Nie dla psa emerytura – infosecurity24

“(…) należałoby przyjąć jednolite rozwiązanie dla wszystkich krajowych służb mundurowych posiadających zwierzęta wykorzystywane do celów specjalnych aby zapewnić im godne funkcjonowanie po wycofaniu ze służby” – napisał szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński w odpowiedzi na interpelację w sprawie przyznania dla wszystkich psów i koni “emerytur służbowych” po zakończeniu przez nie służby w organach administracji państwowej. Minister zaznaczył jednak, że kroki takie należałoby podjąć “w przypadku rozpoczęcia prac nad zmianą przepisów w opisanym zakresie”, co oznacza, że ministerstwo na razie takich prac nie prowadzi.

Jak czytamy w odpowiedzi ministra na interpelację Katarzyny Piekarskiej, podczas VIII kadencji Sejmu RP zostały podjęte prace nad poselskim projektem, którego celem było wprowadzenie zmian w ustawie o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. Mariusz Kamiński przypomina, że zgodnie z zawartą w nim propozycją, opiekunowi zwierzęcia wykorzystywanego do celów specjalnych, które na mocy decyzji właściwego organu zostało wycofane ze służby, przysługiwać miałoby miesięczne świadczenie na jego utrzymanie, wypłacane do czasu zgonu zwierzęcia. Wysokość tego świadczenia oraz zasady jego wypłacania w drodze rozporządzenia miałby określić minister spraw wewnętrznych i administracji w porozumieniu z ministrem obrony narodowej. Należy podkreślić jednak, że ostatecznie punkt ten nie został uwzględniony i nie trafił do ustawy.

“Propozycja ta została pozytywnie zaopiniowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (SWiA), które dostrzega potrzebę przyjęcia jednolitych, systemowych rozwiązań dla wszystkich krajowych służb mundurowych, które posiadają psy i konie wykorzystywane do celów specjalnych” – pisze dalej minister. Dodaje jednak, że analizy wymaga kwestia skutków finansowych wprowadzenia proponowanych w projekcie rozwiązań oraz wskazanie źródeł tego finansowania. Jak dodaje, podległe MSWiA służby jedynie częściowo gromadzą informacje dotyczące liczby emerytowanych zwierząt służbowych pozostających pod opieką dotychczasowych opiekunów. Za przykład podaje tu Policję, w której corocznie wycofywanych ze służby ma być ok. 130 psów i 7 koni.

Mariusz Kamiński tak naprawdę przywołuje dane i informacje, które udostępnił już, jeszcze w połowie 2019 roku, były już wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński, który pisał zarówno o projekcie, jak i ocenie, jaką wystawił mu resort. Jak informował wtedy dodatkowo Zieliński, w Straży Granicznej pod opieką przewodników psów służbowych znajdowało się 46 psów wycofanych ze służby. Natomiast dane dotyczące takich zwierząt nie są gromadzone przez Policję, dlatego nie jest możliwe wskazanie, ile zwierząt przebywa pod opieką swoich przewodników. “Psy po wycofaniu ze służby w Policji i w Straży Granicznej nie należą już do tych formacji i brak jest podstaw formalnoprawnych do ich finansowania z budżetów służb” – pisał w czerwcu 2019 roku Zieliński.

Należy zaznaczyć, że Policja, Służba Ochrony Państwa, Państwowa Straż Pożarna (PSP) i Straż Graniczna starają się zapewnić jak najlepsze warunki psom po wycofaniu ze służby, dlatego też w pierwszej kolejności trafiają one do dotychczasowych opiekunów.

Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji
Foto: ZT Okecie

Petycje i wyroki sądowe w sprawach emerytur mundurowych (art. 15a)

W ubiegłym tygodniu wydarzyły się dwie sprawy, które mogą zainteresować funkcjonariuszy i żołnierzy oraz pracujących emerytów mundurowych. Po pierwsze, sejmowa Komisja ds. Petycji podjęła uchwalę o skierowaniu dezyderatu w sprawie art. 15 a w ustawach emerytalnych służb mundurowych do premiera. Po drugie Sąd Apelacyjny w Łodzi zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Płocku i przyznał byłemu żołnierzowi prawo do wypłaty świadczenia z ZUS, z zachowaniem emerytury wojskowej.

Zrównać uprawnienia emerytalne

Petycję do sejmowej komisji skierował jeszcze w sierpniu 2019 r. Zarząd Główny NSZZ Policjantów. Zdaniem Rafała Jankowskiego, przewodniczącego tego związku sprawa dotyczy wielu tysięcy funkcjonariuszy różnych służb. Chodzi o zmianę art. 15a ustawy emerytalnej dla funkcjonariuszy, ale problem obejmuje również żołnierzy i ich rodzin. Był uwzględniony w umowie społecznej z 8 listopada 2018 r. podpisanej między MSWiA a związkami zawodowymi w tym resorcie, bez podania konkretnego terminu na rozwiązanie tego problemu. W petycji wskazano, że istnieją różne zasady ustalania emerytury mundurowej dla funkcjonariuszy przyjętych do służby przed 2 stycznia 1999 roku a przed 23 lipca 2003 roku oraz funkcjonariuszy przyjętych do służby po tej dacie. W opinii autora petycji istniejące zróżnicowanie nie ma uzasadnienia.

Dezyderat do premiera

Związkowcy mieli nadzieję, że projekt będzie przygotowany do końca ubiegłego roku, ale resort spraw wewnętrznych potrzebuje więcej czasu na oszacowanie skutków finansowych tych zmian. W dodatku opinia Biura Analiz Sejmowych nie jest pozytywna dla związkowców. Obecne szefostwo MSWiA zapowiada, że ma kilka pomysłów na rozwiązanie tego problemu.

