Policjanci zachowają 100% uposażenia jeśli poddani zostaną kwarantannie lub zachorują

Komendant Główny Policji przychylił się do wniosku Zarządu Głównego NSZZ Policjantów i wydał komendantom wojewódzkim zalecenia w sprawie zachowania 100% uposażenia przez policjantów, którzy w związku z bezpośrednim zaangażowaniem w realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19 poddani zostaną kwarantannie lub zachorują.

W dniu dzisiejszym (17 marca 2020 r.) podczas przedpołudniowej wideokonferencji, z komendantami wojewódzkimi Policji, Komendant Główny Policji gen.insp. Jarosław Szymczyk poinformował o prawnych możliwościach zachowania 100% uposażenia przez policjantów, którzy zachorują lub zostaną poddani kwarantannie. Warunkiem zachowania tego uprawnienia jest bezpośredni związek choroby ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby (art. 121 b ust. 5 pkt 2 ustawy o Policji), albo decyzja organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej o objęciu policjanta kwarantanną, ale tylko w związku z realizacją zadań służbowych. W tym drugi przypadku zachowanie pełnego uposażenia będzie możliwe na podstawie art. 121 ust. 1 ustawy o Policji.

Decyzja Komendanta Głównego zbiega się z wnioskiem Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, o którym już informowaliśmy. Oprócz zaleceń zabezpieczających interes policjantów zaangażowanych w zapobieganie rozprzestrzeniania COVID-19, Komendant Główny dostrzegł konieczność codziennych kontaktów komendantów wojewódzkich z przewodniczącymi Zarządów Wojewódzkich. Jak stwierdził, dobrym przykładem są jego codzienne kontakty z przewodniczącym Rafałem Jankowskim. Dzięki tym spotkaniom możliwa jest bieżąca wymiana najistotniejszych informacji i szybka reakcja na pojawiające się problemy, ale również i nieporozumienia, których w związku ze zwalczaniem koronawirusa nie brakuje.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

Źródło: https://nszzp.pl/aktualnosci/policjanci-zachowaja-100-uposazenia-jesli/

Foto: NSZZP

Trzymamy linię!!! Policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej strzegą polskich granic

Policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej i innymi służbami pilnują porządku na przejściach granicznych, po przywróceniu kontroli granicznej, w związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa.

Wszystkie działania związane są z troską o nasze bezpieczeństwo i zdrowie, w celu ograniczenia zakażeń.

Prosimy o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń, współpracę i realizowanie poleceń służb! W tym trudnym dla wszystkich momencie ważne jest, aby stosować się do poleceń wszystkich funkcjonariuszy!

Już dziś dziękujemy za odpowiedzialne zachowanie obywateli!

Wszystkim funkcjonariuszom dziękujemy za zaangażowanie i wzorowe wypełnianie obowiązków w związku ze zwalczaniem pandemii koronawirusa.

gen. insp. Jarosław Szymczyk

Komendant Główny Policji

Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/186427,Policjanci-rowniez-strzega-polskich-granic.html?

Foto: Policja

Z ostatniej chwili: Jest projekt rozporządzenia wykonawczego MSWiA w sprawie podwyżek od 1 stycznia 2020′

13 marca 2020′ w Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA ukazało się rozporządzenie wykonawcze MSWiA: “Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego””.

Jak pamiętamy 3 marca 2020′ Rada Ministrów przyjęła cztery rozporządzenia umożliwiające podwyżkę uposażeń funkcjonariuszom Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa. Jak informowano – przepisy te mają wejść w życie następnego dnia od publikacji w Dzienniku Ustaw, z wyrównaniem od 1 stycznia 2020 r. to jednak dotychczas brakowało przepisów wykonawczych – w jaki sposób te pieniądze zostaną podzielone (po równo kwotowo – jak chcieli związkowcy), czy też procentowo. 

Podwyżki są rezultatem porozumienia zawartego 8 listopada 2018 r. pomiędzy MSWiA oraz stroną społeczną reprezentowaną przez związkowców z resortu spraw wewnętrznych i administracji. Zgodnie z tym porozumieniem funkcjonariusze mieli od dnia 1 stycznia 2020 roku otrzymać podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 500 zł na etat (wraz z nagrodą roczną). Podstawą do wypłaty podwyżek w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa jest ustalenie i przejęcie przez rząd wskaźników wielokrotności kwoty bazowej w tych formacjach. Projekty rozporządzeń zostały opublikowane w II połowie stycznia 2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Prawie półtora miesiąca trwały konsultacje międzyresortowe.

