Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie wydłużony do 24 maja? – polsatnews.pl

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie wydłużony do 24 maja – przewiduje projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt umożliwi korzystanie z zasiłku również w przypadku niemożności zapewnienia opieki w żłobkach, przedszkolach i szkołach.

Premier Mateusz Morawiecki podał w środę, że od 6 maja dopuszczona będzie możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli. Ostateczne decyzje będą podejmowane przez organy prowadzące te placówki. Nadal zamknięte pozostają szkoły, a nauka do 24 maja prowadzona będzie zdalnie.

O ostatecznym kształcie zadecyduje Rada Ministrów

MRPiPS w środę poinformowało, że przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie wydłużenia okresu przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, z którego mogą skorzystać rodzice w przypadku zamknięcia przedszkola, żłobka lub szkoły z powodu zagrożenia koronawirusem. Projekt przewiduje wydłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 24 maja 2020 r.

Czytaj więcej, źródło: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-04-29/wydluzenie-dodatkowego-zasilku-opiekunczego-znamy-szczegoly/?

Foto: Internet

Drugi etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem już od 4 maja br.

Tuż po majówce otwarte zostaną centra handlowe oraz hotele i inne miejsca noclegowe (z ograniczeniami). Uruchomiona zostanie rehabilitacja, a pracujący rodzice będą mogli posłać dzieci do żłobków i przedszkoli (opieka w małych grupach od 6 maja). Otworzą się także niektóre instytucje kultury: biblioteki, muzea oraz galerie sztuki.

Konsekwentnie otwieramy gospodarkę, ale nie luzujemy reguł sanitarnych – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki. Jak wyjaśnił, z domu powinniśmy wychodzić jedynie do pracy, po zakupy oraz w sprawach ważnych dla zdrowia. Proszę o dyscyplinę społeczną. To od niej zależy tempo dalszego uwalniania gospodarki – podkreślił premier.

Mateusz Morawiecki poinformował jednocześnie, że dzięki antykryzysowym działaniom rządu uratowanych zostało ponad 2 mln miejsc pracy. Uruchomiliśmy Tarczę Finansową, której środki pochodzą z budżetu państwa – podkreślił premier. Chcemy uchronić możliwie wszystkie przedsiębiorstwa przed bankructwem – dodał.

Otwarcie centrów handlowych – od 4 maja

 • W galeriach handlowych obowiązywać będzie ścisły reżim sanitarny.
 • Jedna osoba przypadać będzie na 15m2 powierzchni sklepowej (z wyłączeniem korytarzy).
 • W centrach handlowych nadal zamknięta będzie przestrzeń rekreacyjna oraz strefy, w których spożywa się posiłki na miejscu.
 • Otwarcie hoteli i obiektów z miejscami noclegowymi – od 4 maja

Ograniczona pozostanie działalność restauracji hotelowych oraz przestrzeni rekreacyjnej (siłownie, sale pobytu, baseny).

 

Uruchomienie rehabilitacji – od 4 maja

 • Przywrócone zostaną świadczenia opieki zdrowotnej dotyczące rehabilitacji leczniczej.
 • Rozwiązanie to nie będzie dotyczyć salonów masażu.

Otwarcie bibliotek, muzeów i galerii sztuki – od 4 maja

Decyzja o otwarciu danej placówki należeć będzie do organu prowadzącego po konsultacji z sanepidem.
Umożliwienie działalności żłobków i przedszkoli w reżimie sanitarnym – od 6 maja

Opieka zostanie zorganizowana dla dzieci pracujących rodziców.

Decyzję o otwarciu danej placówki podejmie organ prowadzący po uwzględnieniu m.in. wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
Jak wyjaśnił premier, znoszenie dalszych ograniczeń związanych z koronawirusem zależeć będzie od wskaźnika przyrostu zachorowań, utrzymywania przez Polaków dystansu społecznego oraz wydajności służby zdrowia. Co do zasady, kolejne etapy będą ogłaszane w cyklu 2-tygodniowym.