Z uwagi na fakt, iż problem art. 15a dotyczy funkcjonariuszy podlegających kilku ministerstwom, w tym MON (żołnierzy zawodowych), Ministerstwu Sprawiedliwości (Służba Więzienna) czy Ministerstwu Finansów (Służba Celno-Skarbowa), przewodniczący komisji zaproponował skierowanie dezyderatu do premiera, żeby wyznaczył ministrów, którzy będą koordynować uzgodnienia i przedstawi komisji odpowiedź.

Wysługa większa w cywilu niż w wojsku

Nieco więcej konkretów przyniósł artykuł adwokata Sławomira Lisieckigo w Rzeczpospolitej pt. „ Dwie emerytury dla byłych żołnierzy zawodowych”

Autor przytacza historię emeryta wojskowego, który jako żołnierz służył ponad 22 lata od 1967 r. i z tego tytułu uzyskał maksymalną emeryturę wojskową w wysokości 75 proc. podstawy wymiaru, ponieważ podstawa została zwiększona o 15 proc. podstawy wymiaru z tytułu inwalidztwa związanego ze służbą. Po skończonej służbie wojskowej podjął pracę zawodową i przez ponad 24 lata były za niego odprowadzane składki emerytalne. Po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego 66 lat wystąpił o wypłatę emerytury z powszechnego systemu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyznał mu emeryturę z systemu powszechnego, jednocześnie zawieszając wypłatę emerytury wojskowej.

Kluczową kwestią w tej sprawie jest określenie zakresu podmiotowego, do którego stosuje się powyższy wyjątek. Ustawa o emeryturach wojskowych odrębnie traktuje bowiem żołnierzy zawodowych, którzy wstąpili do służby przed dniem 2 stycznia 1999 r. od żołnierzy zawodowych, którzy rozpoczęli służby po tym terminie. A to oznacza, że emerytura żołnierza zawodowego wstępującego do służby po 1 stycznia 1999 r. może być naliczona tylko i wyłącznie z okresów służby wojskowej i podwyższona jedynie za działania związane wyłącznie ze służbą wojskową. Emeryt taki nie ma możliwości doliczenia do emerytury wojskowej okresów pracy cywilnej.

Emerytura wojskowa lub cywilna

W przypadku żołnierzy zawodowych przyjętych do służby wojskowej przed 2 stycznia 1999 r. ZUS oraz dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego uznają, iż niezależnie od ilości przesłużonych i przepracowanych lat takiemu żołnierzowi przysługuje jedynie jedna emerytura, wojskowa lub z systemu powszechnego,

Emeryt nie zgodził się z taką interpretacją i sprawa na skutek odwołania od decyzji ZUS trafiła do Sądu Okręgowego w Płocku. W odwołaniu podniesiono, iż skoro ustawa o emeryturach posługuje się określeniem, iż wyjątek od zasady pobierania jednego świadczenia stosuje się w sytuacji gdy emerytura wojskowa jest obliczona według zasad określonych w art. 15a ustawy o emeryturach wojskowych, to może objąć także wszystkie osoby pobierające emeryturę wojskową.

Niestety pogląd ten nie zyskał akceptacji Sądu Okręgowego w Płocku, który w wyroku oddalił odwołanie od decyzji ZUS. Sąd Apelacyjny w Łodzi również apelacji nie uwzględnił. Dopiero Sąd Najwyższy, do którego sprawa trafiła wskutek złożenia skargi kasacyjnej, w wyroku z 24 stycznia 2019 r. (sygn. akt I UK 426/17) zgodził się ze stawianymi przez emeryta zarzutami i uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi, kierując go do ponownego rozpoznania.

Cywilna wysługa nie zawsze bywa doliczana – wskazuje Sąd Najwyższy

W uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy podkreślił, że nie wszyscy żołnierze, który pozostawali w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r., mogą faktycznie zrealizować uprawnienie do wykorzystania „cywilnej” wysługi emerytalnej. Wystarczy bowiem odpowiednio długa służba i wzrosty emerytury z tytułu szczególnych właściwości służby (art. 15 ust. 2 i 3) lub z tytułu inwalidztwa wojskowego (art. 15 ust. 4), aby – przy spłaszczeniu podstawy wymiaru emerytury wojskowej do maksymalnie 75 proc. (art. 18 ust. 1) -„cywilne” okresy ubezpieczenia w żaden sposób nie zwiększały świadczenia. W takim przypadku emeryt wojskowy, niezależnie od swojej woli, nie ma prawnej możliwości skonsumowania żadnego „cywilnego” okresu ubezpieczenia w wojskowej emeryturze.

W opisanych uwarunkowaniach emeryt wojskowy pozostaje w sytuacji identycznej jak żołnierz, który rozpoczął służbę po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. – jego emerytura jest obliczana wyłącznie w oparciu o wojskowy staż emerytalny.

Sprawa ponownie została rozpoznana przez Sąd Apelacyjny w Łodzi 10 stycznia 2020 r. a wyrok został ogłoszony 23 stycznia 2020 r. Sąd zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Płocku i poprzedzającą go decyzję ZUS i przyznał emerytowi prawo do wypłaty emerytury z powszechnego systemu emerytalnego.

Druga emerytura nadal zawieszona

Jak zwraca uwagę mecenas wyrok Sądu Najwyższego nie zmienił jednak dotychczas praktyki ZUS i dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego, gdyż nadal zawieszają wypłatę drugiej emerytury. Jego zdaniem konieczne jest każdorazowe odwołanie od takiej decyzji do Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Autor artykułu w Rp podkreśla, że zapadł już także wyrok w innej sprawie, jeszcze nieprawomocny, w której Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił stanowisko Sądu Najwyższego zawarte w wyroku z 24 stycznia 2019 r. W wyroku z 8 stycznia 2020 r. (sygn. akt XIII U 2133/19) zobowiązał ZUS do wypłaty emerytowi przyznanej emerytury z systemu powszechnego.