*********************
Projekt z dnia 12 marca 2020 r. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia <data wydania aktu> r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego
Na podstawie art. 101 ust. 2, art. 102 i art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1236, z późn. zm. )) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2020 r.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

*********************
UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia zmienia rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1236, z późn. zm.) stanowiące wykonanie upoważnienia zawartego w art. 101 ust. 2, art. 102 i art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360).

Projekt opracowany został w związku z podpisanym w dniu 8 listopada 2018 r. Porozumieniem pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Stroną Społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb resortu spraw wewnętrznych i administracji. Zgodnie z Porozumieniem funkcjonariusze otrzymają od dnia 1 stycznia 2020 roku podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 500 zł brutto na etat (wraz z nagrodą roczną). Biorąc pod uwagę, że sam wzrost kwoty bazowej (z kwoty 1.523,29 zł do kwoty 1.614,69 zł, tj. o 6%) nie spowoduje zwiększenia przeciętnego miesięcznego uposażenia o kwotę 500 zł (wraz z nagrodą roczną) istnieje również potrzeba zwiększenia wielokrotności kwoty bazowej o 0,100, co spowoduje jej wzrost z 3,71 do 3,810. Taki poziom wielokrotności zapewnia podwyżkę przeciętnego miesięcznego uposażenia na poziomie 500 zł (wraz z nagrodą roczną) zgodną z Porozumieniem z dnia 8 listopada 2018 r. Dodatkowe środki na uposażenia zaplanowane na 2020 r. umożliwiają dokonanie podwyżek uposażeń policjantów o 462 zł przeciętnie miesięcznie na etat, a z uwzględnieniem nagrody rocznej wypłacanej w 2021 r. nastąpi wzrost o kolejne 38 zł, tj. łącznie o 500 zł przeciętnie miesięcznie na etat. Zgodnie bowiem z art. 110 ustawy o Policji, funkcjonariuszowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym przysługuje nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który nagroda przysługuje. Oznaczać to będzie, że przeciętne miesięczne uposażenie wyniesie 6.151,97 zł.

Mając na uwadze, że wzrost kwoty bazowej dla funkcjonariuszy przełoży się na wzrost tylko wybranych składników uposażenia w ramach projektowanego rozporządzenia zaproponowano wzrost mnożników kwoty bazowej określających stawki uposażenia zasadniczego w zależności od grupy zaszeregowania, co będzie odpowiadać wzrostowi uposażenia zasadniczego przeciętnie miesięcznie
o 397 zł, a po uwzględnieniu przeciętnego miesięcznego uposażenie z tytułu indywidualnej wysługi lat o 65 zł, co spowoduje łączny jego wzrost o 462 zł przeciętnie miesięcznie na etat. Zastosowanie różnych wzrostów mnożników w poszczególnych grupach od 0,219 dla grupy 1 do 0,023 w grupie 14 a pozwoli na zachowanie porównywalnego wzrostu uposażeń wraz z wysługą dla policjantów, tj. o ok. 462 zł.

*******************************

TABELA GRUP ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WYRAŻONYCH W POSTACI MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ

Tabela w załączniku:

Źródła: https://legislacja.gov.pl/projekt/12331256/katalog/12669076#12669076

Info ze strony: https://nszzp.pl/aktualnosci/z-ostatniej-chwili-jest-projekt-rozporzadzenia-wykonawczego-mswia-w-sprawie-szczegolowych-zasad-otrzymywania-i-wysokosci-uposazenia-zasadniczego-policjantow/?

Foto: MSWiA

Zarząd Główny NSZZ Policjantów powołał Sztab Kryzysowy

W związku z pandemią wirusa COVID-19 i wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego w Zarządzie Głównym NSZZ Policjantów powstał Sztab Kryzysowy. W poszczególnych Zarządach Wojewódzkich i Szkolnych wyznaczeni zostali koordynatorzy, którzy będą współpracowali ze Sztabem.

Zwracam się do Was, przesyłajcie do Zarządu Głównego NSZZ Policjantów informacje o potrzebach jakie pojawiają się w Waszych jednostkach związanych z pełnieniem służby w stanie zagrożenia epidemicznego np. środki odkażające, środki ochrony indywidualnej oraz inne. Pisemnie, drogą mailową, przez facebook. Postaramy się pomóc.
NSZZ Policjantów współdziała ze stroną służbową w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pełnienia służby funkcjonariuszom Policji w tym trudnym dla wszystkich okresie.

