Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych za pluralizmem związkowym w służbach mundurowych

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych zajęła się projektem ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej, który wszedł na ścieżkę legislacyjną z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy. Posłowie przyjęli projekt dotyczący pluralizmu związkowego z poprawkami, ale tylko o charakterze legislacyjnym. Komisja odrzuciła jednak propozycję dotyczącą organizacji wysłuchania publicznego, tak by – jak wnioskował Marek Wójcik – “zwykli” funkcjonariusze otrzymali szansę na wygłoszenie opinii na temat zmian zaproponowanych w ramach prezydenckiego projektu.

W imieniu prezydenta RP podczas posiedzenia komisji wypowiadał się Paweł Mucha, zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, który podkreślił, że celem projektu jest “rozszerzenie wolności koalicji związkowej”. Jak stwierdził Mucha, z wnioskiem o wprowadzenie pluralizmu w wybranych służbach zwróciła się “strona społeczna”, a Andrzej Duda następnie podjął decyzję o skierowaniu ustawy na ścieżkę legislacyjną. Dokument powstawać miał w toku konsultacji z ministrem spraw wewnętrznych i administracji oraz ministrem sprawiedliwości. Jej zakres podmiotowy obejmuje bowiem trzy formacje, czyli Policję, Straż Graniczną oraz Służbę Więzienną. Mucha podkreślał również, że to nie pierwsza inicjatywa dotycząca pluralizmu w służbach mundurowych, a ten postulat pojawiał się już wcześniej.

Przedstawiciel prezydenta dodał także, że projekt zmian służy urzeczywistnieniu wolności zrzeszania się w związkach zawodowych, która przysługuje obywatelom. Powołuje się również na fakt, że pluralizm związkowy funkcjonuje już w Państwowej Straży Pożarnej czy Służbie Celno-Skarbowej. W dalszej części dyskusji przypomina się jednak, że w momencie powoływania PSP działały już dwie organizacje związkowe, więc ustanowienie monopolu związkowego nie było możliwe – o czym mówił Sławomir Koniuszy reprezentujący NSZZ Policjantów.

“Pluralizm to wartość wynikająca z Konstytucji”

Proponowane w ramach prezydenckiego projektu zmiany zakładają pewne ograniczenia, co ma być “normalne”, jak mówi Mucha, w stosunku do formacji, które zapewniają nam bezpieczeństwo. Nowością normatywną ma być stworzenie podstawy prawnej do zawierania przez związki zawodowe porozumień określających zasady współpracy z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych lub właściwym organem danej służby. Pozostałe zmiany, jak mówi Mucha, są “dostosowywujące”.

/…/

W dyskusji uczestniczyli również przedstawiciele związków zawodowych działających w ramach Policji, Straży Granicznej oraz Służby Więziennej. W opinii Rafała Jankowskiego, prezydencki projekt dotyczący pluralizmu związkowego stanowi dla funkcjonariuszy pewne zaskoczenie, gdyż “dotychczas nie wykazał się większym zainteresowaniem formacjami”. Jak twierdzi przewodniczący, związki próbowały podejmować dialog z Andrzejem Dudą, przykładowo podczas jesiennych protestów. Prezydent RP nie zdecydował się jednak wtedy na wystosowanie odpowiedzi na kierowane do niego przez związkowców pisma. Co więcej, Jankowski zaznacza, że protest udało się zakończyć dzięki “dobrej woli Joachima Brudzińskiego”, czyli ówczesnego szefa MSWiA, i jest to “najważniejsze porozumienie w 30-letniej historii związków”.

Więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/zwiazki-solidarnie-przeciwko-pluralizmowi-ale-komisja-za?fbclid=IwAR3gupQY1G_2qmwkjQDMWGxl1N0UbEBXLjRk5osxC9B4gporqPufUMUc-Vc#.XS4CUGz8k3c.facebook

Transmisja: https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=EDE3500BFDA093BBC125843300450751&fbclid=IwAR1nf-jh2gY7_8U_Rn-FObR3xJPQ-7gc2OkPygkugaJPJJ1rBQmWyMVcULY#

Foto: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Zmiany w przepisach o emeryturach mundurowych. Policjanci, strażacy i pogranicznicy łatwiej przejdą na emeryturę

Koniec progu 55 lat – wiek emerytalny

Na początku czerwca 2019 r. MSWiA wysłało projekt ustawy o zmianach w służbach mundurowych do konsultacji społecznych. 2 lipca przyjął go rząd. Najważniejszy zapis dotyczy likwidacji obowiązku ukończenia 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę.

System emerytur mundurowych zreformował poprzedni rząd. Przed wprowadzeniem zmian przez koalicję PO-PSL każdy funkcjonariusz mógł odejść po 15 latach służby. Obecnie przywilej dotyczył tylko funkcjonariuszy będących w służbie do końca 2012 r. Przyjęci od 2013 r., kiedy przechodzą na emeryturę, muszą mieć ukończone 55 lat i przepracowane 25 lat.

Zmiany to efekt protestów mundurowych. Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych skupiająca m.in. policjantów, strażaków i pograniczników, w marcu 2018 r. wysłała do ówczesnego szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego list z postulatami. Później były protesty, aż w końcu 8 listopada podpisano porozumienie.

Więcej, źródło: http://wyborcza.biz/biznes/7,147582,24995685,policjanci-strazacy-i-pogranicznicy-latwiej-przejda-na-emeryture.html?fbclid=IwAR1WIlFN-wAsE9d86Zzkw3Gvy6OONuon5jliHHXvu5hO_J6inHDN7s0g0Jc#S.main_topic-K.C-B.3-L.2.duzy

Foto: NwOSG

Zmiany w rozliczaniu nadgodzin dla “funkcyjnych” nie tylko w Policji

Komisja do Spraw Petycji rozpatrzyła i uchwaliła dezyderat kierowany do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie rozliczania czasu służby policjantów ponad normę uprawnionych do dodatku funkcyjnego. Zasugerowane podczas posiedzenia i wprowadzone od razu poprawki sprawią, że zmiany dotyczyć będą również funkcjonariuszy Straż Granicznej.

W czasie posiedzenia Komisji do Spraw Petycji w dniu 4 lipca 2019 r. rozpatrzono i uchwalono dezyderat kierowany do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie rozliczania czasu służby policjantów ponad normę uprawnionych do dodatku funkcyjnego. Przyjęto go z dwoma zmianami, wniesionymi już w trakcie trwania Komisji. ZG NSZZ Policjantów w petycji postuluje mianowicie o rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej, mającej na celu uchylenie lub zmianę obecnie obowiązujących przepisów, które nie przewidują rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczający normę w przypadku policjantów uprawnionych do dodatku funkcyjnego.

Wprowadzone dwie poprawki powodują, że dezyderat będzie miał zastosowanie nie tylko wobec policjantów uprawnionych do dodatku funkcyjnego, lecz również do pozostających w identycznej sytuacji funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/zmiany-w-rozliczaniu-nadgodzin-dla-funkcyjnych-nie-tylko-w-policji-niedziela-wieczor?fbclid=IwAR12h-U27P-PG30BPqc3sgXIevTJWzhZAWHEUAnPGM-d_mmddZjYS-865ew

Oczyszczeni z zarzutów policjanci, zainteresowani powrotem do służby, w ciągu tygodnia muszą zgłosić gotowość do jej podjęcia

Oczyszczeni z zarzutów policjanci, zainteresowani powrotem do służby, w ciągu tygodnia muszą zgłosić gotowość do jej podjęcia – pisze Bożena Wiktorowska w Gazecie Prawnej w artykule zatytułowanym: „Przywrócony funkcjonariusz musi się stawić w komendzie”.

