Rafał Jankowski: wszystkim, którzy jeszcze wierzą w świętego Mikołaja…

Wszystkim, którzy jeszcze wierzą w świętego Mikołaja, życzę wspaniałych świąt Bożego Narodzenia. Tegoroczne życzenia kieruję do Wszystkich noszących mundur policyjny, także do Tych, którzy już tylko trzymają go w szafie na szczególne okazje, ale najbardziej do Tych, których Rodzice zasiądą do wigilijnego stołu w mundurze, śpiesząc na dyżur, bądź wracając ze służby.

Wielu z nas chciałoby cofnąć czas, stanąć w oknie i patrzeć czy po niebie szusuje zaprzęg z reniferami. Wrócić do tych wszystkich dziecięcych, dobrych i szczerych marzeń.

Dzisiaj możemy zadbać, by zapewnić takie wspomnienia naszym dzieciom.

To dla nich, dla tych, którzy wierzą w świętego Mikołaja i wyczekują na pierwszą gwiazdkę służymy i poświęcamy często więcej niż możemy…

To do nich trafiają prezenty, na które my musimy „zasłużyć”…

Nasze listy do św. Mikołaja wciśnięte pomiędzy postulaty związkowe zostały w dużej mierze w końcu przeczytane. Choć trudno powiedzieć, że byliśmy grzeczni…

Wszystkim Policjantom i ich pociechom życzę aby były to właśnie te jedyne w roku magiczne święta…

W nowym 2019 roku życzę Nam spełnienia nadziei, oczekiwań i uznania dla naszej służby. No i realizacji wszystkich postulatów, bo znowuż możemy nie być grzeczni…

 

Rafał Jankowski

Przewodniczący Zarządu Głównego
NSZZ Policjantów

 

Źródło: http://nszzp.pl/aktualnosci/rafal-jankowski-wszystkim-ktorzy-jeszcze-wierza-w-swietego-mikolaja/

 

Nowe zasady przeprowadzania kontroli osobistej. Prezydent podpisał nowelę ustawy o Policji – Gazeta Prawna

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Policji, dotyczącą m.in. zakresu czynności podczas przeprowadzania kontroli osobistej. Nowela daje m.in. kontrolowanej osobie możliwość złożenia zażalenia na postanowienie o przeszukaniu.

Nowela ustawy o Policji i kilkunastu innych ustaw dostosowuje przepisy prawa w zakresie granic przeszukania i uprawnień funkcjonariuszy do dokonywania kontroli osobistej do rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego z 14 grudnia 2017 r.

TK orzekł, że “art. 219 par. 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks postępowania karnego oraz art. 44 par. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia w zakresie, w jakim przewiduje przeszukanie osoby, nie określając granic tego przeszukania, jest niezgodny z art. 41 ust. 1 i art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji”.

Więcej: https://www.gazetaprawna.pl/amp/1388933,prezydent-podpisal-dotyczaca-m-in-kontroli-osobistej-nowelizacje-ustawy-o-policji.html?fbclid=IwAR1pVolGeIgtz-9VumecG-klFslN_R7535FVmCOTsan4ZOnHY1avNo1zydU

 

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Woj. Mazowieckiego w Radomiu

W dniu 18 grudnia 2018 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Woj. Mazowieckiego w Radomiu. Podczas spotkania poruszano m. in. następujące zagadnienia:

– przyjęcie jako uchwały własnej stanowiska Zarządu Terenowego KMP w Siedlcach w sprawie naliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, które zostanie przesłane w dniu dzisiejszym do Zarządu Głównego w Warszawie.
– podsumowano działania protestacyjne prowadzone przez ZW NSZZP oraz udział w manifestacji w dniu 02 października w Warszawie.
– omówiono informacje o sygnałach docierających do ZW w sprawie wyciągania odpowiedzialności przez przełożonych, wobec funkcjonariuszy przebywających na L-4 w okresie od 1.11-11.11.2018 roku.
– zatwierdzono porozumienie zawarte pomiędzy Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego, a Komendantem Wojewódzkim Policji z siedzibą w Radomiu w sprawie budowy na terenie KWP z siedzibą w Radomiu pomnika upamiętniającego pomordowanych przez NKWD na wschodzie polskich policjantów.