R. Ch.

Artykuł w Rzeczpospolitej – Dwie emerytury dla byłych żołnierzy zawodowych

Foto: Internet

Jak będzie wyglądać podwyżka w PSP zaplanowana na 2020 rok

Spotkanie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej ze związkami zawodowymi funkcjonującymi w Państwowej Straży Pożarnej

23 grudnia 2019 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie odbyło się spotkanie kierownictwa Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z przedstawicielami ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w Państwowej Straży Pożarnej. Tematem spotkania było uzgodnienie zasad rozdziału podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, planowanych od 1 stycznia 2020 r. w wysokości przeciętnie 500 zł brutto na etat (z uwzględnieniem nagrody rocznej w wysokości 37,97 zł).

Spotkaniu przewodniczył:
bryg. Andrzej BARTKOWIAK – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Stronę służbową reprezentowali również:

mł. bryg. Arkadiusz PRZYBYŁA – Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;
st. bryg. Tomasz ZAJĄC – p.o. Dyrektor Biura Kadr i Organizacji KG PSP;
st. bryg. Piotr STRAWA – Z-ca Dyrektora Biura Kadr i Organizacji KG PSP;
Pan Stanisław RYBICKI – główny specjalista w Biurze Kadr i Organizacji KG PSP;
bryg. Rafał ADAMIEC – Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej KG PSP.

Stronę społeczną reprezentowali:
Pan Bartłomiej MICKIEWICZ – Wiceprzewodniczący KSP NSZZ „Solidarność”;
Pan Paweł DELA – Wiceprzewodniczący KSP NSZZ „Solidarność”;
Pan Krzysztof OLEKSAK – Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZ Strażaków „Florian”;
Pan Krzysztof JĘDRACHOWICZ – Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego ZZ Strażaków „Florian”;
Pan Paweł BOREK – Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa.

Podczas spotkania ustalono, że od 1 stycznia 2020 r. podwyżka wyniesie 380 zł w grupach uposażenia zasadniczego, w równej kwocie dla wszystkich strażaków. Ponadto uwzględniona zostanie wysługa lat.

Strony przewidziały również wolne środki na ewentualne awanse w stopniach i przeszeregowania poprzez pozostawienie łącznie kwoty 15,78 zł na etat.

Powyższe ustalenia powodują, że w Państwowej Straży Pożarnej na ten cel rozdysponowana jest kwota 500 zł. Na kwotę tę składa się:

podwyżka w każdej grupie – 380 zł (średnio 379,96 zł na etat);
wzrost wysługi – średnio 66,34 zł na etat;
1/12 równowartości nagrody rocznej – średnio 37,97 zł na etat;
awanse w stopniach – średnio 11,55 zł na etat;
przeszeregowania związane z projektowanym rozporządzeniem Ministra SWiA
w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej – średnio 4,18 zł na etat, pozostawione w budżetach komend wojewódzkich PSP na potrzeby całego województwa oraz w budżetach jednostek centralnych.
Zasady rozdziału wskazanych wyżej środków na awanse w stopniach i przeszeregowania będą podlegać uzgodnieniu ze stroną społeczną odpowiednich szczebli.

Opracowanie: KG PSP
Zdjęcia: Tomasz Banaczkowski, Gabinet Komendanta Głównego

Źródło: http://zzsflorian.org/?p=4510

Foto: PSP

 

Straż Graniczna nalicza za małe kwoty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – jest wyrok WSA w tej sprawie!

WSA uchylił zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną w mocy decyzję Komendanta NwOSG z dnia 12 grudnia 2016 roku w przedmiocie odmowy ponownego naliczenia i wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Wyrok WSA  – Wyrok 15.X.2019 r.

Wzór wniosku o wypłatę ekwiwalentu – Wniosek

Wzór odwołania – Odwołanie

Wzór skargi na decyzję KGSG – Skarga

Grafika: internet

Jak nie Policja to kto? Sejmowa Komisja ds. Petycji skieruje dezyderat do Premiera w sprawie art. 15a

Jak wcześniej informowaliśmy, 22 stycznia 2020′ odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji ds. Petycji. Z uwagi na odbywające się w Sejmie głosowania, posiedzenie Komisji rozpoczęło się z blisko półgodzinnym opóźnieniem.

W pierwszym punkcie posiedzenia Komisja rozpatrzyła petycję złożoną w sierpniu 2019′ przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2019 r. poz. 288 ze zm.) w zakresie art. 15a (BKSP-145-582/19).

Treść Petycji omówił poseł Marcin Duszek podkreślając, że w aktualnym stanie prawnym istnieje regulacja wprowadzająca zróżnicowanie statusu funkcjonariuszy w zależności od momentu przyjęcia do służby. W petycji wskazano, że istnieją różne zasady ustalania emerytury mundurowej dla funkcjonariuszy przyjętych do służby przed 2 stycznia 1999 roku, dla funkcjonariuszy przyjętych do służby po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 roku a przed 23 lipca 2003 roku oraz funkcjonariuszy przyjętych do służby po tej dacie. W opinii autora petycji istniejące zróżnicowanie nie ma uzasadnienia.

Jako pierwszy, głos zabrał przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski, który podkreślił, że Zarząd Główny NSZZ Policjantów nie miał żadnych wątpliwości kierując tę petycję do Komisji, gdyż dotyczy ona bardzo ważnej sfery i wielu tysięcy funkcjonariuszy różnych służb. Problem, który dotyczy zmiany art. 15a jest żądaniem skierowanym aby ludzie, którzy przez wiele lat pracowali w innych sferach, poza służbami otrzymali za te swoje lata pracy (nierzadko kilkanaście lat) gratyfikację, która im się po prostu należy.

– Odnotowaliśmy tysiące przypadków ludzi, którzy obecnie służą w służbach mundurowych, a którzy przed wejściem w okres służby pracowali wiele lat w przemyśle bądź innych działach gospodarki. – Składki, które odprowadzali za te lata do powszechnego systemu emerytalnego niejako przepadają i naszym zdaniem jest to jest rażąca niesprawiedliwość. Tych ludzi w pewien sposób oszukano namawiając w 1999 roku do wstąpienia do służby, a tymczasem w 2003′ dowiedzieli się, że wypracowany okres składkowy nie zostanie im uznany – powiedział przewodniczący NSZZ Policjantów.

