powinien wypowiedzieć się resort obrony narodowej. Na razie Konwent Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych WP wysłał pismo do szefa MON przypominające, że podobne zapisy powinny być w ustawie emerytalnej dla wojska.

W 2019 r. może być przełomowym rokiem w kwestii ewentualnego zrównania statusu funkcjonariuszy, którzy rozpoczęli służbę po 1 stycznia 1999 r. i przed tą datą w sprawie uwzględnienia przy wysłudze emerytalnej lat pracy ( art. 15a ustawy emerytalnej dla funkcjonariuszy). W porozumieniach strony pozostały przy rozbieżnych stanowiskach, przy czym w przypadku Służby Więziennej deklarują wolę rozwiązania tego problemu do 30 września 2019 r. Minister sprawiedliwości ma przygotować projekt zmian w pragmatyce wprowadzającej zmiany nie później niż od 2020 r. Z kolei w porozumieniu dotyczącym służb MSWiA jest mowa o końcu 2019 r., przy czym zmiany w pierwszej kolejności mają objąć funkcjonariuszy, którzy rozpoczęli służbę przed 1 października 2003 r.

Powrót do pełnej odpłatności za L4?

Interesujący jest zapis porozumienia dotyczący przywrócenia pełnego uposażenia za czas absencji chorobowej w służbie. W porozumieniu z 19.11.2018 ze Służbą Więzienną zapisano, że uregulowanie tej kwestii powinno nastąpić do 30 czerwca 2019 r. Ponadto uzgodniono, że będą kontynuowane prace mające na celu przyznanie dodatkowych należności pieniężnych dla funkcjonariuszy SW, którzy po nabyciu prawa do emerytury nadal pozostaną w służbie.

Związkowcom z MSWiA nie udało się dojść do porozumienia ws. pełnej odpłatności za czas absencji chorobowej za pierwsze 30 dni kalendarzowych w roku. Szef tego resortu gotów był pójść na kompromis i przyznać 100 proc. uposażenie za czas choroby funkcjonariuszom z tzw. pierwszej linii, którzy na co dzień pełniąc służbę ryzykują swoim zdrowiem i życiem.

Brak kompromisu w tej sprawie mógł być spowodowany „psią grypą”, czyli masowymi zwolnieniami policjantów tuż przed zapowiedzią rządowej manifestacji biało-czerwonej z okazji 11 Listopada. Należy sądzić, że w tej sprawie dojdzie do kompromisu, zwłaszcza w roku dwukrotnych wyborów do europarlamentu oraz polskiego Sejmu i Senatu.

Ryszard Choroszy

ŹRÓDEŁO: http://portal-mundurowy.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=8739:co-sie-zmieni-w-sluzbach-mundurowych-w-2019-r

FOTO: A. Ostrowski

Zmiany w przepisach związkowych. Nowe zasady dotyczące reprezentatywności.

Z początkiem tego roku weszły w życie największe od lat zmiany w przepisach związkowych – informuje Gazeta Prawna w obszernym artykule pt.”Związki zawodowe po nowemu. Jakie przywileje dla pracowników od 2019 roku”. Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych (z 23 maja 1991 r.; t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1881) była konieczna m.in. z uwagi na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2015 r., sygn. akt K 1/13, w którym TK uznał, że prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych powinno obejmować osoby, których sytuacja jest zbliżona do sytuacji pracowników (tj. którzy są pracownikami w szerokim, konstytucyjnym rozumieniu tego pojęcia).

Zmiany wprowadziła ustawa z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1608). Na jej mocy od 1 stycznia 2019 r. w związkach zawodowych mogą wreszcie zrzeszać się również inne niż pracownicy osoby wykonujące pracę zarobkową – choć pod pewnymi warunkami.  Taka osoba nie może zatrudniać do danego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia, a także musi mieć takie prawa i interesy związane z wykonywaniem pracy, które mogą być reprezentowane i bronione przez związek zawodowy.