Zarząd podjął również decyzję w sprawie konferencji sprawozdawczej VII kadencji, która ma się odbyć w terminie do dnia 02 marca 2019 roku.

Posiedzenie Zarządu było również okazją do spotkania opłatkowego, w którym uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu insp. Kamil Borkowski, gospodarz terenu Komendant Miejski Policji w Radomiu insp. Sławomir Rek, koledzy z Zarządów Wojewódzkich Zachodniopomorskiego – Marian Boguszyński i Robert Zima oraz Łódzkiego – Krzysztof Balcer, a także inni znamienici goście, przyjaciele i osoby wspierające działalność statutową. Było to już drugie spotkanie świąteczne organizowane wspólnie z Wojewódzkim Zarządem Zakładowym NSZZ Pracowników Policji.

Źródło: http://nszzp.radom.pl/posiedzenie-zarzadu-wojewodzkiego-6/

 

Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o Policji oraz ustawę okołobudżetową umożliwiającą zmianę Programu Modernizacji Policji

12 grudnia 2018′ Prezydent RP podpisał 17 ustaw, w tym dwie istotne dla środowiska policyjnego: ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw oraz
ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019;

************

Informacja o ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Celem ustawy jest wyodrębnienie ze służby prewencji pododdziałów antyterrorystycznych Policji i utworzenie służby kontrterrorystycznej. Służba ta będzie się składać z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA oraz samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji, odpowiedzialnych za prowadzenie działań kontrterrorystycznych, a także wspieranie jednostek organizacyjnych Policji, m.in. w warunkach szczególnego zagrożenia. Nowo tworzona jednostka posługiwać się będzie dotychczasowym skrótem BOA ze względu na jego rozpoznawalność za granicą.
Ustawa przyznaje nowej służbie kompetencje w zakresie prowadzenia działań o charakterze kontrterrorystycznym oraz wspierania innych jednostek Policji w warunkach szczególnych zagrożeń lub w wypadkach wymagających użycia specjalistycznych: sił, środków lub taktyki. Ustawa dopuszcza możliwość odstąpienia od przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby w sytuacjach uzasadnionych stanem wyższej konieczności na wzór rozwiązań regulujących funkcjonowanie innych służb, tj. ABW, AW, CBA. Ustawa określa tryb powoływania dowódcy BOA i jego zastępcy, a także dowódcy oraz zastępcy dowódców samodzielnych pododdziałów.

Ponadto ustawa wprowadza dualizm podległości samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji. Organizacyjnie funkcjonariusze samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji podlegać będą właściwym: komendantowi wojewódzkiemu Policji albo Komendantowi Stołecznemu Policji, natomiast w zakresie działań kontrterrorystycznych, podlegać będą dowódcy BOA.

***************

Informacja w sprawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019′

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 jest tzw. ustawą okołobudżetową, której treść jest ściśle związana z rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 2019.
Rozwiązania przyjęte w ustawie dotyczą następujących kwestii:

 • doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • funduszu na nagrody dla nauczycieli;
 • odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli;
 • funduszu socjalnego dla żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, a także dla funkcjonariuszy służb mundurowych oraz ich rodzin;
 • przeznaczenia środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • przesunięcia wydatków z Funduszu Pracy;
 • przeznaczenia środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • przeznaczenia środków z Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców;
 • przeznaczenia wydatków z Funduszu Kultury Fizycznej;
 • realizowania przedsięwzięć w ramach „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020”;
 • realizowania przedsięwzięć z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa”;
 • finansowania działań w obszarze ratownictwa lotniczego;
 • niestosowania wskazanych przepisów;
 • rekompensowania z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych składek na rzecz otwartych funduszy emerytalnych;
 • zadań przekazanych spółce celowej;
 • wynagrodzenia osób zatrudnionych w niektórych spółkach;
 • zmian zasad finansowania określonych w Przepisach wprowadzających Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej;
 • zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
 • przeznaczenia środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników powiatowych urzędów pracy;
 • zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym;
 • zwiększenia limitu środków na działanie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym;
 • zwiększenia limitu środków na Program Szczepień Ochronnych.Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Czekamy na podpis pod ustawą o zmianie ustawy o Programie Modernizacji Służb Mundurowych na lata 2017 – 2020.

Foto: Krzysztof Sitkowski – KPRP

Wigilijne spotkanie służb mundurowych Mazowsza

 

14 grudnia 2018 r. w gmachu Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego odbyło się spotkanie wigilijne służb mundurowych Mazowsza. W uroczystym spotkaniu poza mundurowymi uczestniczyli również przedstawiciele duchowieństwa, instytucji międzynarodowych, sądów, prokuratur, szkolnictwa wyższego, warszawskich muzeów oraz innych instytucji, z którymi na co dzień służby mundurowe współpracują. Swoją obecnością zaszczycili również Patroni naszego oddziału – przedstawiciele Związku Powstańców Warszawskich.

Organizatorem tegorocznego był Nadwiślański Oddział Straży Granicznej. Dlatego też wigilijne spotkanie rozpoczął Komendant NwOSG płk SG Andrzej Rytwiński powitaniem wszystkich zgromadzonych oraz przekazaniem najserdeczniejszych życzeń z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Wyraził pragnienie, „(…) aby w tym szczególnym czasie, wszyscy zgromadzeni mieli poczucie wspólnoty z bliskimi, radości z narodzin Syna Bożego, bezpieczeństwa i spełnienia, a także wytchnienia i odpoczynku”. Komendant NwOSG podziękował również za dotychczasową współpracę oraz zaangażowanie w służbę i pracę dla dobra Ojczyzny. Szczególnie życzenia zdrowia i pomyślności skierował do wszystkich tych, którzy w okresie świąt będą wykonywać obowiązki służbowe.Obecny na wigilijnym spotkaniu wojewoda mazowiecki Zbigniew Sipiera złożył życzenia wszystkim funkcjonariuszom, żołnierzom i pracownikom służb mundurowych, wyrażając wdzięczność za pełnioną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza.Słowa Ewangelii Św. Łukasza odczytał kapelan Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ks. ppłk SG Ryszard Preuss.Z kolei ks. biskup gen. bryg. Józef Guzdek podkreślił, „(…) że olbrzymią wartością w dzisiejszych czasach są pokój i bezpieczeństwo, a my ludzie w mundurach jesteśmy postawieni na straży tych najwyższych wartości, bo służymy jednej sprawie, której na imię Polska”. Wyraził także radość z faktu, że kolejny raz wszystkie służby mundurowe spotykają się przy wspólnym wigilijnym stole, aby złożyć sobie życzenia i przełamać się opłatkiem. „Niech ten czas wspólnego spotkania, łamania się opłatkiem umocni nas w tym przekonaniu, by być razem na służbie Rzeczypospolitej, na służbie wartościom, ale także byśmy zawsze pamiętali o szacunku wobec drugiego człowieka” – powiedział.

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy NwOSG reprezentowali Wiceprzewodniczący kol. Adam Ostrowski i kol. Marcin Czępiński, a Mazowiecki ZW ZZS „Florian” Przewodniczący kol. Dariusz Łazarczyk.

Wszyscy zebrani odmówili Modlitwę Pańską, a bp Guzdek pobłogosławił opłatki, którymi podzielili się uczestnicy. Spotkanie wigilijne uświetnił występ Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza.

Źródło: http://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl/wis/aktualnosci/31039,Wigilijne-spotkanie-sluzb-mundurowych-Mazowsza.html

Foto: Piotr Niemiec

Rzutem na taśmę Sejm RP uchwalił przepisy o przeszukaniach

W ostatnim możliwym terminie Sejm uchwalił przepisy, które regulują zakres kontroli osobistej, sposób jej przeprowadzenia oraz prawa i obowiązki funkcjonariuszy służb mundurowych i specjalnych. Prace toczyły się w ekspresowym tempie, bo tuż przed Wigilią wygasną obecnie obowiązujące regulacje. Ten tryb pracy jednym głosem krytykowała opozycja. Wszystkie partie zdawały sobie jednak sprawę, że bez nowelizacji służby straciłyby ważne narzędzie.

Chodzi o nowelizację 14 ustaw, które regulują działania policji, Straży Granicznej, straży gminnych (miejskich), Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Więziennej, Służby Ochrony Państwa i Straży Marszałkowskiej.