– My się z tym absolutnie nie zgadzamy – zaznaczył Rafał Jankowski. Wiem, że w tej chwili nawet w resorcie MSWiA trwają prace również nad naprawą tej sytuacji, bo był to jeden z postulatów związków zawodowych służb mundurowych i mieliśmy zapewnienia, że projekt ujrzymy do końca ubiegłego roku. Niestety tak się nie stało, niemniej teraz obecne szefostwo MSWiA zapowiada, że ma kilka pomysłów na rozwiązanie tego problemu. – My tego oczekujemy i będziemy się tego domagać – dodał przewodniczący NSZZ Policjantów.

– Zapoznałem się z opinią Biura Analiz Sejmowych w tej sprawie i absolutnie się z nią nie zgadzam. Tak naprawdę na uwagę zasługuje jeden zapis, że ustawodawcy przysługuje prawo relatywnego ukształtowania prawa do świadczeń, w tym w szczególności do pozostawienia w obecnej formie, jak i zmiany, na co zwracam uwagę, w kierunku postulowanym w petycji…

– Dlatego zwracam się do Komisji o to, żeby pozwolić poprowadzić prace w tym kierunku. W naszych służbach pozostają tysiące osób, które zostały skrzywdzone tym zapisem, choć wcześniejsze wprowadzenie tej zmiany wydawało się z pozoru korzystne a naprawdę tak nie jest – wyjaśnił Rafał Jankowski.

Dariusz Smarzewski – z-ca dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA swoją wypowiedź rozpoczął od żądania, że chce się zapoznać z opinią Biura Analiz Sejmowych…

… a nie mieliście państwo do tej pory okazji się z nią zapoznać – zdziwił się przewodniczący Komisji Sławomir Piechota.

Istotnie, żądanie dyrektora Smarzewskiego zabrzmiało groteskowo, zwłaszcza w kontekście przekazywanych na każdym posiedzeniu sejmowych Komisji oświadczeń, że MSWiA pracuje nad tematem art. 15a na bieżąco…

Dyrektor Smarzewski dopatrzył się też “nieścisłości” w uzasadnieniu wniesionej petycji z treścią Porozumienia z 8 listopada 2018′. Otóż w części dotyczącej art. 15a w Porozumieniu zapisano, że realizacja tego postulatu odnosić się będzie do funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po dniu 1 stycznia 1999 roku i przed dniem 1 października 2003 roku, czyli do 30 września 2003 roku. Natomiast w uzasadnieniu Petycji tę drugą datę wskazuje się jako 23 lipca 2003 roku. To jest okres dłuższy o około 2,5 miesiąca, bo w Porozumieniu mamy 30 września…

Dyrektor wymienił także daty i okoliczności w jakich przedstawiciele MSWiA w sprawie art. 15a spotykali się i rozmawiali ze związkami zawodowymi starając się udowodnić tezę, że MSWiA na bieżąco rozmawiało i nadal rozmawia ze związkami na temat tego artykułu w poszukiwaniu rozwiązania finansowego.
Ministerstwo jest na etapie szczegółowej oceny skutków finansowychjakie uwzględnienie art. 15a przyniosłoby dla budżetu – usłyszeliśmy po raz kolejny w ciągu ostatniego roku. Określenie finansowych skutków zmian, nie obejmuje wyłącznie funkcjonariuszy policji ale też innych formacji mających okresy składkowe i nieskładkowe, zauważył dyrektor Smarzewski. Zmiany zatem wymagają uzgodnień także z innymi resortami (MON, MS etc). Uzasadniając faktem “trwania” rozmów pomiędzy MSWiA i stroną społeczną, dyrektor wniósł do Komisji o nie kontynuowanie prac nad petycją.

Rafał Jankowski potwierdził, że faktycznie od czasu złożenia petycji w sierpniu, w kolejnych miesiącach MSWiA wykazało aktywność. Zarówno sam minister Kamiński, jak i wiceminister Wąsik na spotkaniach twierdzą, że w najbliższym czasie nastąpi rozwiązanie problemu. – Obawiam się słowa – najbliższy czas – dodał przewodniczący NSZZ Policjantów. Prawdą jest, że spotykamy się i uzgadniamy sporne rzeczy. Dialog się toczy. Jednak nie było wcześniej żadnej informacji, że termin do końca ubiegłego mroku zostanie przez MSWiA przekroczony.

Przewodniczący Komisji Sławomir Piechota po tej wymianie stanowisk stron uznał, że dobrze byłoby sformułować dezyderat.- Byśmy sobie otworzyli następny etap debaty – poprzez dezyderat. W odpowiedzi na dezyderat MSWiA może jasno przedstawić, jakie elementy są w opracowywaniu, jakie są stanowiska poszczególnych służb a wreszcie w jakich terminach to się dokona. Żeby był jasny ten plan i perspektywa jego realizacji.

Z uwagi na fakt, iż problem art. 15a dotyczy funkcjonariuszy podlegających kilku ministerstwom, Przewodniczący Komisji zaproponował skierowanie dezyderatu do Premiera, żeby wyznaczył tego z ministrów, który będzie koordynował uzgodnienia i przedstawi Komisji odpowiedź. Jest rekomendacja aby Komisja zwróciła się do Prezesa Rady Ministrów z dezyderatem – Wobec braku uwag do tej rekomendacji Komisja podjęła taką decyzję.

Komisja podjęła decyzję o skierowaniu dezyderatu w sprawie art. 15a do Prezesa Rady Ministrów.

********
Kolejnym punktem posiedzenia Komisji było rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 821 ze zm.) poprzez uznanie za wykroczenie niepodporządkowania się poleceniu funkcjonariusza publicznego, wydanego w granicach i na podstawie przepisów ustawy – petycję przedstawił poseł Mirosław Maliszewski.

