Zmiany w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Jest reakcja Minister Elżbieta Witek po spotkaniu z Rafałem Jankowskim

Krótko po spotkaniu Pani Minister Spraw Wewnętrznych Elżbiety Witek z Przewodniczącym Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych na portalu MSWiA pojawiła się poniższa informacja:

Zmiany w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
Od lipca br. zniesiony zostanie wymóg ukończenia 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i SOP. Funkcjonariusze otrzymają także pełnopłatne nadgodziny. To wypełnienie zapisów porozumienia z listopada 2018 r. zawartego przez MSWiA oraz przedstawicieli strony społecznej.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy służb mundurowych przygotowało MSWiA. Został on zaakceptowany na etapie uzgodnień międzyresortowych. Był także przedmiotem konsultacji ze związkami zawodowymi. Aktualnie został przekazany do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów, który zajmie się tym dokumentem 27 czerwca br. Planujemy, że na najbliższym posiedzeniu projektem zajmie się Rada Ministrów, co pozwoli na jego uchwalenie podczas lipcowego posiedzenia Sejmu. Oznacza to, że wszystkie uprawnienia funkcjonariuszy służb mundurowych, objęte porozumieniem ze związkami zawodowymi służb mundurowych zostaną wprowadzone. Ich realizacja wynikająca z zapisów ustawy nastąpi z mocą obowiązującą od 1 lipca 2019 r.

Rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę
W listopadzie ubiegłego roku MSWiA i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Zapis ten będzie dotyczył funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Oznacza to, że pierwsi funkcjonariusze, którzy skorzystają z tego rozwiązania, będą mogli przejść na emeryturę w 2037 r.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2013 r. rząd PO-PSL wprowadził nowe regulacje dotyczące emerytur funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym miała przysługiwać emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby będą mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25 lat służby. Dotychczas musiały być spełnione łącznie te dwa warunki. Teraz pozostanie tylko jeden to jest 25 lat służby.

Pełnopłatne nadgodziny dla wszystkich funkcjonariuszy MSWiA
Zgodnie z zapisami porozumienia ze stroną związkową, od lipca br. zostanie także wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Zastosowany będzie 6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin.

Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za ponadwymiarowy czas służby – tzw. nadgodziny, wypłacane są obecnie tylko strażakom w wysokości 60 proc. stawki za nadgodzinę. W Policji, Straży Granicznej i SOP możliwy jest jedynie odbiór czasu wolnego za wypracowane nadgodziny. Wprowadzony system ujednolici kwestie odpłatności i rozliczania nadgodzin w służbach podległych MSWiA.

Żródło: https://www.gov.pl/web/mswia/zmiany-w-ustawie-o-zaopatrzeniu-emerytalnym-funkcjonariuszy

Tekst i foto: NSZZP

Oferta kredytu gotówkowego z oprocentowaniem 6 % ! ! ! – ważna do 14 lipca 2019 roku

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu ciekawą ofertę pożyczki gotówkowej

OFERTA WAŻNA DO 14 LIPCA 2019 !

 

Oprocentowanie 6 % (do 36 m-cy oprocentowanie stałe)

Prowizja 6 %

Brak ubezpieczeń

Brak innych produktów powiązanych

Kwota pożyczki powyżej 20 000 zł do 100 000 zł

Okres kredytowania do 96 miesięcy

 

 

 

Przykładowe kwoty kredytu i wysokości rat:

 

Kwota kredytu do wypłaty 50 000 zł

Kwota kredytu brutto 53 000 zł

Okres kredytowania 84 m-ce

Wysokość raty 774,44 zł

Prowizja 6 %

Oprocentowanie 6 %

RRSO 8,09 %

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. z późn. zm. wynosi 8,09 % przy założeniach: kredyt udzielony w dniu 13.06.2019 r., całkowita kwota kredytu 53000 zł, okres kredytowania 84 mies., spłacany w równych ratach kapitałowo-odsetkowych w kwocie 774,44 zł do 13 dnia każdego miesiąca, oprocentowanie zmienne 6 % w stosunku rocznym, prowizja 6 % od udzielonej kwoty kredytu. Całkowity koszt kredytu dla powyższego przykładu wynosi 15052,84zł, w tym: odsetki 12052,84 zł, prowizja 3000 zł. Całkowita kwota do zapłaty 65052,84zł. Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Przyznanie kredytu oraz jego ostateczna wysokość uzależniona jest od wyniku oceny zdolności kredytowej.