Trzeci etap znoszenia ograniczeń

 • Możliwe będzie stacjonarne działanie restauracji i kawiarni (z ograniczeniami).
 • Otwarte zostaną zakłady fryzjerskie i kosmetyczne.
 • Zorganizowana zostanie opieka nad dziećmi w klasach szkolnych 1-3 (ustalona zostanie maksymalna liczba dzieci w sali.)

Czwarty etap znoszenia ograniczeń

 • Otwarte zostaną teatry i kina (z ograniczeniami sanitarnymi).
 • Możliwe będą zgromadzenia do 50 osób.
 • Otwarte zostaną salony masażu i solaria.
 • Możliwa będzie działalność siłowni i klubów fitness.

20 kwietnia rząd uruchomił pierwszy etap rezygnacji z niektórych obostrzeń i zakazów związanych z koronawirusem. Można m.in. przemieszczać się w celach rekreacyjnych, dostępne są lasy i parki, zwiększona została dopuszczalna liczba klientów w sklepach oraz wiernych w miejscach kultu religijnego.

Od 4 maja otwarte zostaną ponadto niektóre obiekty sportowe i ruszy ekstraklasa.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował o działaniach mających na celu zwiększenie liczby testów na obecność koronawirusa. Jak zaznaczył, rząd chce także testować personel w domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo-leczniczych. Chcemy zaproponować model funkcjonowania, który by polegał na tygodniu pracy i tygodniu odpoczynku w domu. Przeznaczyliśmy na to ok. 50 mln zł miesięcznie – wyjaśnił Łukasz Szumowski. Minister zaapelował jednocześnie o przywrócenie planowych zabiegów i badań w placówkach ochrony zdrowia.

Źródło/foto: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-od-4-maja-drugi-etap-znoszenia-ograniczen-zwiazanych-z-koronawirusem.html

Funkcjonariusze i żołnierze z pełnym uposażeniem w trakcie kwarantanny. Tarcza antykryzysowa 3.0 w Sejmie

Rząd przyjął w trybie obiegowym i skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy dotyczący tzw. tarczy antykryzysowej. Oprócz rozwiązań gospodarczych, w przepisach znajdują się też regulacje, na które czeka niemała grupa mundurowych. Nowelizacja zakłada bowiem wpisanie do tarczy antykryzysowej uprawnienia do pobierania 100 proc. uposażenia dla funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy w związku z wykonywaniem zadań służbowych, przebywają na obowiązkowej kwarantannie.

Nowelizacja tarczy antykryzysowej – co do zasady – ma na celu zminimalizowanie negatywnych skutków trwającej pandemii koronawirusa. Jednak zarówno w pierwszej wersji tarczy, jak i w jej późniejszej nowelizacji, tak i w wersji 3.0 znalazły się rozwiązania wprost dotyczące funkcjonariuszy służb mundurowych. Jak się okazuje, w zaproponowanych we wtorek zmianach, rząd postanowił uregulować kwestię uposażeń dla mundurowych pozostających w kwarantannie w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi. Do tej pory, o czym informował InfoSecurity24.pl już w pierwszej połowie marca, formacje przyznawały pełne wynagrodzenie swoim mundurowych podczas kwarantanny, na podstawie przepisów ustaw dotyczących konkretnej służby. Działo się tak m.in. w Policji czy Służbie Więziennej, o czym informowały działające w tych służbach związki zawodowe.