Poseł poinformował, że Biuro Analiz Sejmowych ma zastrzeżenia do treści proponowanych w petycji zapisów. BAS uważa, że są tam zbędne zapisy bo proponowane zachowania wynikają z innych ustaw.

Rafał Jankowski wyjaśnił, że ta petycja została złożona wiele miesięcy temu. Obecnie mamy do czynienia z innymi realiami. W tej samej sprawie bowiem MSWiA zaproponowało podobny pomysł, który akceptuje także Komendant Główny Policji. – To, że policjant musi mieć prawo wydawania poleceń, a niestosowanie się do nich musi być sankcjonowane nie wzbudza niczyich wątpliwości – poinformował Przewodniczący NSZZ Policjantów. – Zgadzam się z opinią BAS odnośnie tego, że trzeba jednak zawęzić zakres normy do policji i służb mundurowych. Skoro takie też jest zdanie MSWiA, a wiem, że takie jest po rozmowach z ministrem, proponuję żeby gospodarzem sprawy było MSWiA.

Mariusz Cichomski – dyrektor Departamentu Porządku Publicznego MSWiA potwierdził słowa Rafała Jankowskiego – projekt jest na etapie dopracowywania legislacji, działamy w tym zakresie i nie ma sensu dublować tych działań. Projekt według zapewnień dyrektora może być gotowy w I najdalej w II półroczu 2020 roku.

Przewodniczący Komisji zasugerował, by w świetle tych informacji wystąpić z dezyderatem do premiera, bo sprawa dotyczy nie tylko MSWiA ale także innych resortów.

– Mam poczucie, że nasze zaangażowanie może pomóc, żeby tworzenie projektu powstawało według jakiegoś harmonogramu – podkreślił przewodniczący Komisji Sławomir Piechota. Dobrze, żeby w sposób precyzyjny zostało sformułowane pisemne stanowisko w imieniu Prezesa Rady Ministrów.

Komisja przyjęła rekomendację w sprawie wystosowania dezyderatu do premiera w sprawie petycji złożonej przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów

**********
W drugiej części posiedzenia Komisja ds. Petycji rozpatrzyła i przyjęła projekty dezyderatów zapowiedzianych na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2019’

 • W sprawie przyznania funkcjonariuszom prawa do odszkodowania za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów osobistego użytku w związku ze służbą. – Jak pamiętamy Komisja na posiedzeniu 19 grudnia 2019′ odrzuciła odpowiedź MSWiA i uznała za konieczne opracowanie projektu dezyderatu w tej sprawie.
 • W sprawie terminu i zasad realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. (K 7/15) w odniesieniu do wysokości ekwiwalentu pieniężnego za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego funkcjonariuszy. – Również w tym przypadku dezyderat został opracowany w związku z odrzuceniem odpowiedzi MSWiA w tej sprawie na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2019′.

O decyzjach Komisji ds. Petycji podjętych na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2019′ obszernie informowaliśmy na naszym portalu. W posiedzeniu Komisji w dniu 19 grudnia 2019′ uczestniczył wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów Kazimierz Barbachowski.

Retransmisja posiedzenia PET z 22 stycznia 2020′ dostępna pod poniższym linkiem.

Foto: iTV Sejm

Mnożniki w górę. MSWiA przygotowuje się do mundurowych podwyżek

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się cztery projekty rozporządzeń, dotyczących wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Chodzi oczywiście o policjantów, strażaków, strażników granicznych oraz funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Zmiany umożliwią podwyższenie pensji funkcjonariuszy czterech formacji. W styczniu br. wiceminister Maciej Wąsik zdradził strukturę tych podwyżek, będących realizacją zapisów porozumienia podpisanego jesienią 2018 roku. Większe pensje dla mundurowych wynikać będą z dwóch czynników. Jednym będzie wzrost kwoty bazowej z 1523,29 złotych do 1614,69 złotych zapisany w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok, która zmieni się pierwszy raz od 11 lat. Brakujące środki pochodzić będą właśnie ze wzrostu mnożników wielokrotności kwoty bazowej w poszczególnych formacjach.

W Policji oraz Straży Granicznej MSWiA ma zamiar podnieść je o 0,1, z poziomu 3,71 do 3,81. W Państwowej Straży Pożarnej wzrost wynieść ma 0,104, a więc nowy mnożnik wyniesie 3,754 (w stosunku do dotychczasowego 3,65). SOP zanotuje zmianę o 0,06, a więc z 4,42 do 4,48.

Uposażenie wzrosnąć ma o 462 złote brutto, a brakujące 38 złotych wynika ze zwiększenia nagrody rocznej w 2021 roku. Jak tłumaczył na początku stycznia br. Władysław Budzeń, dyrektor departamentu budżetu MSWiA, to jak rozdysponowana zostanie (w jaką część mundurowego uposażenia trafi) kwota 462 złotych, zależy od ustaleń komendantów ze związkowcami.

Jak informuje MSWiA w uzasadnieniach do projektów, po wprowadzeniu zmian, w Policji przeciętne miesięczne uposażenie wyniesie 6,152 zł, w PSP – 6,062 zł, w SOP – 7,234 zł, a w SG – 6,152 zł.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej

Czytaj więcej, źródło: InfoSecurity24

Foto: Internet

Uposażenia Policjantów po nowemu od 1 stycznia 2020′ – jest już projekt rozporządzenia MSWiA! W Straży Granicznej jak zwykle cisza?

Komunikat Zarządu Głównego NSZZ Policjantów ws. podwyżki uposażeń policjantów od dnia 1 stycznia 2020 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy Policjanci,

poniżej publikujemy projekt rozporządzenia MSWiA zmieniający rozporządzenie ws. szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalenia wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

Należy podkreślić, że środki rozdysponowane w ramach niniejszego rozporządzenie nie kończą rozmów z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendantem Głównym Policji na temat ostatecznej wysokości środków przeznaczonych na uposażenia policjantów w roku 2020′.