Autorka cytuje w tekście wyjaśnienia Głównej Policji, z których wynika, że podstawą przywrócenia jest uchylenie lub stwierdzenie nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby w policji – z powodu jej wadliwości. Ma to miejsce wówczas, kiedy postępowanie przeciwko funkcjonariuszowi zostało zakończone prawomocnym wyrokiem uniewinniającym albo orzeczeniem o umorzeniu postępowania. W takim przypadku możliwy jest powrót na stanowisko równorzędne. A samo przywrócenie następuje z datą uprawomocnienia się orzeczenia o uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby.

Jeżeli zwolniony funkcjonariusz w ciągu siedmiu dnie od przywrócenia do służby nie zgłosi gotowości do niezwłocznego jej podjęcia, stosunek służbowy ulega rozwiązaniu.

KGP informuje dodatkowo, że przywróconemu do służby policjantowi za okres pozostawania poza służbą przysługuje świadczenie pieniężne równe uposażeniu na stanowisku zajmowanym przed zwolnieniem, nie więcej jednak niż za okres 6 miesięcy i nie mniej niż za 1 miesiąc.

Powrót do służby umożliwiła ustawa z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1091) W załączniku..

Cały artykuł pod poniższym linkiem:

Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1421079,policjanci-oczyszczeni-z-zarzutow.html

Ustawa: http://nszzp.pl/wp-content/uploads/2019/07/USTAWA-z-dnia-16-maja-2019-r.-o-zmianie-ustawy-o-Policji-oraz-niekt%C3%B3rych-innych-ustaw.html

Ze strony: NSZZP

Foto: Policja

Komisja do Spraw Petycji uchwaliła dezyderat skierowany do Ministra SWiA w sprawie rozliczania ponadnormatywnego czasu służby policjantów uprawnionych do dodatku funkcyjneg

Jesteśmy winni informację z zapowiedzianego wcześniej posiedzenia Komisja do Spraw Petycji /PET/, która na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2019 rozpatrzyła i uchwaliła:

– dezyderat skierowany do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozliczania ponadnormatywnego czasu służby policjantów uprawnionych do dodatku funkcyjnego.

– Komisja uchwaliła dezyderat z dwoma poprawkami.

W posiedzeniu Komisji uczestniczył członek Prezydium NSZZ Policjantów Aleksander Babiński.

Nagranie posiedzenia Komisji do odsłuchania – tutaj

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#B2EED4FA0D9D2FD8C1258425004F1E31

Źródło:  www.sejm.gov.pl

Podwyżki, zmiany w szkoleniu i inwestycje. Witek zapowiada dalszą modernizację

“Chcemy je (red. szkolnictwo służb mundurowych) unowocześnić, zmienić także system szkoleń, który będzie bardziej odpowiadał wymogom i potrzebom” – zadeklarował Jarosław Zielińskim podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach. Szefowa MSWiA, Elżbieta Witek podczas konwencji PiS w Katowicach zapewniła, że program modernizacji służb podległych MSWiA będzie kontynuowany. Witek poinformowała też, że na przyszłym posiedzeniu Sejmu posłowie będą pracować na ustawą przygotowaną przez MSWiA, która włączy Ochotnicze Straże Pożarne w cały system bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Szefowa MSWiA przypomniała, że prawie 90 proc. obywateli uważa, że Polska jest krajem bezpiecznym i że bezpiecznie czują się w miejscu swojego zamieszkania. “To jest naprawdę bardzo wysoka ocena. Nigdy wcześniej po 1989 r. takiej wysokiej oceny nie było, a to świadczy o tym, że mamy znakomicie zorganizowane służby, bo to od nich zależy to bezpieczeństwo” – powiedziała.

Witek zaznaczyła, że w przyszłej kadencji, jeśli wybory wygra PiS, będzie kontynuowany program modernizacji służb mundurowych. Podkreśliła, że najważniejsze będą inwestycje w ludzi, szkolenia, a także wzrost wynagrodzeń. Zapowiedziała też zmiany w ochotniczych strażach pożarnych.

Więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/podwyzki-zmiany-w-szkoleniu-i-inwestycje-witek-zapowiada-dalsza-modernizacje?fbclid=IwAR3-shtVH2dfnX18gLJGseM_8ryOj1t2vAF6QN4Un5k1dI5yleAX2Vx1p_s

Foto: KPRM

Federacja ZZSM pisze do Premiera RP

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych skierowała 25 czerwca 2019′ pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o niepopieranie prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej, zawartej w skierowanym do Sejmu RP projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji, Straży Granicznej i Służbie Więziennej.

Jako najważniejszy powód wniosku, Federacja ZZSM wskazuje nieuwzględnienie skutków, jakie mogą doprowadzić do osłabienia bezpieczeństwa wewnętrznego z uwagi na utratę zaufania społecznego do upolitycznionych służb.

Pismo w załączniku:

Pismo do Premiera RP

Źródło: http://nszzp.pl/aktualnosci/federacja-do-premiera-rp-powstrzymac-zamiar-upolitycznienia-sluzb-przez-nszz-solidarnosc/

Pismo Federacji ZZSM do Prezydenta RP

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych zwróciła się do Prezydenta RP z wnioskiem o wycofanie się z inicjatywy ustawodawczej polegającej na wniesieniu do Sejmu projektu o zmianie ustawy o Policji, Straży Granicznej i Służby Więziennej, z uwagi na nieuwzględnienie skutków, jakie mogą doprowadzić do osłabienia bezpieczeństwa wewnętrznego z powodu utraty zaufania społecznego do wymienionych formacji mundurowych.

Pełna treść pisma Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w załączniku; FZZ SM – pismo

Źródło: nszzfsg.pl

MSWiA po trzech latach od wejścia w życie ustawy dezubekizacyjnej zaczyna stosować przepis o „nadzwyczajnych przypadkach”

MSWiA sięgnęło w końcu po przepis o „nadzwyczajnych przypadkach” i odwraca decyzje o obniżeniu emerytur – informuje Rzeczpospolita w artykule zatytułowanym: „MSWiA zmienia decyzje ws. emerytur byłych funkcjonariuszy służb PRL”.

Wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński podpisał, po upływie 2,5 roku, pierwsze decyzje uchylające obniżenie świadczenia za pracę dla organów bezpieczeństwa PRL. 22 byłych funkcjonariuszy odzyskało wypracowane przez siebie emerytury – Skąd ta zmiana? Pyta autor artykułu.
Szczegóły decyzji – kto i dlaczego został objęty łaską ministra – są objęte ochroną danych osobowych. Odwołanie do ministra, powołując się na art. 8a ustawy dezubekizacyjnej, złożyło ponad 4,6 tys. byłych funkcjonariuszy. Jeszcze w marcu tego roku nie było ani jednej pozytywnej decyzji ministra, mimo iż większość spełniała wymogi

Minister oparł swoje decyzje na przesłankach ustawowych – „w szczególnie uzasadnionym przypadku ze względu na krótkotrwałą służbę przed dniem 31 lipca 1990 oraz rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków po dniu 12 września 1989 r., w szczególności z narażeniem zdrowia i życia”.
W wielu wcześniejszych decyzjach odmownych, resort podkreślał, iż przesłanka ta nie jest obligatoryjna, a zastosowanie art. 8a ma charakter uznaniowy. Aby przywrócić emeryturę – musi zaistnieć jeszcze „przypadek wyjątkowy” twierdziło MSWiA.

Decyzje uchylające obniżenie emerytury sygnalizują, że MSWiA zmienia podejście do zdezubekizowanych. Z nieoficjalnych informacji „Rz” wynika, że uchylanie decyzji ma objąć funkcjonariuszy, którzy pracowali w organach państwa totalitarnego w stosunku do 15 proc. całej służby, a w wolnej Polsce pracowali bez zarzutu.

