Czas na adekwatną rekompensatę za powrót do służby?

Przychylnie, ale bez ostatecznego stanowiska w sprawie – tak przedstawiciel MSWiA podsumował podczas posiedzenia sejmowej Komisji do Spraw Petycji sprawę petycji, którą jeszcze na początku roku wpłynęła do Sejmu. Propozycja zmian dotyczy świadczenia pieniężnego, przysługującego funkcjonariuszowi za okres pozostawania poza służbą. W ocenie autora petycji, policjant nie otrzyma za ten czas właściwej rekompensaty. Obecnie równa ona jest utraconemu uposażeniu, ale za maksymalnie sześć miesięcy.

Komisja do Spraw Petycji zajęła się rozpatrzeniem petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, która złożona została do Sejmu jeszcze w styczniu br. Jej autor, Zbigniew Królicki, proponuje wprowadzenie zmian w art. 42 ust. 5 i ust. 6 ustawy, które mają – jak pisze – zagwarantować poszanowanie Konstytucji i umożliwić pełną rehabilitację prawną uniewinnionego policjanta. Zmiana polega na zapewnieniu funkcjonariuszowi policji, uniewinnionemu i przywróconemu do służby, pełnej rekompensaty za cały okres pozostawania poza służbą oraz wliczeniu tego okresu do wysługi emerytalnej. Obecnie funkcjonujące przepisy przewidują jedynie świadczenie pieniężne za maksymalnie 6 miesięcy i nie zakładają wliczania tego czasu do wysługi.

Nie wiadomo na razie, czy do propozycji zmian przychyli się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak podkreślił podczas spotkania sejmowej komisji Mariusz Cichomski, dyrektor Departamentu Porządku Publicznego MSWiA, analogiczna petycja trafiła do Senatu i była już przedmiotem rozpatrywania. W resorcie trwają prace nad szczegółową opinią, która ma w tej sprawie zostać przesłana senatorom. Dyrektor przypomniał również, że petycja jest kontynuacją inicjatywy jeszcze z 2019 roku, która  zakończyła się nowelizacją. Jak podkreślił, nie wie jakie będzie ostatecznie oficjalne stanowisko resortu w tej sprawie, ale zeszłoroczne zmiany spotkały się z przychylnością MSWiA. Dodał także, że ewentualne modyfikacje w tym zakresie obejmą nie tylko policję, ale również inne służby.

O ile bardzo przychylnie patrzymy w ogóle na tę inicjatywę, tak samo popieraliśmy – i jako MSWiA, ale jako cała strona rządowa – wspomnianą inicjatywę ustawodawczą Senatu, to w tej chwili musimy zobaczyć szczegółowo jakie byłyby tego realne konsekwencje, w tym konsekwencje finansowe.

Sejmowa Komisja do Spraw Petycja zdecydowała się na przesłanie dezyderatu do resortu spraw wewnętrznych i administracji, którego celem będzie m.in. rozpoznanie skali zjawiska, a dokładnie liczby przywróceń do służby w różnych formacjach.

Jak czytamy w petycji, obecne rozwiązania dyskryminować mają mundurowych wobec rozwiązań prawnych tożsamej sytuacji żołnierzy zawodowych. Co więcej, nie mają być one dostosowane do “faktycznego czasu trwania postepowań karnych”. Autor petycji, Zbigniew Królicki, apeluje by policjantowi przywróconemu do służby przysługiwało za okres pozostawania poza służbą świadczenie pieniężne równe uposażeniu na stanowisku zajmowanym przed zwolnieniem. Zgodnie z propozycją, ma ono zostać “naliczone według stawek obowiązujących w dniu uprawomocnienia się orzeczenia o wydaleniu ze służby, z uwzględnieniem wzrostów uposażenia na danej grupie zaszeregowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od tego dnia do dnia wypłaty, nie później jednak niż do dnia zaistnienia podstawy zwolnienia ze służby Policji”. Obecnie świadczenie to przysługuje policjantowi, ale za maksymalnie sześć miesięcy i nie mniej niż jeden miesiąc. Twórca petycji chce również rozszerzyć art 42 ust. 6, tak by otrzymał on brzmienie: “Okresu pozostawania poza służbą, za który policjant nie otrzymał świadczenia, nie uważa się za przerwę w służbie w zakresie uprawnień uzależnionych od nieprzerwanego jej biegu i zalicza się go do wysługi emerytalnej”. Co więcej, proponuje dopisanie w tym samym ustępie, że do wysługi emerytalnej zaliczać powinny się również okresy pozbawienia wolności i odbywania kary pozbawiania wolności oraz kary aresztu tymczasowego, w przypadku gdy funkcjonariusz został uniewinniony albo postępowanie karne zostało umorzone, w tym również warunkowo, a także okresy, w czasie których funkcjonariusz nie pełnił służby wskutek wymierzonej mu kary dyscyplinarnej usunięcia ze służby – jeżeli następnie została ona uchylona.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/czas-na-adekwatna-rekompensate-za-powrot-do-sluzby?

Foto: Policja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *