Przeciętny wzrost uposażenia o 639 zł (wraz z nagrodą roczną, kwota brutto) w Policji i SG od 01.03.2023r. Oficjalne stanowisko MSWiA

DB-W-078-19/2022

Warszawa, dnia 1 grudnia 2022 r.

Pan

Rafał Jankowski

Przewodniczący Zarządu Głównego

Niezależnego Samorządnego Związku

Zawodowego Policjantów

Szanowny Panie Przewodniczący,

mając na uwadze rozwiązania przyjęte w uchwalonej przez Sejm RP na posiedzeniu w dniu 4 listopada 2022 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023, uprzejmie informuję co następuje.

Zastosowanie kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2023 dla funkcjonariuszy do obliczania uposażeń od dnia 1 marca 2023 r. oraz mechanizmu wyrównującego uposażenia za styczeń i luty 2023 r. oznacza, że faktyczna podwyżka od 1 marca 2023 r. wynosić będzie 639 zł (z nagrodą roczną).

Tak więc, w celu zagwarantowania powyższego wzrostu uposażeń konieczne będzie zwiększenie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów o 0,061 i tym samym opracowanie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów (resort swia rozpoczął już prace w tym zakresie).

W przedmiotowym projekcie wielokrotność kwoty bazowej, stanowiąca przeciętne uposażenie policjantów ustalona zostanie na poziomie 4,290, co w konsekwencji przełoży się na wzrost przeciętnego miesięcznego uposażenia z kwoty 6.829 zł do kwoty 7.468 zł, tj. więcej o 639 zł.

Z poważaniem

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

z up. Maciej Wąsik

Sekretarz Stanu

– podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym –

Poniżej pismo do Kolasy

Mechanizm “podwojonej zachęty do przechodzenia na emeryturę” zlikwidowany – InfoSecurity24

Bez zaskoczenia – tak najkrócej można opisać wczorajszą decyzję Sejmu, który w nocnym głosowaniu odrzucił większość senackich poprawek do ustawy okołobudżetowej. Jedna z nich zakładała wykreślenie z uchwalonych przepisów punktu mówiącego o waloryzacji mundurowych uposażeń od marca. Pomysł przesunięcia przyszłorocznej “podwyżki” ze stycznia właśnie na marzec to propozycja MSWiA, którego przedstawiciele nie ukrywali, że zmiana ma zlikwidować mechanizm “podwojonej zachęty do przechodzenia na emeryturę”, a tym samym zatrzymać część funkcjonariuszy w służbie.

Przywrócenie styczniowego terminu waloryzacji uposażeń to jeden z postulatów, jakie w stosunku do rządu wysuwają protestujący funkcjonariusze. Wszystko wskazuje jednak na to, że w tej kwestii nie uda się dojść do porozumienia, co przypieczętowane zostało dość wyraźnie wczorajszą decyzją.

Ustawa okołobudżetowa, zgodnie z którą przyszłoroczna “podwyżka” nie będzie obowiązywać od stycznia tylko od marca, od samego początku wzbudzała sporo kontrowersji i to nie tylko wśród mundurowych. Uwagi do przepisów, które wprowadzono specjalnie dla funkcjonariuszy i żołnierzy, mieli m.in. senaccy legislatorzy. Jak podkreślali, proponowane przepisy przewidują, że w 2023 r. uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, w tym Służby Celno-Skarbowej, jest ustalane na podstawie dwóch kwot bazowych. “Jednej dla miesięcy styczeń i luty, określonej w ustawie budżetowej na rok 2022, oraz drugiej dla okresu od marca do grudnia, określonej w ustawie budżetowej na rok 2023” – czytamy w opublikowanej na stronach Senatu opinii. Oznacza to, że 1 stycznia przyszłego roku, “w obowiązującym porządku prawnym będą w tym zakresie występować wykluczające się przepisy, tj. analizowany art. 41 i przepisy ustawy budżetowej na rok 2023, które zgodnie z projektem ustawy przedłożonej do Sejmu określają w art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. d i e, że w miesiącu styczeń i luty dla ww. grup zawodowych obowiązuje kwota bazowa wyższa o 7,8 proc. w stosunku do roku 2022”.

Po drugie – proponowane przepisy przewidują, że uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, w tym Służby Celno-Skarbowej, w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia tego roku podlega każdorazowemu zwiększeniu o 1/5 kwoty różnicy pomiędzy uposażeniem należnym im na dzień 1 marca 2023 r., a uposażeniem należnym na dzień 1 stycznia 2023 r. Oznacza to, że uprawnienie to nie będzie przysługiwało w 2023 r. osobom, którym uposażenie będzie się należało po raz pierwszy po dniu 1 stycznia tego roku, w tym np. w dniu 1 lutego.
FRAGMENT OPINII DO USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH SŁUŻĄCYCH REALIZACJI USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2023 PRZYGOTOWANEJ PRZEZ BIURO LEGISLACYJNE SENATU

Rozwiązanie takie – jak czytamy – budzi więc wątpliwości w kontekście konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej i zasady równości wobec prawa. Legislatorzy z Senatu piszą też: “niezrozumiałe jest różnicowanie w zakresie stosowania kwot bazowych, stanowiących podstawę do ustalania uposażenia ww. grup zawodowych do pozostałych grup państwowej sfery budżetowej, których wynagrodzenie również jest oparte a kwocie bazowej ustalanej w ustawie budżetowej na dany rok. W przypadku tych pozostałych grup sfery budżetowej w roku 2023 będzie obowiązywać jedna kwota bazowa wyższa o 7,8 proc. w stosunku do kwoty bazowej obowiązującej w roku 2022”.Czytaj więcej, źródło: InfoSecurity24.pl

Foto: Sejm RP

Wśród mundurowych są “równi i równiejsi”? Związkowcy piszą do szefa MSWiA w sprawie dodatku stołecznego – InfoSecurity24

Resort spraw wewnętrznych i administracji zamierza – o co od lat zabiegają funkcjonariusze – rozszerzyć dodatek stołeczny, który dziś przysługuje jedynie policjantom pełniącym służbę w stołecznym garnizonie. I choć to właśnie policyjne rozwiązania stały się pierwowzorem tych, jakie pojawić mają się w Straży Granicznej czy Państwowej Straży Pożarnej, to nie będą raczej tożsame.
“Zwracamy się z prośbą o objęcie dodatkiem stołecznym nie tylko strażników granicznych z Komendy Głównej i warszawskich struktur Nadwiślańskiego Oddziału, ale także z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin” – pisze w liście do ministra Mariusza Kamińskiego przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale SG Robert Lis. W piśmie, do którego dotarła redakcja InfoSecurity24.pl, czytamy też, że brak wymienienia jednostki w projektowanej zmianie przepisów związkowcy uznają za “przeoczenie niefortunne i niesprawiedliwe”.

W przypadku Policji, świadczenie stołeczne przysługuje nie tylko funkcjonariuszom pełniącym służbę w samej Warszawie, ale także na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego. Pragniemy, aby zasady uposażenia funkcjonariuszy poszczególnych formacji, zlokalizowanych w obrębie aglomeracji warszawskiej, były porównywalne. PSG Warszawa-Modlin ma siedzibę w Nowym Dworze Mazowieckim, analogia z dodatkiem stołecznym dla nowodworskich policjantów wydaje się więc oczywista.
FRAGMENT PISMA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU ODDZIAŁOWEGO NSZZ FSG PRZY NADWIŚLAŃSKIM ODDZIALE SG DO SZEFA MSWIA

Jak pisze Lis, “istotnym, choć mniej docenianym aspektem służby modlińskich strażników, jest kontrola ruchu granicznego i nadzór kontroli bezpieczeństwa lotów w międzynarodowym Porcie Lotniczym Warszawa-Modlin”. Dodaje też, że “hasło o braku chętnych do służby, nie jest pustosłowiem, ani łzawą bajeczką na użytek przekazu medialnego”, a w modlińskiej placówce braki kadrowe 1 marca przyszłego roku osiągnąć mogą poziom ponad 13 proc. “11 osób już złożyło prośbę o zwolnienie na emeryturę, a 7 osób wystąpiło o przeniesienie do innych formacji, albo jednostek organizacyjnych SG” – alarmuje Lis.

Mówiąc kolokwialnie, roboty przybywa, a ludzi ubywa. Im będzie ich mniej, tym większe będzie ryzyko, ze braki kadrowe doprowadzą do niewydolności systemu bezpieczeństwa.
FRAGMENT PISMA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU ODDZIAŁOWEGO NSZZ FSG PRZY NADWIŚLAŃSKIM ODDZIALE SG DO SZEFA MSWIA

Problem ma być też to, że funkcjonariusze i kandydaci do służby widzieć mają brak jednolitego standardu uposażeń w służbach mundurowych, gdzie – jak pisze Lis – są “równi i równiejsi”. “Skoro dodatek stołeczny przysługuje w Nowym Dworze Mazowieckim policjantowi, to dlaczego nie ma przysługiwać strażnikowi granicznemu?” – pyta ministra szef nadwiślańskich struktur NSZZ FSG.
Czytaj więcej, źródło: infosecurity24.pl
Zobacz też: wirtualnynowydwor.pl
 Komunikat ZO NSZZ FSG przy NwOSG Z DNIA 01.12.2022 r.
Foto: NwOSG

 

Waloryzacja uposażeń od stycznia? Senat jest “za”

Senatorowie zdecydowali, że przyszłoroczna waloryzacja uposażeń w służbach mundurowych powinna obowiązywać od stycznia, a nie jak chcieli tego posłowie od 1 marca. To zmiana oczekiwana przez mundurowych, choć wiele wskazuje na to, że satysfakcja z jej wprowadzania będzie chwilowa. 

Ustawa okołobudżetowa, wraz z poprawkami Senatu, trafi niebawem do Sejmu. Wśród wprowadzonych przez izbę wyższą korekt, znalazła się m.in. ta, na której zależało funkcjonariuszom służb mundurowych. Senatorowie chcą bowiem by z uchwalonej przez Sejm 4 listopada ustawy zniknął paragraf zakładający, że przyszłoroczna waloryzacja uposażeń obowiązywać ma od 1 marca. Przesunięcie jej terminu – wprowadzone do przepisów na wniosek resortu spraw wewnętrznych i administracji – miało, jak mówił wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, zlikwidować mechanizm “podwójnej zachęty do przechodzenia na emeryturę”.Obowiązywanie waloryzacji uposażeń z mocą od stycznia – obok podwyższenia jej poziomu – to jeden z postulatów jakie mundurowi wysuwają w ramach trwającego w służbach protestu. Jak mówią, rozwiązania zaproponowane przez rząd są nie do przyjęcia, a zniechęcenie do odejścia z formacji, to nie to samo co zachęcenie do pozostania w służbie. Patrząc z tej perspektywy, decyzje podjęte przez Senat powinny środowisko cieszyć. To jednak, z dużym prawdopodobieństwem, jedynie chwilowa radość, bowiem nic nie wskazuje na to, by senackie poprawki w tej kwestii miały szansę “przejść” także w Sejmie. MSWiA obawia się bowiem, że waloryzacja uposażeń (od stycznia) połączona z waloryzacja emerytur (od marca) skłoni do odejścia (w pierwszym kwartale 2023 roku) jeszcze większą rzeszę mundurowych, a i tak – jak alarmują związkowcy – sytuacja dziś nie rysuje się w jasnych barwach.

Czytaj więcej, źródło: infosecurity24.pl

Foto: Senat RP

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych odkłada decyzję o zaostrzeniu protestu

Decyzja o zaostrzeniu akcji protestacyjnej służb mundurowych na razie odłożona. Po dzisiejszym spotkaniu liderów związkowych z szefostwem MSWiA zdecydowano, że będzie kolejna runda negocjacji.

/…/

Szef strażackiego związku “Florian” Łukasz Kunek powiedział dziennikarzowi RMF FM po negocjacjach, że dziś nie było żadnej propozycji, która usatysfakcjonowałaby protestujących. Oni wciąż chcą zwiększenia budżetu na służby.

Czytaj więcej, źródło: https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-mundurowi-zwiazkowcy-odkladaja-decyzje-o-zaostrzeniu-protest,nId,6439574?

Foto: ZO NSZZ FSG przy NwOSG

Zobacz komunikat ZK ZZ Strażaków ,,Florian,,

Nowe władze w ZZ Strażaków “Florian”

Mazowiecka Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych składa serdeczne gratulacje dla Kolegów Łukasza i Dariusza.

Łukasz Kunek, na XII Krajowym Zjeździe Delegatów ZZS “Florian” został wybrany Przewodniczącym Zarządu Krajowego, a Dariusz Łazarczyk z Mazowsza został Wiceprzewodniczącym!!!

Zjazd odbywał się w Sękocinie Starym w dniach 24-25 listopada br.

Nowo wybranemu Zarządowi składamy życzymy sukcesów w działalności na rzecz Strażaków.

MSWiA nie ma dodatkowych pieniędzy dla mundurowych

MSWiA nie ma więcej pieniędzy dla mundurowych. Taką informację przekazać miał podczas wczorajszego spotkania ze związkowcami działającymi w służbach podległych MSWiA minister Maciej Wąsik. Ci pierwsi oczekiwali, że resort położy na stole nowe rozwiązania, które przybliżą obie strony do osiągnięcia kompromisu i zakończenia trwającego w służbach protestu. Tak się jednak nie stało.

W służbach mundurowych trwa protest, a kolejne rozmowy między związkowcami a MSWiA nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Podczas wczorajszego spotkania nie udało się osiągnąć kompromisu, a co za tym idzie, protest w służbach trwa nadal i możliwe, że wejdzie on w kolejną fazę. „Nie mogę wykluczyć, że protest przybierze kolejne formy. Dalej uważamy, że zaproponowana przez rząd waloryzacja uposażeń jest po prostu nędzna” – mówi w rozmowie z InfoSecurity24.pl Rafał Jankowski, przewodniczący NSZZ Policjantów. Pytany o to, kiedy zostaną podjęte kolejne decyzje protestacyjne, odpowiada że mundurowi czekają „na propozycje, które mają paść w przyszłym tygodniu”. Dodaje jednak, że są już „przygotowane propozycje kolejnych działań”.

Nie udało się osiągnąć kompromisu, bo dalej stoimy na takim stanowisku, że zaproponowana przez rząd przyszłoroczna waloryzacja uposażeń, jest zbyt mała. Inflacja jaka jest każdy widzi, a te pieniądze nie pokrywają nawet jej kosztów. W pełni zdaje sobie sprawę z tego, że to nie minister Wąsik o tym decyduje, tylko rząd, ale w rozmowach z nami jest on jego reprezentantem, więc wprost mówimy to właśnie jemu.
RAFAŁ JANKOWSKI, NSZZ POLICJANTÓW

Wiceszef MSWiA, podczas wczorajszego spotkania, sprawę finansów postawić miał dość jasno. Jak mówi w rozmowie z redakcją Jankowski, „doszło do sytuacji, w której minister Wąsik powiedział wczoraj wprost, że dalej obracamy się ramach tych samych pieniędzy i że nie położy na stole innych pieniędzy, bo ich nie ma”. Szef NSZZP przypomina też, że oczekiwania w stosunku do rządu mundurowe środowisko ma dwa. Pierwszy postulat dotyczy waloryzacji uposażeń, która – jak mówi – „nie może być na takim nędznym poziomie”. Druga kwestia to dodatek progresywny. „Wczoraj zwróciliśmy uwagę na to – będąc głosem ludzi w terenie – że propozycja tzw. dodatku stażowego, która jest autorską propozycją ministra Wąsika, jeżeli ma zatrzymać odejścia ludzi w grupie 15-25 lat służby, nie zadziała” – powiedział Jankowski. Tłumaczy, że nieefektywność tego rozwiązania wynika z faktu, że „pieniądze, które otrzymać mieliby funkcjonariusze z 15- czy 20-letnim stażem są po prostu za małe”. Związkowcy mają jednak swój pomysł, jak można spróbować rozwiązać ten problem.

Czytaj więcej, źródło: infosecurity24.pl

Foto: ZO NSZZ FSG przy NwOSG

Nowe rozwiązania dla funkcjonariuszy już niebawem? MSWiA przygotowuje ustawę

Postulaty związkowców w służbach mundurowych są twarde, ale niektóre z nich już rozwiązaliśmy. Sporo rzeczy, na które związkowcy od dawna zwracali uwagę, zostanie zrealizowanych. Przygotowujemy ustawę – powiedział wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

“Rząd, tak jak zawsze, nie uchyla się od dialogu. Postulaty związkowców są twarde, ale chciałbym podkreślić, że niektóre z nich już rozwiązaliśmy w ramach komisji przy ministrze spraw wewnętrznych. Te rozwiązania będziemy wprowadzać w życie. Przygotowujemy już taką ustawę. Sporo rzeczy, na które związkowcy od dawna zwracali uwagę, zostanie zrealizowanych” – powiedział Wasik.

Jak wcześniej informowało MSWiA, ze związkowcami omawiany jest szereg rozwiązań, których celem jest poprawa warunków służby. Propozycje resortu dotyczą m.in. dodatku stażowego i dodatku funkcyjnego, a także rozszerzenia katalogu mundurowych uprawnionych do tzw. dodatku stołecznego, czy też przywrócenia dodatku granicznego dla strażników granicznych pełniących służbę na wschodniej “zielonej granicy”.

Postulaty protestujących w środę, 9 listopada przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów funkcjonariuszy dotyczyły jednak waloryzacji płac. Związkowcy chcą, aby była ona wyższa niż proponuje rząd, minimum na poziomie inflacji. Nie zgadzają się też na przesunięcie waloryzacji z 1 stycznia na 1 marca. Podkreślają, że takie działanie dotyczy tylko służb mundurowych, podczas gdy cała sfera publiczna “podwyżki” otrzyma z mocą od 1 stycznia.

Czytaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/nowe-rozwiazania-dla-funkcjonariuszy-juz-niebawem-mswia-przygotowuje-ustawe?
Foto: Kancelaria Sejmu RP

Rząd z “żółtą kartką” od mundurowych. Kilka tysięcy funkcjonariuszy na proteście pod KPRM

Funkcjonariusze służb podległych MSWiA, ale także celnicy i mundurowi z SW pojawili się dziś pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów z protestacyjnymi postulatami. Od rządu oczekują podniesienia (przynajmniej do poziomu inflacji) wskaźnika przyszłorocznej waloryzacji uposażeń oraz tego, by obowiązywała ona od stycznia a nie od marca. Petycję z postulatami – którym zgodnie z zapewnieniami resort przyjrzy się raz jeszcze – od mundurowych odebrał wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Do kolejnego spotkania, jak mówił, dojść ma już niebawem.

W materiale jest wypowiedź Katarzyny Nowosielskiej Wiceprzewodniczącej/Rzeczniczki ZO NSZZ FSG przy NwOSG (6,25 min).

Źródło: https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/rzad-z-zolta-kartka-od-mundurowych-kilka-tysiecy-funkcjonariuszy-na-protescie-pod-kprm?

Podziękowania MF ZZSM za udział w manifestacji

Mazowiecka Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych serdecznie dziękuje Koleżankom i Kolegom  za udział w manifestacji w dniu 9 listopada br. pod KPRM.

Mamy nadzieje, rząd przemyśli swoje propozycje finansowe wobec służb mundurowych i w konsekwencji spełni postulaty z którymi związkowcy przyjechali do Warszawy.

Galeria zdjęć