Nowe władze w Mazowieckim Zarządzie Wojewódzkim ZZ Strażaków “Florian”

9 czerwca br. w miejscowości Różan odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZZ Strażaków “Florian” w trakcie, której na kolejną kadencję ponownie wybrano Dariusza Łazarczyka.

Na zaproszenie Kolegów z ”Floriana” ZO NSZZ FSG przy NwOSG reprezentował Robert Lis i Katarzyna Nowosielska, Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu reprezentował Dariusz Brzezicki.

Delegacja Mazowieckiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych przekazała na ręce nowo wybranego przewodniczącego życzenia oraz okolicznościowe pamiątki.

Za wspieranie ZZ Strażaków “Florian” przedstawiciele poszczególnych zarządów MF ZZSM zostali wyróżnieni Medalami za Zasługi dla Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków ,, Florian,,

Koledze Dariuszowi i całemu nowo wybranemu Zarządowi skradamy serdeczne gratulacje i życzymy sukcesów w działalności na rzecz Strażaków.

Foto: ZO NwOSG

Sygnaliści w służbach pod ochroną

Czy już niedługo funkcjonariusze, którzy będą chcieli zgłosić nieprawidłowości w formacji, będą pewni, że nie skończy się to dla nich np. zwolnieniem ze służby? Nad zmianami, których celem będzie właśnie ochrona tzw. sygnalistów, m.in. tych mundurowych, pracuje od ubiegłego roku resort rodziny i polityki społecznej. Funkcjonariusze na listę chronionych wciągnięci zostali jednak dopiero przy okazji tegorocznej aktualizacji projektu ustawy i, co ważne, nie będzie ona obejmowała np. zgłoszeń dotyczących danych objętych przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Tym razem to nie resort spraw wewnętrznych i administracji czy sprawiedliwości może wprowadzić interesujące zmiany w życiu polskich funkcjonariuszy. To minister rodziny i polityki społecznej wnioskuje bowiem o przyjęcie przepisów dotyczących ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa (w związku z implementacją takiej dyrektywy przez Parlament Europejski i Radę UE). Chodzi dokładnie o regulacje prawne związane ze zgłaszaniem naruszeń, w tym dotyczących ochrony zgłaszających oraz trybu zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych przez pracodawców i organy publiczne. “Osoby pracujące w podmiotach prywatnych i publicznych lub utrzymujące z nimi kontakt w związku ze swoją działalnością zawodową mogą w związku z taką pracą lub działalnością dowiedzieć się o zagrożeniach lub szkodach dla interesu publicznego, a działając jako tzw. sygnaliści, odegrać istotną rolę w ujawnianiu naruszeń. Rozwiązania krajowe powinny zatem zapewnić zrównoważoną i skuteczną ochronę osób zgłaszających naruszenia” – czytamy w dokumentach.
Obecnie polskie prawo tzw. sygnalistów bezpośrednio nie chroni, choć oczywiście obowiązują przepisy, które w takim przypadku można zastosować czy wykorzystać. Resort chce więc je uzupełnić o środki ochrony związane ze zgłaszaniem lub ujawnianiem naruszeń w trybie przewidzianym w ustawie. Ustanowione zostaną także kanały dokonywania zgłoszeń wewnętrznych i zewnętrznych o naruszeniach, wraz z określeniem zasad ich funkcjonowania, oraz określone zostaną zasady dokonywania ujawnienia publicznego.Czytaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/bezpieczenstwo-wewnetrzne/sygnalisci-w-sluzbach-pod-ochrona?

Foto: MSWiA

Mundurowa ustawa emerytalna zmieniona. Prezydent podpisał nowelę w sprawie art. 15a

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację tzw. ustawy zaopatrzeniowej, której celem jest uregulowanie zasad doliczania pracy cywilnej do emerytury mundurowej i wojskowej – poinformowała w środę prezydencka kancelaria. To już prawie koniec legislacyjnej drogi jednej z najbardziej wyczekiwanych przez mundurowe środowisko zmian. Teraz dokument, by stać się obowiązującym prawem, musi zostać już tylko opublikowany w Dzienniku Ustaw.