Problem jednak w tym, że brakuje regulacji umożliwiających zakwestionowanie statusu nie-pracownika jako uprawnionego do założenia bądź przystąpienia do związku. Przytoczona w artykule opinia prawna jako przykład podaje sytuację, kiedy to pracodawca ma podejrzenie, że dany zleceniobiorca zatrudnia inne osoby, a mimo to utworzył on związek zawodowy lub jest jego członkiem i z tego tytułu korzysta z określonych przywilejów związkowych.

Po nowelizacji w praktyce możemy więc mieć do czynienia z trzema rodzajami organizacji – zróżnicowanymi pod względem członkostwa. Może być tak, że członkami związku zawodowego będą wyłącznie pracownicy albo tylko inne osoby wykonujące pracę zarobkową, mogą też istnieć związki mieszane, tj. zrzeszające zarówno pracowników, jak i nie pracowników.

Ustawa daje możliwość wejścia w szeregi związkowców również osobom, które nie świadczą pracy za wynagrodzeniem. Jednak przykładowy wolontariusz lub stażysta będą mogli wyłącznie wstąpić do związku zawodowego już utworzonego (a nie będą mogli założyć własnego). Ponadto będą mieli takie prawo tylko wtedy, gdy możliwość ich przystąpienia do związku będzie przewidywał statut danej organizacji.

Więcej: http://nszzp.pl/aktualnosci-prawne/zmiany-w-przepisach-zwiazkowych-nowe-zasady-dotyczace-reprezentatywnosci/

Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1390368,zmiany-zwiazki-zawodowe-2019.html

Zmiany w uposażeniu zasadniczym służb MSWiA. Obiecane podwyżki coraz bliżej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekty rozporządzeń zmieniających stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa. Nowe przepisy to reakcja resortu na porozumienie podpisane z mundurowymi w listopadzie. Zgodnie z nim, od 1 stycznia funkcjonariusze powinni otrzymać podwyżki, wraz z nagrodą roczną, w wysokości 655 złotych brutto.

Podwyżki w służbach podległych MSWiA wynikają z porozumienia, które 8 listopada zakończyło mundurowy protest. Funkcjonariusze wywalczyli wzrost wynagrodzeń przeciętnie o 655 złotych brutto na etat (wraz z nagrodą roczną). W tej kwocie, jak od początku zaznaczał resort spraw wewnętrznych, zawierają się także podwyżki przewidziane na ten rok w ramach ustawy modernizacyjnej.

Czytaj więcej (tabele): https://www.infosecurity24.pl/zmiany-w-uposazeniu-zasadniczym-sluzb-mswia-obiecane-podwyzki-coraz-blizej?fbclid=IwAR2X0nJd7T6HIXrDgQjlUYWRHVQPmVDilG0FoWK9MvBQmRmEaayFtMrziQg#.XC7z9MHFs6I.facebook

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji na lata 2017-2020″

29 grudnia Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020″

Informacja o ustawie z dnia 22 listopada 2018 r.
o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020”

Celem ustawy jest zaktualizowanie wielkości środków przeznaczonych na uposażenia oraz wydatki relacjonowane funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa, ujętych w ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020”.
Zmiana spowodowana jest zwiększeniem poziomu etatyzacji w służbach mundurowych w latach 2017–2020 łącznie o 2640 etatów. W obowiązującej ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020”, środki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy”, zostały ustalone w oparciu o liczbę etatów funkcjonariuszy w 2016 r. Tymczasem liczba etatów w kolejnych latach została zwiększona, co spowodowało konieczność uaktualnienia wielkości środków na podwyżki od 1 stycznia 2019 r. uwzględniające dodatkowe etaty. Dostosowanie w tym zakresie ustawy modernizacyjnej jest również niezbędne ze względu na konieczność zachowania spójności z ustawą budżetową.

Dodatkowe wydatki na podwyżki i wydatki relacjonowane wyniosą 22 243 tys. zł i o taką kwotę do 9 208 940 tys. zł. wzrasta ogólna kwota wydatków na realizację Programu, uwzględniona przedmiotową nowelizacją.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Metryka ustawy:

Druk nr 3016
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” – projekt dotyczy zaktualizowania wielkości środków na uposażenia oraz wydatki relacjonowane do uposażeń co wynika ze zwiększenia poziomu etatyzacji w służbach mundurowych w latach 2017-2020 łącznie o 2640 etatów

Posiedzenia komisji i podkomisji

2018′
20 listopada 2018′ Projekt wpłynął do Sejmu – druk nr 3016
20 listopada 2018′ Skierowano do I czytania w komisjach, do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

21 listopada 2018′ I czytanie w komisjach
Praca w komisjach po I czytaniu
21 listopada 2018′ Sprawozdanie komisji druk nr 3022
Sprawozdawca: Arkadiusz Czartoryski

Wniosek komisji: załączony projekt ustawy

22 listopada 2018′ II czytanie na posiedzeniu Sejmu
Nr posiedzenia: 72

Decyzja: niezwłocznie przystąpiono do III czytania

22 listopada 2018′ III czytanie na posiedzeniu Sejmu
Nr posiedzenia: 72

Głosowanie: całość projektu ustawy

Wynik: 396 za, 1 przeciw, 1 wstrzymał się (głos. nr 43)

Decyzja: uchwalono

23 listopada 2018′ Ustawę przekazano Marszałkowi Senatu
26 listopada 2018′ Ustawę przekazano Prezydentowi
14 grudnia 2018′ Stanowisko Senatu – Nie wniósł poprawek

17 grudnia 2018′ Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu

29 grudnia Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020″

uchwalona na posiedzeniu Sejmu RP nr 72 dnia 22-11-2018

Zebrał: (jp) NSZZP

Źródło: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1238,prezydent-podpisal-trzy-ustawy.html

 

Sytuacja kadrowa w służbach MSWiA. Stan na grudzień 2018 roku.

Sytuacja kadrowa w służbach mundurowych podległych MSWiA.

Największe braki pod względem liczby etatów obecnie mamy w Straży Granicznej bo aż 1221 wakatów na stan etatowy 16 048 tys co daje 7,61% (wakatów)

Stan Kadrowy w straży granicznej na dzień 30.11.2018

Na poniższym zestawieniu widać, że w policji problem z wakatami był od dawna, w 2010 roku brakowało 4 893 tys policjantów podczas gdy na dzień 1 Grudnia 2019 brakowało ich 5 426 tys co daje 5,25% (wakatów) w stosunku do stanu etatowego. Warto podkreślić, że w 2017r zwiększono stan etatowy o 1000 miejsc.

Stan kadrowy w policji na przestrzeni lat 2010 – 2018

Procentowo najwięcej wakatów ma Służba Ochrony Państwa bo aż 17,81% co daje 423 wakaty na 2 375 stanu etatowego.

Stan Kadrowy w Służby Ochrony Państwa na dzień 30.11.2018

Najmniejszymi brakami może pochwalić się Straż Pożarna. Braki na poziomie 2,97% wakatu przy 30993 stanie etatowym co daje nam 921 wakatów.

 

 

 

 

Źródło: https://mundurowe.info/894,sytuacja-kadrowa-w-sluzbach-mswia-na-grudzien-2018/?fbclid=IwAR3J6WVrjAjt-Sti4h5NVVv81lMl_q9CnzG5dXcOuBhUWYpQym2o2ePzYI0

Foto: Policja

Rafał Jankowski: wszystkim, którzy jeszcze wierzą w świętego Mikołaja…

Wszystkim, którzy jeszcze wierzą w świętego Mikołaja, życzę wspaniałych świąt Bożego Narodzenia. Tegoroczne życzenia kieruję do Wszystkich noszących mundur policyjny, także do Tych, którzy już tylko trzymają go w szafie na szczególne okazje, ale najbardziej do Tych, których Rodzice zasiądą do wigilijnego stołu w mundurze, śpiesząc na dyżur, bądź wracając ze służby.

Wielu z nas chciałoby cofnąć czas, stanąć w oknie i patrzeć czy po niebie szusuje zaprzęg z reniferami. Wrócić do tych wszystkich dziecięcych, dobrych i szczerych marzeń.

Dzisiaj możemy zadbać, by zapewnić takie wspomnienia naszym dzieciom.