 

 

Kwota kredytu do wypłaty 70 000 zł

Kwota kredytu brutto 74 200 zł

Okres kredytowania  96 m-cy

Wysokość raty 975,34 zł

Prowizja 6 %

Oprocentowanie 6 %

RRSO 7,87 %

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. z późn. zm. wynosi 7,87 % przy założeniach: kredyt udzielony w dniu 13.06.2019 r., całkowita kwota kredytu 74200 zł, okres kredytowania 96 mies., spłacany w równych ratach kapitałowo-odsetkowych w kwocie 975,34 zł do 13 dnia każdego miesiąca, oprocentowanie zmienne 6 % w stosunku rocznym, prowizja 6 % od udzielonej kwoty kredytu. Całkowity koszt kredytu dla powyższego przykładu wynosi 23632,76 zł, w tym: odsetki 19432,76 zł, prowizja 4200 zł. Całkowita kwota do zapłaty 93632,76 zł. Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Przyznanie kredytu oraz jego ostateczna wysokość uzależniona jest od wyniku oceny zdolności kredytowej.

 

 

Zapraszam do kontaktu

 

Marek Wierzbicki

 

Wierzbicki

Usługi Finansowo – Prawne/Feniks Finanse

ul. Mickiewicza 63

01 – 625 Warszawa

tel. 606 412 071

e-mail: biuro@wierzbicki-finanse.pl

www.wierzbicki-finanse.pl

Prezydent skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy dot. rozszerzenia prawa funkcjonariuszy w zakresie zrzeszania się w związkach zawodowych

Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej dotyczący rozszerzenia prawa policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz funkcjonariuszy Służby Więziennej w zakresie tworzenia i wstępowania do związków zawodowych.

 

Z wnioskiem o wystąpienie z inicjatywą ustawodawczą dotyczącą przyznania policjantom i funkcjonariuszom Służby Więziennej prawa zrzeszania się w związkach zawodowych wystąpił do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.

 

Obecnie policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej oraz funkcjonariusze Służby Więziennej mogą zrzeszać się tylko w jednym związku zawodowym działającym w danej formacji. Gwarantowana na mocy art. 59 ust. 1 Konstytucji RP wolność koalicji związkowej uzasadnia wprowadzenie zmian w zakresie działania związków zawodowych w Policji, Straży Granicznej i Służbie Więziennej. W związku z powyższym, projekt ustawy znosi ograniczenie polegające na możliwości zrzeszania się tylko w jednym związku zawodowym.

 

Utrzymuje jednak obowiązujący w służbach zakaz strajku. Ponadto, zachowuje regulacje, na mocy których przepisy ustawy o związkach zawodowych stosuje się policjantów/funkcjonariuszy odpowiednio. Za takim rozwiązaniem przemawia konieczność uwzględnienia specyfiki stosunków służbowych (charakter administracyjnoprawny stosunku służbowego, w którym organ jednostronnie i władczo kształtuje sytuację prawną funkcjonariusza).

 

Zawarte w projekcie ustawy zmiany mają, co do zasady, taki sam zakres w odniesieniu do wszystkich służb. Najistotniejszą ze zmian jest urzeczywistnienie wolności koalicji związkowej. Policjant oraz funkcjonariusz Straży Granicznej i Służby Więziennej będzie mógł wybrać związek zawodowy, w którym zamierza się zrzeszać.

 

Jednocześnie, ze względu na zakres zadań formacji uzbrojonych, obejmujący ochronę bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, projekt ustawy przewiduje, że swoboda zrzeszania się w związkach zawodowych podlegać będzie pewnym ograniczeniom. Możliwość wprowadzenia w tym zakresie stosownych ograniczeń dopuszcza zarówno Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, jak i ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe. Przedmiotowe ograniczenia obejmują:

  1. możliwość reprezentowania policjanta/funkcjonariusza w sprawach indywidualnych przez zakładową organizację związkową, której członkiem jest co najmniej jeden policjant/funkcjonariusz inny niż ten, którego w danym postępowaniu reprezentuje organizacja związkowa;
  2. przyznanie prawa opiniowania założeń i projektów aktów prawnych (w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych) związkowi zawodowemu, którego terytorialny zakres działania obejmuje, odpowiednio, co najmniej obszar terytorialnego działania komendanta wojewódzkiego Policji, komendanta oddziału Straży Granicznej albo dyrektora okręgowego Służby Więziennej;
  3. ograniczenie członkostwa w międzyzakładowej organizacji związkowej do organizacji związkowej, której zakresem działania objęte są wyłącznie jednostki organizacyjne danej formacji;
  4. wprowadzenie zakazu pełnienia funkcji związkowych przez policjanta/funkcjonariusza, który pełni służbę na stanowisku, dla którego ustawa przewiduje powołanie, oraz przez policjanta i funkcjonariusza Straży Granicznej mianowanego na stanowisko kierownicze.