Nowe przepisy obejmą żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej.
Wprowadzone zmiany pozwolą funkcjonariuszom i żołnierzom, przyjętym do służby po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r. a przed 1 października 2003 r., uwzględnić w wysłudze emerytalnej tzw. okresy pracy cywilnej. Obecnie emerytura mundurowa dla tej grupy funkcjonariuszy obliczana jest tylko za okresy służby. Różnica w sytuacji wynika z reform dotyczących emerytur mundurowych i wojskowych z tych lat.
Zgodnie z regulacją funkcjonariusze i żołnierze, których dotyczy zmiana, gdy zdecydują o przejściu na emeryturę, będą mieli dwie możliwości. Pierwsza to doliczenie stażu cywilnego do wysługi i pobieranie tylko emerytury mundurowej, a druga – pozostanie na dotychczasowych zasadach, czyli pobieranie dwóch emerytur: mundurowej i z ZUS za pracę cywilną po osiągnięciu wieku emerytalnego. Za każdy rok okresów pracy cywilnej doliczanych do wysługi przyjęto wskaźnik zwiększenia podstawy wymiaru emerytury wynoszący 1,3 proc. Możliwość uwzględnienia w wysłudze emerytalnej okresów pracy cywilnej dotyczy tych, którzy w dniu zwolnienia mają za sobą 25 lat służby.Czytaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/legislacja/mundurowa-ustawa-emerytalna-zmieniona-prezydent-podpisal-nowele-w-sprawie-art-15a

Foto: KPRP

MSWiA stawia na swoim w sprawie zmian w art. 15a

Sejm przyjął niektóre poprawki Senatu do tzw. ustawy zaopatrzeniowej dla służb mundurowych i specjalnych. Przyjęte poprawki dotyczą m.in. kwestii traktowania pod względem uprawnień emerytalnych, w tym byłych funkcjonariuszy Inspekcji Celnej. Jest to zapewne zaskoczenie, przede wszystkim dla mundurowych Służby Celno-Skarbowej, którzy podkreślają regularnie, że czują się zapomniani przez polskie władze. W przypadku poprawki, na którą zgodzili się posłowie, związkowcy informują jednak, że choć to słuszny kierunek, to nie rozwiązuje do końca problemu. Walka o kolejne zmiany będzie więc trwać.

Nowelizacja, której celem jest uregulowanie zasad doliczania pracy cywilnej do emerytury mundurowej i wojskowej, została przyjęta przez Senat jednogłośnie. Izba wniosła do ustawy jedenaście poprawek. Cztery z nich zostały przyjęte przez Sejm. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta Andrzeja Dudy. Blok poprawek, który został w czwartek przyjęty przez posłów łączy się z zakresem ustawy, którym są objęci m.in. funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej. Jak uzasadniał poprawki Senat, “wcześniej byli oni funkcjonariuszami Inspekcji Celnej, a także pracownikami wyodrębnionych komórek Urzędów Kontroli Skarbowej i Ministerstwa Finansów, powstałych po jej przekształceniu”.
“Dotyczy to obecnych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz byłych funkcjonariuszy Inspekcji Celnej, również osób w przeszłości wykonujących obowiązki służbowe w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Przed wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, wykonując swoje obowiązki służbowe, mieli oni zarówno uprawnienia, jak i obowiązki o charakterze policyjnym” – zwrócono uwagę w uzasadnieniu. Izba wyższa podzieliła przekonanie, że “z uwagi na wykonywane zadania i ich charakter oraz specyfikę pracy, należy analogicznie traktować ich pod względem uprawnień emerytalnych jak funkcjonariuszy.Czytaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/legislacja/mswia-stawia-na-swoim-w-sprawie-zmian-w-art-15a?

Foto: Kancelaria Sejm RP

Posłowie zaskakują i rekomendują przyjęcie senackiej poprawki do mundurowej ustawy emerytalnej

Posłowie połączonych komisji administracji i spraw wewnętrznych oraz obrony narodowej zajęli się we wtorek rozpatrzeniem poprawek Senatu, wprowadzonych w projekcie zmian w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy i funkcjonariuszy. I choć – nie ma co ukrywać – wszyscy, razem z politykami uczestniczącymi w posiedzeniu, przygotowani byli raczej na to, że zgody na senackie korekty nie będzie, to czekało ich małe zaskoczenie. Część zaproponowanych zmian została bowiem zaakceptowana. Aczkolwiek, nie chodzi o te, na których najbardziej zależało mundurowym.