Konieczność zmiany przepisów tych aktów prawnych wynikała z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2017 r., w którym zakwestionowane zostały regulacje dotyczące przeszukania i kontroli osobistej. Chodzi o opisaną w Kodeksie postępowania karnego sytuację, gdy w celu wykrycia lub zatrzymania albo przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej, a także w celu znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu można dokonać przeszukania pomieszczeń i innych miejsc, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczania, że osoba podejrzana lub takie rzeczy tam się znajdują. W tym samym celu i pod takim samym warunkiem można też dokonać przeszukania osoby, jej odzieży i podręcznych przedmiotów (to tzw. kontrola osobista).

[…].

Mimo że termin wygaśnięcia przepisów był znany od roku stosowny projekt trafił do Sejmu dopiero w ubiegłym tygodniu. Nie było to jednak przedłożenie rządowe, chociaż zostało napisane w MSWiA. Potwierdził to w rozmowie z InfoSecurity24.pl przewodniczący sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych Arkadiusz Czartoryski (PiS). Formalnie projekt został złożony przez tę właśnie komisję. Pozwoliło to ominąć czasochłonne konsultacje wymagane w przypadku projektów rządowych.

Więcej: https://www.infosecurity24.pl/przepisy-o-przeszukaniach-uchwalone-rzutem-na-tasme?fbclid=IwAR1VYaQH3GFLFIpl5GHipSHX-s7QPhPyIrD_2gmmI1RsGojkBylxcX0uhrI

Foto: SG

W Służbie Więziennej podpisano porozumienie dotyczące podwyżek na rok 2019!

W dniu 11 grudnia br. odbyło się spotkanie strony służbowej ze związkową dotyczące sposobu realizacji podwyżki od stycznia 2019 roku, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości  i Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Strony zaprezentowały  zbliżone wersje  rozwiązań, które w toku dyskusji i wymiany argumentów podlegały uszczegółowieniu. Przedstawiciele strony służbowej podkreślali potrzebę podjęcia takich rozwiązań płacowych które będą uzwględniać posiadane doświadczenie zawodowe funkcjonariuszy oraz zakres ponoszonej odpowiedzialności. Strona związkowa odwoływała się natomiast do atmosfery panującej wsród funkcjonariuszy i pracowników oraz ustaleń podjętych w formacjach mundurowych podległy podległych MSWiA.

Kilkugodzinne rozmowy prowadzone w duchu odpowiedzialności za Służbę  i gotowości do poszukiwania najlepszych rozwiązań doprowadziły do przyjęcia wspólnego stanowiska zawartego w Porozumieniu /załącznik/ stwierdzającego, że podwyżki wynagrodzenia w styczniu 2019 r. będą zrealizowane na analogicznych zasadach jak w służbach mundurowych podległych MSWiA, tj. poprzez podwyżkę uposażenia zasadniczego w równej kwocie dla wszystkich funkcjonariuszy        o kwotę 520 zł , co tym samym spowoduje wzrost dodatku z tytułu wysługi lat. Dodatkowo na wniosek strony służbowej w porozumieniu zawarto ustalenia dotyczące realizacji podwyżki uposażeń dla funkcjonariuszy od stycznia 2020 roku. Uzgodniono także odstąpienie od zatrudniania na stanowisku młodszego referenta oraz wyrażono wolę kontynuowania dalszych wspólnych prac skutkujących przygotowaniem aktów prawnych wprowadzających nowe regulacje kadrowo – płacowe.

Więcej, źródło: http://www.nszzfipw.org.pl/wazny-komunikat-podpisanie-porozumienia-podwyzek-na-rok-2019.html