Przewidziana projektem ustawy możliwość reprezentowania policjanta/funkcjonariusza przez zakładową organizację związkową wyłącznie w przypadku, gdy jej członkiem jest inny policjant/funkcjonariusz wiąże się bezpośrednio z odrębnym statusem funkcjonariuszy.

 

Ze względu na specyfikę działania związków zawodowych w formacjach uzbrojonych, projekt zakłada utrzymanie regulacji prawnych zawartych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji i ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej stanowiących o określeniu, w statucie związku zawodowego, zasad współdziałania związku zawodowego z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Komendantem Głównym, odpowiednio, Policji i Straży Granicznej.

 

Obowiązujące przepisy uzupełniono o możliwość zawierania porozumień określających zasady współdziałania związku zawodowego z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz organami Policji i Straży Granicznej.

 

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.

projekt_ustawy

 

Źródło: https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/zgloszone/art,30,prezydent-skierowal-do-sejmu-projekt-nowelizacji-ustawy-ws-.html?fbclid=IwAR0CFT4aOLOQqQuIiA6GEM2FUmtbKguLT-EgAzmcAWTJrQRZd4lKMQrcB3s

Foto: prezydent.pl

Komisja sejmowa Administracji i Spraw Wewnętrznych przyjęła informację MSWiA o realizacji Programu Modernizacji Służb Mundurowych w 2018′

Komisja rozpatrzyła Informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o realizacji w 2018 r. „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (druk nr 3421).
Informację przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Jarosław Zieliński.
Strategicznym celem programu jest stworzenie formacjom bezpieczeństwa i porządku publicznego optymalnych warunków do realizacji ustawowych zadań oraz istotna poprawa sprawności i skuteczności ich działania. Zaplanowane łącznie wydatki Programu na 2018 r. wyniosły 1.922.888 tys. zł, wykonano kwotę 1.909.702 tys. zł, co stanowiło 99,3% planu. Największym beneficjentem środków finansowych jest Policja – wydatkowała kwotę 1.233.232 tys. zł, głównie na zakup sprzętu informatyki i łączności, sprzętu transportowego oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy.

W roku 2017 na program wydano niemal 1,4 mld zł, zaś w 2018 – 1,9 mld zł. Z kolei w 2019 roku wydatki na program modernizacji mają wynieść 3 mld zł, a w 2020 roku przewidziano na ten cel 2,9 mld zł.
W dyskusji poruszano m.in. kwestie kryteriów rozdysponowywania sprzętu pomiędzy jednostki w terenie oraz odtwarzania posterunków Policji.

Komisja wnosi o przyjęcie sprawozdania z druku nr 3421.
Sprawozdawca – poseł Arkadiusz Czartoryski (PiS).

Informację o Sprawozdaniu zamieścił Portal infosecurity24.pl

3 mld złotych na modernizację służb w tym roku

W 2018 roku na program modernizacji służb mundurowych wydano 1,9 mld zł, z czego na inwestycje 536 mln zł – poinformował w sejmie wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński. Dodał, że w tym roku wydatki na ten program wyniosą 3 mld zł.

We wtorek Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych przyjęła m.in. informację ministra spraw wewnętrznych i administracji o realizacji w 2018 r. „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020”.

Wiceszef MSWiA, przedstawiając informację, przypomniał, że program modernizacji służb mundurowych jest pierwszym od lat tak ważnym i kompleksowym przedsięwzięciem dotyczącym formacji podległych MSWiA. Podkreślił, że celem programu jest poprawa sprawności i skuteczności działania służb.

Zieliński zaznaczył, że jednym ze skutków programu modernizacji jest rosnące poczucie bezpieczeństwa Polaków. Przypomniał, że w jednym z ostatnich badań CBOS 89 proc. badanych oceniło Polskę jako kraj bezpieczny, a aż 98 proc. zadeklarowało, że czuje się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania.