Posłowie zajęli się we wtorek, 10 maja rozpatrzeniem uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. Choć spotkanie połączonych komisji sejmowych nie trwało długo, głosowanie nad 11 senackimi poprawkami zajęło im bowiem niecałe 20 minut, to przyniosło małe zaskoczenie. Cztery z nich zyskały bowiem akceptację polityków, chociaż reprezentujący resort spraw wewnętrznych i administracji wiceminister Maciej Wąsik sugerował odrzucenie wszystkich.
Politycy głosowali w trzech blokach, zmiany zaproponowane przez Senat można było bowiem pogrupować. Pierwszy z bloków dotyczył umożliwienia doliczenia mundurowym emerytom do wysługi emerytalnej okresów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, przypadających po zwolnieniu ze służby. Ten pomysł poparcia nie zyskał. Drugi blok zakładał by możliwość doliczenia “pracy z cywila” do wysługi lat nie dotyczyła jedynie funkcjonariuszy, którzy w dniu zwolnienia mają za sobą 25 lat służby, ale też tych, którzy osiągnęli 55. rok życia (na tym punkcie właśnie m.in. zależało mundurowym związkowcom). I w tym przypadku większość posłów zgody nie wyraziła. Warto podkreślić jednak, że wiceminister Maciej Wąsik, omawiając tę poprawkę, przyznał że jest ona bardzo korzystna dla funkcjonariuszy, ale – jak twierdzi – zbyt kosztowna dla budżetu.Czytaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/poslowie-zaskakuja-i-rekomenduja-przyjecie-senackiej-poprawki-do-mundurowej-ustawy-emerytalnej?

Foto: MSWiA

“500 plus” dla związkowców. Rząd podkręca ulgę podatkową – next.gazeta.pl

Rząd przyjął w piątek projekt zmian w PIT. Wśród nowości jest m.in. podniesienie do 500 zł maksymalnej kwoty, którą będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania członkowie związków zawodowych.

500 zł – tyle ma wynieść limit składek członkowskich, które członkowie związków zawodowych będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania. Przepisy w tej sprawie zostały w piątek 22 kwietnia przyjęte przez rząd, teraz zajmie się nimi Sejm.

Czytaj więcej, źródło: https://next.gazeta.pl/next/7,151003,28372533,500-plus-dla-zwiazkowcow-rzad-podkreca-ulge-podatkowa.html?

Foto: Adam Ostrowski

Resort finansów vs mundurowi. Korekta Polskiego Ładu uderzy w uposażenia służb?

Kto ma rację co do efektów korekt wprowadzanych w Polskim Ładzie? Czy są to mundurowi, którzy ocenili, że po likwidacji ulgi dla klasy średniej zapłacą wyższą składkę zdrowotną, czy może wiceminister finansów Artur Soboń, zapewniający iż funkcjonariusze na zmianach nie stracą, a może nawet zyskają?

Jak informuje “Rzeczpospolita”, w trakcie czwartkowego spotkania podzespołu ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego poruszono temat najnowszej reformy podatkowej, która stanowi część rządowych działań związanych z likwidowaniem błędów Polskiego Ładu. Biorący udział w posiedzeniu przedstawiciele mundurowych związków zawodowych poinformować mieli odpowiedzialnego za modyfikacje w przepisach wiceministra finansów Artura Sobonia, że “po likwidacji ulgi dla klasy średniej funkcjonariusze zapłacą wyższą składkę zdrowotną, niż osoby z porównywalnymi zarobkami zatrudnione na etatach”. W przypadku służb bowiem, składkę wylicza się od całości przychodu przed opodatkowaniem – nie płacą oni składek na ubezpieczenia społeczne. Natomiast osoby zatrudnione na etatach składki ZUS wyliczaną mają od wynagrodzenia po odliczeniu tych składek. A przypomnijmy, na początku bieżącego roku wprowadzono zakaz odpisywania w PIT składki zdrowotnej dla wszystkich obywateli.Czytaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/legislacja/resort-finansow-vs-mundurowi-korekta-polskiego-ladu-uderzy-w-uposazenia-sluzb?