Przewodniczący Zarządu Głównego
NSZZ Policjantów
Rafał Jankowski

Źródło: https://nszzp.pl/aktualnosci/zarzad-glowny-nszz-policjantow-powolal-sztab-kryzysowy/

Polska wprowadza ograniczenia przy przekraczaniu granicy

W związku z zagrożeniem epidemicznym i rozprzestrzenianiem się koronawirusa w okresie od 15 marca br. do 24 marca br. będzie tymczasowo przywrócona kontrola graniczna na granicy wewnętrznej. Granicę Polski z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą również prowadzone w portach morskich i na lotniskach.

Zarówno na granicy wewnętrznej, jak i na granicy zewnętrznej (przejścia graniczne z Białorusią, Rosją i Ukrainą) zostaną wprowadzone ograniczenia dla cudzoziemców na kierunku wjazdowym do Polski.Zmiany przy przekraczaniu granicy są wprowadzane, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2. Chodzi o uniknięcie wjazdu na teren Polski osób, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego.
Tymczasowa kontrola na granicy wewnętrznej 
Granicę wewnętrzną będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach, a takich miejsc będzie na granicy lądowej w sumie 37: na granicy z Czechami – 15, ze Słowacją  – 5, z Niemcami – 15, z Litwą – 2. Kontrola graniczna będzie też prowadzona w 4 portach morskich oraz na 17 lotniskach. Pełna lista stanowi załącznik do rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną.
Tymczasowa kontrola graniczna będzie prowadzona przez funkcjonariuszy Straży Granicznej od 15 marca 2020 r. do 24 marca 2020 r.
Kwestie związane z przywracaniem kontroli granicznej na granicach wewnętrznych państw Unii Europejskiej reguluje kodeks graniczny Schengen. Zgodnie z art. 28 ust. 1 kodeksu państwo członkowskie może wyjątkowo i w trybie natychmiastowym przywrócić kontrolę graniczną na granicach wewnętrznych.
Zakres kontroli dostosowany będzie odpowiednio do stopnia zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa w związku z wystąpieniem poważnego zagrożenia dla zdrowia publicznego wywołanego koronawirusem SARS – CoV-2 (choroba COVID – 19). Straż Graniczna będzie realizować zadania przy użyciu sprzętu mobilnego, w oparciu o własne zasoby kadrowe oraz we współdziałaniu z Policją i Państwową Strażą Pożarną.
Zawieszenie ruchu granicznego w części przejść na zewnętrznej granicy Polski
Minister Mariusz Kamiński podpisał również drugie rozporządzenie – w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych. Na jego mocy od 15 marca br. do odwołania zawieszony zostaje ruch graniczny w części przejść granicznych z Federacją Rosyjską, Republiką Białoruś oraz Ukrainą. Chodzi o 7 przejść z Ukrainą, 5 przejść z Białorusią i 2 przejścia z Rosją.
Wykaz przejść, na których zostaje zawieszony ruch graniczny, stanowi załącznik numer 1 do tego rozporządzenia.
Ograniczenia dla cudzoziemców przy wjeździe do Polski
Na przejściach granicznych – zarówno na granicy wewnętrznej, jak i zewnętrznej – przy wjeździe do Polski wprowadzane zostają ograniczenia dla cudzoziemców.
Od 15 marca br. w zakresie ruchu osobowego na kierunku wjazdowym do Polski na lądowych przejściach granicznych oraz w lotniczych i morskich przejściach granicznych przekraczać granicę państwową będą mogli:
 • obywatele RP;
 • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;
 • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;
 • szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno- konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;
 • cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP;
 • cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy;
 • posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP;
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody komendanta głównego Straży Granicznej może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium RP, w trybie określonym w ustawie z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Źródło: https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8301,Polska-wprowadza-ograniczenia-przy-przekraczaniu-granicy.html?

Foto: MSWiA

Rząd wprowadza stan zagrożenia epidemicznego. Kontrole na granicach przez co najmniej 10 dni

„Zamykamy drzwi przed pandemią. Chronimy w ten sposób polskich obywateli” – powiedział podczas dzisiejszej konferencji premier Mateusz Morawiecki. „W obliczu pandemii najważniejsze słowa to bezpieczeństwo i odpowiedzialność” – podkreślił. Od jutra (14 marca) obowiazywać będzie stan zagrożenia epidemicznego. Premier poinformował, że rząd zdecydował dziś też o tymczasowym przywróceniu kontroli na graniach. Jak na razie granice będą zamknięte od 15 marca przez 10 kolejnych dni. Ograniczono też zgromadzenia do maksymalnie 50 osób oraz wprowadzono zakaz wjazdu cudzoziemców do Polski. To tylko niektóre środki ostrożności o jakich poinformował premier Morawiecki. 