Poinformował, że w roku 2017 na program wydano niemal 1,4 mld zł, zaś w 2018 – 1,9 mld zł. Z kolei w 2019 roku wydatki na program modernizacji mają wynieść 3 mld zł, a w 2020 roku przewidziano na ten cel 2,9 mld zł.

Wiceszef MSWiA zaznaczył, że największym przedsięwzięciem rzeczowym są inwestycje budowlane, na które zaplanowano w latach 2017-2020 wydatki w wysokości ponad 2,3 mld zł. Dodał, że w ubiegłym roku wydano na ten cel 536 mln zł.

„W ramach wydatków na sprzęt transportowy kupowane są samochody, łodzie patrolowe, śmigłowce oraz samochody ratowniczo-gaśnicze dla jednostek OSP” – mówił. Zaznaczył, że w latach 2017-2020 przewiduje się przekazanie około 6,5 tys. sprzętu transportowego za ponad 1,2 mld zł.

Z informacji jakie przekazał wynika, że w 2018 roku wydatki na sprzęt transportowy wyniosły 351 mln zł, głównie na zakup około 1,7 tys. samochodów, ale także z tej kwoty kupiono dwa śmigłowce Black Hawk dla policji oraz 45 łodzi patrolowych. Dofinansowano także zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP.

Zieliński poinformował, że w 2018 roku wydatki na zakup nowoczesnego uzbrojenia i techniki wyniosły ponad 78 mln zł. Za te pieniądze kupiono m.in. ponad 15 tys. sztuk sprzętu, w tym ponad 2 tys. pistoletów, 26 dronów, 267 karabinków, 72 urządzenia do badania autentyczności dokumentów, 136 paralizatory, 170 noktowizorów, 28 urządzeń do badań narkotyków, 37 kompletów pistoletów maszynowych oraz ponad 4 tys. sprzętu dla jednostek wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a także prawie 8,6 tys. sztuk sprzętu dla pozostałych jednostek OSP.

Podkreślił, że w ramach modernizacji łączności i zakupu sprzętu informatycznego przewidziano w programie 873 mln zł, z czego w 2018 roku wydano 195 mln zł – głównie na sprzęt komputerowy i oprogramowanie. 100 mln wydano w ubiegłym roku m.in. na zakup kamizelek kuloodpornych, kamer na mundury policyjne i ubrań na złą pogodę oraz tzw. kamizelek kuloodpornych kamuflowanych, a także ubrań specjalnych dla jednostek OSP.

Wiceminister dodał, że w 2018 na wzrost uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych wydano 650 mln zł (534 mln zł dla funkcjonariuszy i 116 mln zł dla pracowników cywilnych) – na kontynuację wypłacania pierwszego etapu podwyżek.

Pierwszy zastępca komendanta głównego policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, odpowiadając na pytania posłów, zaznaczył, że w ubiegłym roku udało się kupić „bardzo dużo pojazdów, których brakowało”, m.in. drogie pojazdy wysokospecjalistyczne.

„Mieliśmy od dawna problem z pojazdami specjalistycznymi. W roku 2018 udało nam się kupić sześć specjalistycznych pojazdów do przewozu materiałów niebezpiecznych” – poinformował.

Jarosław Zieliński przypomniał, że dzięki m.in. programowi modernizacji udało się odtworzyć 103 posterunki policji. Poinformował, że w budowie są obecnie 52 takie obiekty.

Program modernizacji służb mundurowych podległych MSWiA na lata 2017-2020 zakłada przekazanie im ponad 9,2 mld zł.

Źródło: https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/prace_komisji_info.xsp?data=2019-06-11

 

 

I Mazowieckie Mistrzostwa Policyjnych Związkowców W Kręgle

W dniu 11 czerwca 2019 roku w Radomiu w galerii ROSA na torze bowlingowym odbyły się I Mazowieckie Mistrzostwa policyjnych związkowców w kręgle o puchar Przewodniczącego ZW NSZZP Woj. Mazowieckiego w Radomiu. W turnieju wystartowało 16 czteroosobowych drużyn. Obok drużyn z Mazowsza gościnnie udział wzięli policyjni związkowcy z woj. świętokrzyskiego, śląskiego, lubelskiego, opolskiego oraz Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Pierwsze miejsce zajęła drużyna że Śląska, drugie z Opola a trzecie z Siedlec. Indywidualnie najlepszym zawodnikiem okazał się Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Grzegorz Trojanowski z KPP Maków Mazowiecki, a wśród kobiet Zofia Zacharczuk z Siedlec. Turniej odbył się przy wsparciu finansowym Banku Pocztowego w Warszawie.

Źródło: http://nszzp.radom.pl/i-mazowieckie-mistrzostwa-policyjnych-zwiazkowcow-w-kregle/

Foto: Rafał Jeżak

 

 

Sylwester Tułajew nowym Sekretarzem Stanu w MSWiA

Od 12 czerwca 2019 r. Sylwester Tułajew obejął stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nowy wiceminister został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego. Akt powołania został wręczony przez minister Elżbietę Witek. Jednocześnie dotychczasowy Sekretarz Stanu Paweł Majewski podsumował swoją pracę w resorcie.

Dziś odbył się Komitet Sterujący projektu e-dowód, który przyjął raport końcowy z prac i zgodnie z Zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zakończyło to prace w projekcie.

Projekt został zrealizowany – jego efektem było wydanie pierwszych dowodów z warstwą elektroniczną. W realizację tego przedsięwzięcia było zaangażowanych wiele instytucji – oprócz MSWiA również Ministerstwo Cyfryzacji, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Centrum Personalizacji Dokumentów, Centralny Ośrodek Informatyki, NASK, a także wszystkie gminy w Polsce. Komitet Sterujący przyjął również w raporcie rekomendacje, których wdrożenie przyczyni się do usprawnienia realizacji projektów w resorcie.

Wśród rekomendacji jest dalszy rozwój Biura Projektów utworzonego na początku roku w ramach Departamentu Teleinformatyki. Jest również propozycja utworzenia wyspecjalizowanej jednostki realizującej projekty w trybie in house. Wypracowane rekomendacje przyczynią się do skuteczniejszej realizacji skomplikowanych projektów w administracji publicznej. Wraz z przyjęciem raportu końcowego, misja Pawła Majewskiego w ministerstwie dobiegła końca.

Nowo powołany Sekretarz Stanu w MSWiA, Sylwester Tułajew, jest obecnie posłem VIII kadencji Sejmu. Ukończył Politechnikę Lubelską na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki na kierunku elektrotechnika, specjalność: inżynierskie zastosowanie informatyki. Jest również absolwentem studiów podyplomowych z zarządzania w administracji i samorządzie terytorialnym w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji. W MSWiA będzie odpowiadał za departamenty teleinformatyki, spraw obywatelskich, zezwoleń i koncesji. Będzie pełnił także nadzór nad Centrum Personalizacji Dokumentów.

Źródło: https://www.gov.pl/web/mswia/sylwester-tulajew-nowym-sekretarzem-stanu-w-mswia

Foto: MSWiA

Mecz towarzyski na stadionie narodowym Reprezentacji NwOSG kobiet w piłce nożnej z Reprezentacją KSP

W dniu 11 czerwca 2019 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie Reprezentacja Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej kobiet w piłce nożnej rozegrała mecz towarzyski
z Reprezentantkami Komendy Stołecznej Policji.

Zacięta i wyrównana rywalizacja trwała 20 min. Niestety kilka niewykorzystanych sytuacji wpłynęło na niekorzystny wynik końcowy dla naszej drużyny. Szczęśliwe dwie sytuacje wykorzystały za to dziewczyny z policji wygrywając spotkanie 2:0.

W tym dniu odbył się również Finał X Mistrzostw Komendy Stołecznej Policji
w Piłce Nożnej o Puchar Komendanta Stołecznej Policji, który był podsumowaniem ostatniej dekady działań stołecznych pasjonatów gry w piłkę nożną oraz uświetni obchody stulecia ich formacji.

Dzięki zaproszeniu od Komendanta Stołecznego Policji oraz uprzejmości przełożonych, nasze dziewczyny mogły rozegrać mecz na murawie Stadionu Narodowego.

W składzie Reprezentacji Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej znalazły się m.in.:

  1. st. chor. SG Magdalena DROHOMIRECKA – PSG Warszawa – Modlin,
  2. st. chor. SG Milena CIEMIENIEWSKA – PSG w Łodzi,
  3. mł. chor. SG Magdalena POKORCZAK – PSG w Łodzi,
  4. sierż. szt. SG Weronika WĄSIEWSKA – WKiSz,
  5. sierż. SG Paulina TOMCZYK – WT.

Powyższa inicjatywa zaszczepiła ducha walki i niewątpliwie przerodziła się w jeszcze większe zaangażowanie naszych piłkarek w dążeniu do coraz lepszych wyników.