Foto: gov.pl

55 lat życia lub 25 lat służby. Senatorowie za zmianami w noweli art. 15a

Połączone senackie komisje Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Obrony Narodowej rozpatrzyły uchwaloną przez Sejm nowelizację ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy i funkcjonariuszy w kwestii art. 15a. Senatorowie chcą jednak wprowadzić do przygotowanego przez MSWiA dokumentu poprawki, zgodnie z którymi z nowych przepisów mogliby skorzystać także ci funkcjonariusze, którzy ukończyli 55. rok życia. Czy pomysł znajdzie poparcie podczas głosowania na sali plenarnej Senatu, a co ważniejsze, czy ostatecznie przychylnie spojrzą na niego także posłowie?

Ustawa przygotowana w MSWiA i uchwalona niedawno przez Sejm, choć – co przyznają też przedstawiciele mundurowego środowiska – rozwiązuje pewien problem, nadal jest jedną z osi sporu na linii związkowcy reprezentujący funkcjonariuszy-kierownictwo resortu spraw wewnętrznych i administracji. Mundurowym nie udało się skłonić Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do skreślenia całego art. 15a, ani do wprowadzenia do dodawanego art. 15aa istotnych zmian, w tym m.in. zakładających podniesienie mnożnika z proponowanego poziomu 1,3 proc. do 2,6 proc., czy dodanie – obok wymogu posiadania 25 lat służby – możliwości skorzystania z nowych rozwiązań przez funkcjonariuszy, którzy ukończyli 55 lat. W tej ostatniej kwestii jednak być może nie wszystko jeszcze stracone, bowiem senatorowie podczas rozpatrywania ustawy na posiedzeniu połączonych komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Obrony Narodowej zarekomendowali przyjęcie 7 poprawek, które zakładają właśnie dodanie do przepisów wymogu posiadania 55 lat życia zamiennie z tym, który – by skorzystać z nowych rozwiązań – mówi o konieczności posiadania 25 lat służby. Autorem tych propozycji jest senator Jerzy Wcisła.
Co ciekawe, poprawki o których mowa, skierowane są właśnie głównie w stronę funkcjonariuszy SCS. Tam bowiem, z uwagi na fakt, że Służba Celna i jej następczyni Służba Celno-Skarbowa to relatywnie młode formacje, wielu mundurowych nie posiada 25 lat służby, a co za tym idzie, nie mogliby oni dziś skorzystać z przepisów ustawy w obecnym jej kształcie.Czytaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/legislacja/55-lat-zycia-lub-25-lat-sluzby-senatorowie-za-zmianami-w-noweli-art-15a?

Foto: Senat RP

Rząd obniża podatki i naprawia błędy Polskiego Ładu. Mundurowi mogą spać spokojnie?

Stały Komitet Rady Ministrów 15 kwietnia przyjął do dalszych prac rządowych zmianę ustawy o PIT – poinformował w miniony piątek wiceminister finansów Artur Soboń. Nowelizacja jaką proponuje rząd zakłada m.in. obniżenie od 1 lipca tego roku dolnej stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. M.in. dzięki temu, jak zapewnia w rozmowie z InfoSecurity24.pl nadinspektor Magdalena Rzeczkowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i Szef Krajowej Administracji Skarbowej, zniknąć ma m.in. problem z jakim część funkcjonariuszy służb mundurowych mierzyć musiała się na początku tego roku, kiedy ich uposażenia okazały się być niższe niż w grudniu.

“Dzisiaj Stały Komitet Rady Ministrów na czele z @Lukasz Schreiber przyjął do dalszych prac rządowych zmianę ustawy o PIT #niskiepodatki. Dziękuję WSZYSTKIM za tygodnie dobrego dialogu społecznego i wspólnego projektu zmian podatkowych, który jest kompromisem uwzględniającym uwagi” – napisał w piątek wiceminister finansów Artur Soboń na swoim profilu na Twitterze.
W środę, 13 kwietnia zakończyły się konsultacje społeczne projektu ustawy, wprowadzającej zmiany w PIT. W projekcie ustawy proponuje się m.in. obniżenie od 1 lipca tego roku dolnej stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. Poza tym zlikwidowana zostanie też tzw. ulga dla klasy średniej.Zgodnie z zapowiedziami resortu finansów, mimo że zmiany mają wejść w życie od 1 lipca, to będą miały zastosowanie przy rozliczeniu podatkowym za 2022 r. do dochodów z całego bieżącego roku.

Czytaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/legislacja/rzad-obniza-podatki-i-naprawia-bledy-polskiego-ladu-mundurowi-moga-spac-spokojnie?

Foto: MF