Zarząd Główny NSZZ Policjantów kontynuuje rozmowy na temat dodatkowych środków pozostających w dyspozycji Komendanta Głównego Policji i Komendantów Wojewódzkich Policji, które można by przeznaczyć na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń.

Załącznikiem do projektu jest tabela grup zaszeregowania wraz z przypisanymi do tych grup mnożnikami.

Nowe parametry będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2020 r. W treści uzasadnienia tego projektu znajdą Państwo informacje o starej (1523,29 zł) i nowej (1614,69 zł) kwocie bazowej oraz o wzroście wielokrotności kwoty bazowej kształtującej przeciętne uposażenie policjantów (z 3.71 do 3,81).

Porównanie starego (stara kwota bazowa x stary mnożnik) i nowego iloczynu (nowa kwota bazowa i nowy mnożnik) pozwoli Państwu na obliczenie indywidualnych skutków, czyli kwoty o jaką wzrośnie wasze indywidualne uposażenie zasadnicze.

Do tego uposażenia trzeba dodać posiadany dodatek z tytułu wysługi lat, tzw. dodatek stażowy pamiętając, że wzrasta on o 2 proc. po 2 latach służby i o 1 proc. za każdy następny rok służby – aż do wysokości 20 proc. po 20 latach służby. Następnie w przedziale 20 lat 32 lata, o kolejne 2 proc. za każde następne 2 lata służby do wysokości 32 proc. Ostatni etap mieści się w przedziale 32 lata – 35 lat i wzrasta o 3 proc do maksymalnej wysokości 35 proc.

W toku prac nad projektem, Zarząd Główny NSZZ Policjantów dążył do osiągnięcia efektu wyrażonego w Porozumieniu z dnia 8 listopada 2018 r. Postanowiono tam, że również tegoroczny wzrost uposażeń powinien być dla wszystkich policjantów równy.

Nie było to łatwe, ponieważ w tegoroczną regulację wpisano sześcioprocentowy wzrost kwoty bazowej, na co de facto policjanci czekali od jedenastu lat. Uwzględniając fakt, że w z pięćsetzłotowej kwoty przeznaczonej na podwyżkę, trzydzieści osiem złotych zarezerwowano na nagrodę roczną, to różnice w granicach trzydziestu kilku złotych w obrębie poszczególnych grup zaszeregowania potraktować należy jako osiągnięcie celu w niemal stuprocentowym wymiarze.

Biuro Prasowe Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

*******************************

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia …………………………. r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

Na podstawie art. 101 ust. 2, art. 102 i art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm. )) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1236, z późn. zm. ) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2020 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

W porozumieniu:

MINISTER RODZINY, PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

********************************

 

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia zmienia rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1236, z późn. zm.) stanowiące wykonanie upoważnienia zawartego w art. 101 ust. 2, art. 102 i art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.).
Projekt opracowany został w związku z podpisanym w dniu 8 listopada 2018 r. Porozumieniem pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Stroną Społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb resortu spraw wewnętrznych i administracji.  Zgodnie z Porozumieniem funkcjonariusze otrzymają od dnia 1 stycznia 2020 roku podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 500 zł na etat (wraz z nagrodą roczną).
Biorąc pod uwagę, że sam wzrost kwoty bazowej (z kwoty 1.523,29 zł do kwoty 1.614,69 zł, tj. o 6%) nie spowoduje zwiększenia przeciętnego miesięcznego uposażenia o kwotę 500 zł (wraz z nagrodą roczną) istnieje również potrzeba zwiększenia wielokrotności kwoty bazowej o 0,100, co spowoduje jej wzrost z 3,71 do 3,810. Taki poziom wielokrotności zapewnia podwyżkę przeciętnego miesięcznego uposażenia na poziomie 500 zł (wraz z nagrodą roczną) zgodną z Porozumieniem z dnia 8 listopada  2018 r.
Dodatkowe środki na uposażenia zaplanowane na 2020 r. umożliwiają dokonanie podwyżek uposażeń policjantów o 462 zł miesięcznie na etat, a z uwzględnieniem nagrody rocznej wypłacanej w 2021 r. nastąpi wzrost o kolejne 38 zł, tj. łącznie o 500 zł.
Zgodnie bowiem z art. 110 ustawy o Policji, funkcjonariuszowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym przysługuje nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który nagroda przysługuje.
Oznaczać to będzie, że przeciętne miesięczne uposażenie wyniesie 6.151,97 zł.
Mając na uwadze, że wzrost kwoty bazowej dla funkcjonariuszy przełoży się na wzrost tylko wybranych składników uposażenia w ramach projektowanego rozporządzenia zaproponowano wzrost mnożników kwoty bazowej określających stawki uposażenia zasadniczego w zależności od grupy zaszeregowania, co będzie odpowiadało wzrostowi uposażenia zasadniczego średnio o 397 zł. Ponadto wraz ze wzrostem stawek uposażenia zasadniczego (wraz ze skutkami wzrostu kwoty bazowej) nastąpi jego wzrost w związku z indywidualną wysługą lat średnio o 66 zł. Zastosowanie różnych wzrostów mnożników w poszczególnych grupach od 0,219 dla grupy 1 do 0,023 w grupie 14a pozwoli na zachowanie porównywalnego wzrostu uposażeń wraz z wysługą dla policjantów, tj. około 462 zł.
Przedmiot regulacji zawartej w projekcie nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.
Ze względu na przedmiot regulacji nie było konieczności przedstawienia projektu właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239 poz. 2039 oraz Dz. U. z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
Projekt rozporządzenia został umieszczony w portalu GOV.PL na stronie podmiotowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt został przekazany, zgodnie z § 32 ust. 2 uchwały nr 190 z dnia 29 października 2013 r.
– Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) do koordynatora oceny skutków regulacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z prośbą o zaopiniowanie w tym zakresie.