„Jesteśmy zobowiązani do tego, aby bezpieczeństwo Polaków było utrzymane. Potrzebne jest odpowiedzialne działanie, które może zminimalizować skutki tej pandemii” – powiedział dziś premier Mateusz Morawiecki. Jedną z pierwszych zmian, jakie już niebawem wejdą w życie, jest „tymczasowe przywrócenie granic”. Kontrole graniczne wrócą na wszystkich przejściach granicznych, także tych z krajami należącymi do strefy Schengen. Mundurowi na przejściach granicznych pojawią się już w niedziele 15 marca i będą na nich przez 10 kolejnych dni. Jak zapowiedział premier Morawiecki, jeśli to nie wystarczy istnieje możliwość przedłużenia kontroli o 20 dni, a następnie o 30 dni. W tym celu MSWiA przygotowało specjalne rozporządzenia, które dziś zostaną opublikowane. Pierwsze dotyczy przywrócenia kontroli na wszystkich granicach naszego państwa. Drugie wprowadza znaczące ograniczenia jeżeli chodzi o możliwość przekroczenia granic Polski przez cudzoziemców. W rozporządzeniach pojawi się wykaz przejść granicznych, przez które będzie odbywał się ruch graniczny. Pozostałe granice zostaną zamknięte. „Musimy zamknąć granice przed koronawirusem” – mówił szef MSWiA. Na granicach funkcjonariuszu Straży Granicznej wspierać będą wojskowi.

„Nie możemy sobie pozwolić na otwarcie granic dla cudzoziemców” – podkreślił premier Morawiecki. Dlatego też, jak tłumaczył Morawiecki, wprowadzony zostaje zakaz wjazdu do Polski dla cudzoziemców. Dodatkowo osoby powracające z zagranicy muszą przejść dwutygodniową kwarantannę domową. „Wprowadzimy znaczące ograniczenia przechodzenia przez granicę dla cudzoziemców. Ten wirus przyszedł do nas z zewnątrz, dlatego podejmujemy decyzję: jeżeli nie jesteś obywatelem naszego kraju, to nie jest czas na wycieczki – granica jest zamknięta – dodał szef MSWiA. Jak poinformował Mariusz Kamiński, „odstępstwa będą dotyczyły osób, które tu legalnie przebywają i pracują, będą mogły wrócić do swojego miejsca pobytu i pracy, ale pod warunkiem 14 dniowej kwarantanny”.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/stan-zagrozenia-epidemicznego-kontrole-na-granicach-przez-co-najmniej-10-dni?

Foto: Adam Guz/KPRM

Koronawirus SARS-Cov-2. Jak się zabezpieczyć?

Nowo odkryty koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, suchym kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Infekcji może również towarzyszyć katar, ból gardła lub biegunka. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi.
Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%)
 • Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynu/żelu na bazie alkoholu (min. 60%)
 • Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę
 • Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust

Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek

 • Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się wirusa
 • Używaj maski tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszlesz lub kichasz), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2
 • Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany znakiem CE, który potwierdza, że został prawidłowo zaprojektowany, skonstruowany i wykonany z właściwych materiałów

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z  informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie.

Źródło: https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?

Foto: Internet

Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia

Rządowe portale zamieszczają aktualne informacje i zalecenia w tym także poniższą Informację Głównego Inspektora Sanitarnego na temat zasad postępowania mających na celu uniknięcie zarażenia się koronawirusem.

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową.

Często myj ręce
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe
Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.

Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków
Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy
Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu
Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie
Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

Znajdziesz tutaj aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich.

Źródło: GIS

Zachęta dla funkcjonariuszy do dłuższej służby z haczykiem

Kryteria przyznania świadczenia motywacyjnego dla tych, którzy zamiast przechodzić na emeryturę zostaną na służbie, budzą zastrzeżenia. Zdaniem związkowców są zbyt uznaniowe

Chodzi o zachęty dla funkcjonariuszy (policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa oraz Państwowej Straży Pożarnej) ze stażem powyżej 25 lat (patrz infografika). Zostały one uregulowane w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który trafił właśnie do konsultacji.

Dodatki mają być motywacją finansową dla najbardziej doświadczonych mundurowych do pozostania w służbie, pomimo formalnej możliwości przejścia na emeryturę. Dodatek ten nie będzie jednak stanowił podstawy wymiaru emerytury. Nie będzie też wliczany do podstawy obliczania nagrody jubileuszowej i odprawy w związku ze zwolnieniem ze służby.