Jeśli nowe przepisy, zaproponowane przez rząd, zostaną poparte przez posłów i senatorów, sprawa zostanie uregulowana odgórnie, a więc dotyczyć będzie wszystkich mundurowych formacji.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu noweli, “w związku z zaangażowaniem oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do działań oraz Funkcjonariuszy służb, przy przeciwdziałaniu i zwalczaniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, skutkujących coraz liczniejszymi przypadkami zastosowania do obowiązku kwarantanny lub izolacji, wynikającymi z przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a także zachorowań żołnierzy na COVID-19, pozostających w związku z użyciem ich do działań przeciwepidemicznych, zasadne jest wprowadzenie przepisów wobec funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych wykonujących zadania służbowe związane z przeciwdziałaniem COVID-19, aby w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, za okres nieobecności w służbie spowodowany poddaniem się obowiązkowej kwarantannie lub izolacji, przysługiwało im prawo do 100 proc. uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym”. Jak dodano, w celu zapobiegania nadużywaniu tego uprawnienia, wykonywanie zadań służbowych, w skutek których mundurowy trafił na kwarantannę, potwierdzić będzie musiał przełożony. W przypadku wojskowych wymagane będzie potwierdzenie w rozkazie przez dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy pełni służbę. Jeśli chodzi o funkcjonariuszy, również pisemnie, “wykonywanie zadań służbowych” stwierdzał będzie “przełożony właściwy w sprawach osobowych lub upoważniona przez niego osoba”.

1. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii żołnierzowi zawodowemu wykonującemu zadania służbowe związane z przeciwdziałaniem COVID-19, za okres nieobecności w służbie spowodowany poddaniem się obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub przebywania na zwolnieniu lekarskim z powodu COVID-19, przysługuje prawo do 100 proc. uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do funkcjonariuszy, o których mowa w art. 3 ust. 2, którzy w związku z wykonywaniem zadań służbowych zostali poddani obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub przebywania na zwolnieniu lekarskim z powodu COVID-19.

3. Wykonywanie zadań służbowych, o których mowa w ust. 1, stwierdza w stosunku do:
1) żołnierza zawodowego, w rozkazie dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę;
2) funkcjonariuszy, o których mowa w art. 3 ust. 2, pisemnie przełożony właściwy w sprawach osobowych lub upoważniona przez niego osoba.

Art. 4d, dodawany do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Foto: Policja

Kolejny zasiłek opiekuńczy dla funkcjonariuszy, od 27 kwietnia do 3 maja br.!

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Na podstawie art. 4a ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przysługuje przez okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, jednak nie dłużej niż do dnia 3 maja 2020 r.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 27 kwietnia 2020 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przysługuje przez okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, jednak nie dłużej niż do dnia 3 maja 2020 r.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 27 kwietnia 2020 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Źrodło: https://dziennikustaw.gov.pl/

Foto: KPRM

Koronawirus i co dalej? Służby mundurowe w czasie kryzysu – InfoSecurity24.pl

Będziemy musieli nauczyć się żyć w “nowej normalności” – zapowiada premier Mateusz Morawiecki. Jak będzie ona wyglądać? W pośpiechu powstają rządowe plany dotyczące gospodarki, spraw społecznych czy programów socjalnych. Pojawia się też pytanie co z służbami mundurowymi? Czy zapowiadany kryzys widoczny będzie też w mundurówce? A może służba stanie się znów atrakcyjna, także finansowo, dla szukających pracy?

Słowo “kryzys” jest w ostatnich tygodniach odmieniane przez wszystkie przypadki. Nadejście recesji zapowiadają ekonomiści, politycy i dziennikarze. Rząd chcąc zminimalizować negatywne skutki gospodarczego spowolnienia przygotowuje kolejne tarcze antykryzysowe, a premier ogłasza powrót do “nowej normalności”. I o ile z reguły, mówi się o gospodarce czy programach socjalnych, o tyle w nowej, kryzysowej rzeczywistości, będą musiały też przecież funkcjonować m.in. służby mundurowe.

Mundurówka znów atrakcyjna?

O uposażeniach funkcjonariuszy i wakatach w służb mundurowych w ostatnich latach, głównie za sprawą mundurowego protestu z 2018 roku, mówiło się sporo. Z jednej strony, usłyszeć można, że podwyżki były niezbędne, z drugiej mundurowi dodają, że pensje nie rosły od lat, podczas gdy życie stawało się coraz droższe. Trudno nie przyznać racji argumentom mówiącym o tym, że jedną czy dwoma podwyżkami nie da się zrekompensować wieloletniego braku waloryzacji, ale nie można też nie zauważyć, że otrzymane przez ostanie dwa lata dodatkowe środki, to krok w dobrą stronę, choć oczekiwania i potrzeby są pewnie znacznie większe.