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych przyjęła informację o realizacji programu modernizacji służb mundurowych

21 stycznia 2020′ odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Przedmiotem posiedzenia Komisji było rozpatrzenie informacji na temat realizacji Programu Modernizacji Służb Mundurowych.

minister Paweł Szefernaker pośrodku

Informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o realizacji w 2018 r. „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” (druk nr 71) przedstawił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker. Uzupełniającą informację o efektach rzeczowych Programu Modernizacji przedstawił Dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA Władysław Budzeń.

Minister Paweł Szefernaker zapewnił, że program rozwoju powstanie jeszcze w tym roku. Warte podkreślenia jest stwierdzenie – zapewnienie ministra Szefernakera, iż w ustawie rozwojowej będzie położony nacisk na wzrost uposażeń w służbach mundurowych.

Informację Najwyższej Izby Kontroli o realizacji Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 Informację Najwyższej Izby Kontroli omówił wiceprezes Marek Opioła, natomiast dyrektor Departamentu Kontroli Marek Bieńkowski przedstawił Informację w formie prezentacji. (w załączniku).

Wiceprezes NIK Marek Opioła

Marek Opioła podkreślił, że inicjatywa kontroli wyszła od samej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Przedmiotem kontroli była ustalenie, czy program modernizacji jest realizowany zgodnie z założeniami. Poinformował o czasie trwania kontroli oraz wymienił kontrolowane jednostki. Kontrolę prowadził Departament Porządku i Bezpieczeństwa NIK.
– w ocenie NIK w latach 2017-2018 środki finansowe zostały wydatkowane w zasadzie prawidłowo w kwotach wynikających z ustawy modernizacyjnej. Pozwoliło to zrealizować inwestycje budowlane, dostawy sprzętu oraz wyposażenia funkcjonariuszy. Ze środków Programu Modernizacji wypłacono również założone podwyżki uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń dla pracowników cywilnych. Jednak przygotowanie i realizacja programu nie była pozbawiona nieprawidłowości i wymaga działań naprawczych. Minister SWiA nie wyegzekwował od podległych  komendantów mierników, które umożliwiałyby kierownictwu ministerstwa dokonanie oceny wpływu wydatków na poprawę bezpieczeństwa publicznego i ochronę obywateli oraz poprawę konkurencyjności wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników na rynku pracy.

Uwagi końcowe.

 1. Zdaniem NIK nie jest możliwe dokonanie oceny możliwości osiągnięcia przez poszczególne służby określonych w ustawie celów tj. zwiększenia sprawności i skuteczności działań formacji, ponieważ do oceny efektów Programu przyjęto typowe mierniki produktu, bądź kwotowy wzrost wynagrodzeń a nie stopień osiągnięcia przez formacje założonych celów.
 2. Wypłacone w służbach podwyżki spowodowały, że średnie uposażenie funkcjonariuszy w okresie 2016 – 2018 wzrosło od 8,4% w Straży Granicznej do 8,9 % w Policji. W SOP o 16,4 % dzięki dodatkowym środkom. Jednak wartość względna uposażeń funkcjonariuszy wyrażana relacją do średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, spadła w tym okresie o 2,5 punktu procentowego w Policji.
 3. Niekonkurencyjne płace zdaniem NIK miały wpływ na odchodzenie funkcjonariuszy ze służby. Od grudnia 2016′ do grudnia 2018′ stan zatrudnienia zmniejszył się o ponad 3 tysiące funkcjonariuszy

W informacji o wynikach kontroli NIK sformułowała następujące wnioski pokontrolne:

 • Wniosek do Prezesa Rady Ministrów o rozważenie zmiany sposobu finansowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa – w opinii NIK zasadne jest ustanowienie stabilnego systemu finansowania służb uwzględniającego z jednej strony możliwości finansowe budżetu państwa a z drugiej potrzeby obywateli w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego – mogło by to być na przykład powiązane nakładu na bezpieczeństwo wewnętrzne z produktem krajowym brutto, analogicznie, jak zostało skonstruowane finansowanie sił zbrojnych.

Wnioski pokontrolne do MSWiA

 • możliwie szybkie podjęcie w porozumieniu z komendantami podległych formacji – realnych systemowych i skutecznych działań w celu poprawy sytuacji kadrowej podległych formacji zarówno w odniesieniu do funkcjonariuszy, jak i pracowników cywilnych.
 • pilne wprowadzenie mierników progów satysfakcji realizacji poszczególnych przedsięwzięć Programu na lata 2019 – 2020. Mierniki te powinny pozwolić na ocenę wpływu modernizacji na bezpieczeństwo obywateli oraz ocenę stopnia realizacji Programu Modernizacji.

W odpowiedzi na wystąpienie wiceprezesa NIK minister Szefernaker poinformował, iż sondaże wskazują na niemal 100 – procentowe poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, jakie deklarują Polacy. Natomiast Dyrektor Budzeń polemizował z ustaleniami NIK w kwestii relacji wartości uposażeń funkcjonariuszy do średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Pan dyrektor tak dalece się zagalopował w swej wypowiedzi , że mówiąc o kolejnych podwyżkach w latach 2019-2020 – powiedział: „przewidziane były dwie podwyżki: 300 zł od 1 stycznia 2017 roku i 309 zł od 1 stycznia 2019′. W międzyczasie W WYNIKU STARAŃ KIEROWNICTWA – dodatkowa podwyżka, ta która była od 1 stycznia 2019′ to nie było 309 zł a 655 zł. Teraz od 1 stycznia 2020′ jest kolejna podwyżka o 500 zł. Tak, że w przeciągu tych trzech, czterech lat – przeciętne uposażenie zwiększyło się o 1408 zł. To jest około 33 do 35 %. – trudno mówić o nie motywacyjnym charakterze tych podwyżek. Trudno mówić, że za małe są podwyżki, skoro takie są uwarunkowania budżetowe i okołobudżetowe – zakończył polemikę dyrektor Budzeń.