To dla nich, dla tych, którzy wierzą w świętego Mikołaja i wyczekują na pierwszą gwiazdkę służymy i poświęcamy często więcej niż możemy…

To do nich trafiają prezenty, na które my musimy „zasłużyć”…

Nasze listy do św. Mikołaja wciśnięte pomiędzy postulaty związkowe zostały w dużej mierze w końcu przeczytane. Choć trudno powiedzieć, że byliśmy grzeczni…

Wszystkim Policjantom i ich pociechom życzę aby były to właśnie te jedyne w roku magiczne święta…

W nowym 2019 roku życzę Nam spełnienia nadziei, oczekiwań i uznania dla naszej służby. No i realizacji wszystkich postulatów, bo znowuż możemy nie być grzeczni…

 

Rafał Jankowski

Przewodniczący Zarządu Głównego
NSZZ Policjantów

 

Źródło: http://nszzp.pl/aktualnosci/rafal-jankowski-wszystkim-ktorzy-jeszcze-wierza-w-swietego-mikolaja/

 

Nowe zasady przeprowadzania kontroli osobistej. Prezydent podpisał nowelę ustawy o Policji – Gazeta Prawna

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Policji, dotyczącą m.in. zakresu czynności podczas przeprowadzania kontroli osobistej. Nowela daje m.in. kontrolowanej osobie możliwość złożenia zażalenia na postanowienie o przeszukaniu.

Nowela ustawy o Policji i kilkunastu innych ustaw dostosowuje przepisy prawa w zakresie granic przeszukania i uprawnień funkcjonariuszy do dokonywania kontroli osobistej do rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego z 14 grudnia 2017 r.

TK orzekł, że “art. 219 par. 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks postępowania karnego oraz art. 44 par. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia w zakresie, w jakim przewiduje przeszukanie osoby, nie określając granic tego przeszukania, jest niezgodny z art. 41 ust. 1 i art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji”.

Więcej: https://www.gazetaprawna.pl/amp/1388933,prezydent-podpisal-dotyczaca-m-in-kontroli-osobistej-nowelizacje-ustawy-o-policji.html?fbclid=IwAR1pVolGeIgtz-9VumecG-klFslN_R7535FVmCOTsan4ZOnHY1avNo1zydU

 

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Woj. Mazowieckiego w Radomiu

W dniu 18 grudnia 2018 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Woj. Mazowieckiego w Radomiu. Podczas spotkania poruszano m. in. następujące zagadnienia:

– przyjęcie jako uchwały własnej stanowiska Zarządu Terenowego KMP w Siedlcach w sprawie naliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, które zostanie przesłane w dniu dzisiejszym do Zarządu Głównego w Warszawie.
– podsumowano działania protestacyjne prowadzone przez ZW NSZZP oraz udział w manifestacji w dniu 02 października w Warszawie.
– omówiono informacje o sygnałach docierających do ZW w sprawie wyciągania odpowiedzialności przez przełożonych, wobec funkcjonariuszy przebywających na L-4 w okresie od 1.11-11.11.2018 roku.
– zatwierdzono porozumienie zawarte pomiędzy Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego, a Komendantem Wojewódzkim Policji z siedzibą w Radomiu w sprawie budowy na terenie KWP z siedzibą w Radomiu pomnika upamiętniającego pomordowanych przez NKWD na wschodzie polskich policjantów.

Zarząd podjął również decyzję w sprawie konferencji sprawozdawczej VII kadencji, która ma się odbyć w terminie do dnia 02 marca 2019 roku.

Posiedzenie Zarządu było również okazją do spotkania opłatkowego, w którym uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu insp. Kamil Borkowski, gospodarz terenu Komendant Miejski Policji w Radomiu insp. Sławomir Rek, koledzy z Zarządów Wojewódzkich Zachodniopomorskiego – Marian Boguszyński i Robert Zima oraz Łódzkiego – Krzysztof Balcer, a także inni znamienici goście, przyjaciele i osoby wspierające działalność statutową. Było to już drugie spotkanie świąteczne organizowane wspólnie z Wojewódzkim Zarządem Zakładowym NSZZ Pracowników Policji.

Źródło: http://nszzp.radom.pl/posiedzenie-zarzadu-wojewodzkiego-6/