Foto: NSZZ FiPW

Posiedzenie ZO NSZZ FSG przy NwOSG oraz spotkanie opłatkowe

W dniach 11-12 grudnia w OKS Otwock odbyło się ostatnie posiedzenie Zarządu Oddziałowego w 2018 r. W czasie którego podsumowano dotychczasowe prace oraz przedstawiono kroki jakie podjęto w celu wprowadzenia do rozporządzenia finansowego SG zapisu o “dodatku stołecznym”. Na podstawie przegłosowanej uchwały Zarząd postanowił również skierować do Komendanta Głównego SG kolejną prośbę w której zawarto rozwiązanie umożliwiające zwrot kosztów leczenia oraz opieki weterynaryjnej poniesionych przez opiekunów psów służbowych wycofanych ze służby (treść będzie podana w następnym artykule). Po zakończeniu oficjalnych obrad odbyło się spotkanie opłatkowe, które rozpoczął Kapelan NwOSG ksiądz ppłk SG Ryszard Preuss od poświęcenia opłatków i wspólnego odśpiewania kolędy. Uczestnicy złożyli sobie świąteczne życzenia i skosztowali wigilijnych potraw przygotowanych przez OKS w Otwocku.

W spotkaniu udział wzięli: Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej płk. SG Andrzej Rytwiński, Komendant Placówki SG w Mielniku ppor. SG Piotr Bazyluk, Wiceprzewodniczący ZG NSZZP kol. Dariusz Brzezicki i kol. Rafał Kruk, Przewodniczący Mazowieckiego ZW ZZS „Florian” kol. Dariusz Łazarczyk, Przedstawiciele ZW NSZZP w Radomiu kol. Robert Król i kol. Aneta Pawlińska, Przewodniczący ZO NSZZ przy KGSG kol. Paweł Wysocki, Wiceprzewodniczący ZO NSZZ FSG przy KGSG kol. Marcin Dmitruk, Przewodniczący ZT NSZZ FSG przy PSG w Mielniku kol. Jarosław Szymański, kol. Marek Ziniewicz Podlaski OSG, Pan Piotr Kumięga Prezes EKU, Pan Adam Drążkiewicz Allianz, Pan Radosław Grzęda EKU, Pani Alicja Cichawa Nmedia, Pani Karolina Gałecka Dream Finance, Pan Tomasz Kotlimowski iDirect oraz kol. Zbigniew Głodowski.

Źródlo: http://zonadwislanski.pl/posiedzenie-zo-nszz-fsg-przy-nwosg-oraz-spotkanie-oplatkowe/

 

Ustawa o zmianie ustawy „Program modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020” skierowana do Senatu RP

Poniżej tekst ustawy o zmianie ustawy „Program modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020” uchwalonej przez Sejm RP i skierowanej  do Senatu RP.

USTAWA
z dnia 22 listopada 2018 r.
o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach
2017–2020”

 

Art. 1. W ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1828) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Ogólna kwota wydatków na realizację Programu wyniesie 9 208 940 tys. zł, w tym w:
1) 2017 r. – 1 389 611 tys. zł;
2) 2018 r. – 1 922 888 tys. zł;
3) 2019 r. – 3 086 686 tys. zł;
4) 2020 r. – 2 809 755 tys. zł.
2. W ramach kwot określonych w ust. 1 wydatki ujmowane w tworzonej corocznie rezerwie celowej na realizację Programu wynoszą łącznie 3 727 316 tys. zł, z tego w:
1) 2017 r. – 280 000 tys. zł;
2) 2018 r. – 748 168 tys. zł;
3) 2019 r. – 1 864 602 tys. zł;
4) 2020 r. – 834 546 tys. zł.”;
2) w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na realizację Programu, będący skutkiem finansowym ustawy, wynosi 18 019 394 tys. zł, z tego w:
1) 2017 r. – 1 389 611 tys. zł;
2) 2018 r. – 1 922 888 tys. zł;
3) 2019 r. – 3 086 686 tys. zł;
4) 2020 r. – 2 809 755 tys. zł;
5) 2021 r. – 1 468 409 tys. zł;
6) 2022 r. – 1 468 409 tys. zł;
7) 2023 r. – 1 468 409 tys. zł;
8) 2024 r. – 1 468 409 tys. zł;
9) 2025 r. – 1 468 409 tys. zł;
10) 2026 r. – 1 468 409 tys. zł.”;
3) załączniki nr 1–7 do ustawy otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1–7 do niniejszej ustawy.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU
/ – / Marek Kuchciński

Źródło: https://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,699.html?fbclid=IwAR2vTX2hn7Nx8f6xWFaoFrZ3RsXO4R8Gu0q5H3rV1HBb2pjx0k5JR9X4o6c