Czytaj więcej, źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1458500,swiadczenie-motywacyjne-dla-policjantow-ktorzy-nie-odchodza-na-emeryture.html

Foto: Policja

Dyżur domowy jako czas pracy – wyrok TSUE

Czas dyżuru pełnionego poza firmą może zostać uznany za czas pracy, jeżeli pracodawca zobowiązuje pracownika do przebywania w domu i wymaga, żeby stawił się w miejscu pracy w bardzo krótkim czasie.

Do takiego wniosku doszedł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 21 lutego 2018 r. (C-518/15), analizując dyrektywę 2003/88 o czasie pracy.

W CZYM PROBLEM
Obywatel Belgii pracował jako strażak ochotnik. W zakresie swoich obowiązków pełnił dyżury zgodnie z harmonogramem ustalanym na początku roku kalendarzowego. W czasie dyżuru musiał przebywać w domu, a na żądanie pracodawcy stawić się we wskazanym miejscu w ciągu 8 minut.

Zgodnie z prawem belgijskim, dyżur pełniony w domu nie stanowi czasu pracy, a pracownikowi nie przysługuje za niego wynagrodzenie, jeśli nie wykonywał wówczas pracy. Strażak uznał jednak, że pełnione przez niego dyżury powinny być uznane za czas pracy. Podczas dyżuru nie mógł się bowiem skupić na swoich sprawach ze względu na nałożone ograniczenia, w szczególności krótki czas, w jakim musiał stawić się w miejscu wskazanym przez pracodawcę. Wniósł powództwo przeciwko pracodawcy o zapłatę m.in. wynagrodzenia za czas pełnionych dyżurów.

CO ORZEKŁY SĄDY
Sąd krajowy zwrócił się do Trybunału o wyjaśnienie, czy biorąc pod uwagę restrykcje nałożone na pracownika, pełnione przez niego dyżury spełniają definicję dyżuru domowego. W konsekwencji – czy pracownikowi należy się za nie wynagrodzenie.

Trybunał przypomniał, że zgodnie z prawem unijnym dyżury, w czasie których pracownik jest fizycznie obecny w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę i pozostaje w jego dyspozycji, są zaliczane do czasu pracy. Trybunał zauważył, że chociaż pracownik pełnił dyżur w domu, to pracodawca wymagał od niego pozostawania w tym miejscu przez cały czas dyżuru. Ponadto, zatrudniony musiał się stawić w miejscu wykonywania pracy w krótkim czasie – 8 minut. Zatem sytuacja strażaka znacznie różniła się od sytuacji pracowników, którzy pełnią tzw. dyżur pod telefonem. Typowo, w czasie takiego dyżuru, pracownik może przebywać w dowolnie wybranym przez siebie miejscu, ale pracodawca musi mieć możliwość skontaktowania się z nim, żeby wezwać go do pracy. W rozpatrywanej sprawie ograniczenia nałożone na pracownika w czasie dyżuru uniemożliwiły mu skupienie się na swoich sprawach – zarówno w wymiarze społecznym, jak i osobistym.

W tej sprawie Trybunał uznał, że dyżury pełnione przez pracownika powinny zostać uznane za czas pracy ze względu na fakt, że nałożone na niego ograniczenia uniemożliwiały mu skupienie się na innych sprawach. Inna wykładnia stanowiłaby podważenie dyrektywy o czasie pracy, która ma na celu m.in. zapewnienie pracownikom prawa do korzystania z minimalnych okresów odpoczynku i odpowiednich przerw w pracy. – Tomasz Sancewicz, radca prawny, Counsel, Kancelaria CMS

JAK TO WPŁYWA NA NASZE PRAWO
Pracodawcy powinni wziąć omawiany wyrok pod uwagę przy ustalaniu zasad pełnienia przez pracowników dyżuru domowego, za który nie przysługuje czas wolny ani wynagrodzenie. Po pierwsze zatrudniony powinien móc swobodnie wybrać miejsce, w którym będzie przebywał w czasie dyżuru. Po drugie, należy ustalić racjonalny czas na dotarcie do miejsca pracy. W przeciwnym wypadku, w razie sporu, sądy mogą uznać, że nie był to dyżur domowy, w związku z czym za czas jego pełnienia pracownikowi należy się wolne od pracy lub wynagrodzenie?

Ze strony: NSZZP

Źródło: https://www.rp.pl/Kadry/303119991-Dyzur-domowy-jako-czas-pracy—wyrok-TSUE.html?

Foto: Internet