Andrzej Szary

Decyzję MSWiA komentuje Andrzej Szary
NSZZ Policjantów od momentu podjęcia prac nad ustawą w Parlamencie RP protestował przeciwko zastosowaniu w niej odpowiedzialności zbiorowej.
Dzisiaj Sekretarz Stanu MSWIA Jarosław Zieliński w przededniu wyborów parlamentarnych postanowił ustanowić się dobrym wujkiem i przywrócić emerytury kilkunastu funkcjonariuszom. A gdzie są decyzje w sprawie ponad 4,5 tysiąca funkcjonariuszy, którzy skierowali wnioski do Ministra?
Proszę nie dać się zwieść pozorom, to zagrywka piarowska, ale dobrze że przynajmniej tych kilkunastu funkcjonariuszy doczekało się dziejowej sprawiedliwości.

Omówienie (jp)

Cały artykuł pod poniższym linkiem:

https://www.rp.pl/Rzad-PiS/307019901-MSWiA-zmienia-decyzje-ws-emerytur-bylych-funkcjonariuszy-sluzb-PRL.html?fbclid=IwAR0wXmRT4fK7uWVEZfzXFJCrYxZLpZXrY7dkd-yG-ayAQZgai1UGtmOmYQs

Ze strony: http://nszzp.pl/aktualnosci/mswia-po-trzech-latach-od-wejscia-w-zycie-ustawy-dezubekizacyjnej-zaczyna-stosowac-przepis-o-nadzwyczajnych-przypadkach/

Rewolucja w mundurowych emeryturach coraz bliżej

Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy zmieniający zasady przechodzenia na emeryturę na funkcjonariuszy służby mundurowych. Oznacza to, że już niebawem policjanci, strażacy, strażnicy graniczni, więzienni, funkcjonariusze KAS, ABW, CBA, SKW i SWW na emeryturę będą mogli odejść po odsłużeniu 25 lat służby, bez konieczności „dopracowania” do wymaganego dziś wieku 55 lat. Teraz przepisami zajmie się Sejm. Jak zapewnia MSWiA, które przygotowało projekt, zmiany zostaną uchwalone jeszcze w tej kadencji.

Zmiany w przepisach emerytalnych to jeden z podstawowych postulatów jakie w czasie ubiegłorocznego protestu podnosili przedstawiciele służb mundurowych. Podpisane porozumienie gwarantowało funkcjonariuszom zniesienie konieczności 25 lat służby przy dodatkowym wymogu wieku min. 55 lat. Przygotowane w MSWiA przepisy, zgodnie z zapowiedziami, znoszą wymóg wieku, pozostawiając jedynie konieczność pełnienia służby przez 25 lat. „Oznacza to, że wszystkie uprawnienia funkcjonariuszy służb mundurowych, objęte porozumieniem ze związkami zawodowymi służb mundurowych zostaną wprowadzone. Ich realizacja wynikająca z zapisów ustawy nastąpi z mocą obowiązującą od 1 lipca 2019 r.” – chwali się MSWiA.

Zapis ten będzie dotyczył funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Oznacza to, że pierwsi funkcjonariusze, którzy skorzystają z tego rozwiązania, będą mogli przejść na emeryturę w 2037 r.

Przepisy przygotowane przez resort spraw wewnętrznych dotyczą wszystkich służb mundurowych, a więc oprócz tych podległych MSWiA także Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. “Nowelizacja przepisów ustawy prowadzi do ujednolicenia zasad emerytalnych we wszystkich grupach służb mundurowych – zarówno w zakresie warunków nabycia praw emerytalnych, jak również podstawy ustalenia świadczeń emerytalnych” – mogliśmy przeczytać w uzasadnieniu dokumentu.

Więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/rewolucja-w-mundurowych-emeryturach-coraz-blizej?fbclid=IwAR24-pPjYK5UITq0kYWhqAOgLSMfRzzuodkVz8i_e5exG3K6FWRNEowF3Ic