Tekst i foto: Katarzyna Pachana – NwOSG

Źródło: http://zonadwislanski.pl/mecz-towarzyski-na-stadionie-narodowym-reprezentacji-nwosg-kobiet-w-pilce-noznej-z-reprezentacja-ksp/

 

Uniewinniony funkcjonariusz wróci do służby. Prezydent podpisał ustawę

Prezydent podpisał dziś ustawę umożliwiającą powrót do służby funkcjonariuszom zwolnionym za czyn wypełniający jednocześnie znamiona przestępstwa i przewinienia dyscyplinarnego, a następnie uniewinnionym w postępowaniu karnym. Zmiana przepisów to efekt petycji wniesionej do Senatu jeszcze w 2017 roku.

Przypomnijmy, nowe przepisy znoszą termin ograniczający prawo do wniesienia wniosku o wznowienie każdego postępowania dyscyplinarnego na korzyść funkcjonariuszy ABW, CBA, SW, BOR, SOP i Straży Marszałkowskiej. W przypadku Policji i Straży Granicznej termin ten będzie wynosił 10 lat, z wyjątkiem postępowań dyscyplinarnych zakończonych wydaleniem ze służby. W takim przypadku prawo wniesienia wniosku o wznowienie postępowania również nie będzie ograniczone terminem. Po śmierci funkcjonariusza takie prawo będzie przysługiwało członkom rodziny wyszczególnionym w przepisach.

Więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/uniewinniony-funkcjonariusz-wroci-do-sluzby-prezydent-podpisal-ustawe?fbclid=IwAR2xJPHOH8Fwgk8sa1WhiWx_fsJPPke-UkjpB5QNVghLT5l8YQNRqeZZV5M

Foto: Policja

Upał na służbie. Woda obowiązkowo. Zdrowego rozsądku przełożonego nic nie zastąpi

Nie od dziś wiadomo, że funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa pracują ponad normę. Według szacunków MSWiA wskazanych w ocenie skutków regulacji, będącej załącznikiem do projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz niektórych innych ustaw, mundurowi służb podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji wypracowali dotychczas blisko 12 milionów nadgodzin! To prawie 1,5 mln ośmiogodzinnych służb, za które nikt funkcjonaiuszom dotychczas nie płacił, z wyjątkiem sytuacji odejścia na emeryturę.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz niektórych innych ustaw został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Rząd ma go przyjąć w II kw. tego roku.

Nowelizowane przepisy wprowadzą m. in. regulacje w zakresie rekompensaty pieniężnej w zamian za czas służby przekraczający normę 40-godzinnego tygodnia służby, w okresach rozliczeniowych od 1 stycznia do 30 czerwca danego roku oraz od 1 lipca do 31 grudnia danego roku.

W zamian za czas służby przekraczający normę funkcjonariuszowi przysługiwać będzie w okresie rozliczeniowym czas wolny od służby w tym samym wymiarze albo po zakończeniu okresu rozliczeniowego rekompensata pieniężna, o ile w terminie 10 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego nie wystąpi z wnioskiem o udzielenie czasu wolnego od służby w tym samym wymiarze.

Rekompensata pieniężna wynosić będzie 1/172 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego na stanowisku zajmowanym w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego za każdą godzinę ponadnormatywnego czasu służby, za wyjątkiem strażaków dla których rekompensata pieniężna wynosić będzie 1/172 średniego miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego strażakowi w okresie rozliczeniowym.

W ocenie skutków regulacji – będacej załącznikiem do projektowanych przepisów – na potrzeby kalkulacji skutków finansowych wprowadzenia rekompensaty pieniężnej za ponadnormatywny czas pełnienia służby przyjęto, że mundurowi MSWiA wypracowali łącznie 11.951.800 nadgodzin, co daje aż 1.493.975 ośmiogodzinnych służb, za które nikt funkcjonaiuszom dotychczas nie płacił, z wyjątkiem sytuacji odejścia na emeryturę.

Najwięcej nadgodzin według założeń do oceny skutków projektowanej regulacji wypracowała Państwowa Straż Pożarna – 7.182.100, dalej jest Policja – 4.295.100, Straż Graniczna – 406.500 i Służba Ochrony Państwa – 68.100.

Więcej, źródło: https://ochrona24.info/20072,miliony-nadgodzin/?fbclid=IwAR0bWSaPxfX-bZl6r3PtDtqb-4991yEnMVGD22v6xcwHaSyLE54N9jgABo0