Obecny na posiedzeniu Komisji przewodniczący Zarządu Krajowego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej Marcin Kolasa, odnosząc się do między innymi do wypowiedzi dyrektora Budzenia zwrócił uwagę, że już na etapie powstawania Programu Modernizacji Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych podkreślała, że przewidziane w nim nakłady na wzrost uposażeń są za małe. – Dopiero protesty służb mundurowych doprowadziły do podpisania w dniu 8 listopada 2018′ Porozumienia dzięki któremu od 1 stycznia 2019′ nastąpił wzrost uposażeń funkcjonariuszy średnio o 650 zł a teraz od 1 stycznia 2020′ o kolejne 500 zł – SZKODA, ŻE PAN DYREKTOR PRZEDSTAWIAJĄC TE WZROSTY UPOSAŻEŃ ZAPOMNIAŁ O TYM POROZUMIENIU…  Marcin Kolasa przypomniał też, że Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych  od dawna postuluje przyjęcie rozwiązania finansowania bezpieczeństwa wewnętrznego, sugerowanego dzisiaj przez NIK w oparciu o produkt krajowy brutto. Nawiązując do zapewnień sekretarza stanu MSWiA podkreślił konieczność położenia znacznie większego akcentu na wysokość uposażeń w opracowywanym programie rozwoju.

Po przedstawieniu informacji odbyła się dyskusja, w której głos zabierali między innymi posłanka Katarzyna Piekarska, poseł Jarosław Zieliński, poseł Arkadiusz Czartoryski i poseł Edward Siarka. Po dyskusji Przewodniczący Komisji poseł Wiesław Szczepański zapytał, czy są sprzeciwy w kwestii przyjęcia wymienionych informacji.

Wobec braku sprzeciwów Przewodniczący Komisji ogłosił, iż Informacja MSWiA została przyjęta przez Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych bez sprzeciwów.

Posłem sprawozdawcą w Sejmie będzie poseł Arkadiusz Czartoryski

Retransmisja do odsłuchania pod poniższym linkiem

Źródło: www.sejm.gov.pl

Ze strony: NSZZP

Posiedzenie sejmowej Komisji ds. Petycji w sprawie art. 15a

W dniu 22 stycznia 2020′ o godzinie 12:00 odbędzie się posiedzenie  sejmowej Komisji do Spraw Petycji (PET) w sali konferencyjnej im. Jacka Kuronia (bud. F). W posiedzeniach Komisji weźmie udział Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski.

Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie między innymi:

 • Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2019 r. poz. 288 ze zm.) w zakresie art. 15a (BKSP-145-582/19)
  – przedstawia poseł Marcin Duszek.
 • Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 821 ze zm.) poprzez uznanie za wykroczenie niepodporządkowania się poleceniu funkcjonariusza publicznego, wydanego w granicach i na podstawie przepisów ustawy (BKSP-145-583/19)
  – przedstawia poseł Mirosław Maliszewski.

Natomiast o godzinie 13:00 rozpatrywane będą między innymi  projekty dezyderatów:

 • w sprawie przyznania funkcjonariuszom prawa do odszkodowania za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów osobistego użytku w związku ze służbą;
 • w sprawie terminu i zasad realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. (K 7/15) w odniesieniu do wysokości ekwiwalentu pieniężnego za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego funkcjonariuszy.

Źródło: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PlanPosKom.xsp#row1

Foto: Kancelaria Sejmu

Ubezpieczenie turystyczne dla funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych – MF ZZSM

Planujesz wyjazd w góry na narty. A może chcesz spędzić ferie z dziećmi w Tatrach ? Zastanawiasz się czy warto wykupić ubezpieczenie turystyczne? Warto ! Opłaty za ubezpieczenie są bez porównania niższe niż korzyści które płyną z posiadania polisy. Miejmy na uwadze, że za akcję ratowniczą w górach możesz zapłacić z własnej kieszeni, a kwoty sięgają nawet kilku tysięcy złotych.

„W 2018 roku na terenie Tatr ratownicy TOPR interweniowali 653 razy, 209 razy używając śmigłowca. Doszło do 602 wypadków turystycznych i 28 taternickich. Udzielono pomocy 766 osobom z tego 254 osoby ewakuowano z gór przy pomocy śmigłowca TOPR. 305 osób doznało urazów ciężkich, 212 osób urazów lekkich i 234 osoby nie odniosły żadnych urazów (sprowadzania, zabłądzenia). W Tatrach zorganizowano 266 wieloosobowych wypraw ratunkowych i 343 akcje (pozostałe działania to interwencje telefoniczne i inne) w których uczestniczyło 2217 osobo-ratowników przepracowując 5324 godziny podczas działań ratowniczych. W 9 działaniach wykorzystywane były psy ratownicze TOPR”.
“W większości krajów europejskich koszty ratownictwa nie są refundowane. Posiadanie karty EKUZ niewiele więc zmieni, jeśli w czasie wędrówek po górach dojdzie do wypadku. Owszem, otrzymamy podstawową pomoc w szpitalu, ale za akcję ratowniczą będzie trzeba zapłacić z własnej kieszeni.
Interwencja z udziałem śmigłowca na Słowacji wyceniana jest na około 5 000 euro, nieco mniej może kosztować „zwykła” akcja ratownicza (od 500 do 2000 euro). W Alpach (a koszty ratownictwa są przerzucane na poszkodowanego, zarówno w Austrii, jak i Niemczech, Francji, Włoszech czy Niemczech),godzina pracy ratowników może zostać wyceniona od 1500 do 2000 euro.”

Zadzwoń do nas. Znajdziemy dla Ciebie najlepszy wariant ubezpieczenia.

TK Ubezpieczenia – 507 339 000
Mail: biuro@kotlimowski.pl
Foto: Internet