Jak zgodnie uprzedzają ekonomiści, jedną z konsekwencji gospodarczej “czkawki” będzie zwiększające się bezrobocie. Mimo, że sytuacja na rynku pracy ma nie być aż tak zła jak w USA czy Hiszpanii, trudno oczekiwać, że bezrobocie w Polsce nie wzrośnie. W konsekwencji tego może się okazać, że w niedługim czasie na rynku pracy pojawią się ludzie, dla których służba w mundurówce była w przeszłości jedną z alternatyw, jednak odrzucili ją głównie ze względu na zbyt niskie zarobki, wybierając bardziej intratne finansowo propozycje. Kryzys może zmienić nieco optykę widzenia, i to z kilku powodów.

Po pierwsze, przez ostatnie dwa lata zarobki w służbach mundurowych wzrosły. I choć nie osiągnęły poziomu docelowo oczekiwanego przez funkcjonariuszy, to jednak bez wątpienia jest lepiej niż jeszcze kilka lat temu. Po drugie, doświadczenie ostatniego gospodarczego spowolnienia sprzed kilkunastu lat pokazuje, że w dobie kryzysu ludzie znacznie chętniej wybierają pracę w tzw. budżetówce, tłumacząc to m.in. stabilizacją zatrudnienia i pewnymi zarobkami. Po trzecie, co widać na przykładzie Policji, mundurowe formacje czekają na chętnych. Pod koniec 2018 roku, w rozmowie z InfoSecurity24.pl komendant główny policji podkreślał, że formację stać na zatrudnienie na 100 proc. etatów. Jak dodał, “niestety musimy się liczyć z tym, że nie mamy tylu wartościowych kandydatów ilu byśmy chcieli”. Może się okazać, że ci “wartościowi kandydaci”, a więc – jak mówią sami funkcjonariusze – ci, którzy przyszli “do służby, a nie do pracy”, będą zainteresowani mundurem. Tylko w Policji, zgodnie z ostatnimi danymi, brakuje dziś ponad 6,8 tys. funkcjonariuszy. Jeśli dołożymy do tego wakaty z innych formacji, mówimy potencjalnie o kilkunastu tysiącach miejsc pracy.

Czytaj więcej, źrudło: https://www.infosecurity24.pl/koronawirus-i-co-dalej-sluzby-mundurowe-w-czasie-kryzysu?

Foto: Straż Graniczna

Krystyna Łybacka nie żyje. Zawsze wspierała ludzi munduru

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani prof. Krystyny Łybackiej, której zawsze bliskie były słuzby mundurowe oraz wspłópraca ze związkami zawodowymi.

Krystyna Łybacka urodziła się 10 lutego 1946 roku w Jutrosinie. Z wykształcenia była doktorem nauk matematycznych; w latach 1968 do 2014 była pracownikiem naukowo – dydaktycznym Instytutu Matematyki Politechniki Poznańskiej. W latach 1968-91 pełniła funkcję sekretarza technicznego i naukowego Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Wykładała na Politechnice Poznańskiej.

W roku 1991 Łybacka po raz pierwszy zdobyła mandat poselski, który sprawowała nieprzerwanie do roku 2014, zasiadając w Sejmie I, II i III, IV, V ,VI i VII kadencji.

Była zaangażowana w prace sejmowych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, Komisji Obrony; Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, była też przewodniczącą Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Ratyfikacji Konkordatu, przewodniczącą Podkomisji Stałej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Po wygranych przez Sojusz Lewicy Demokratycznej wyborach parlamentarnych w 2001 roku została ministrem edukacji narodowej i sportu w rządzie Leszka Millera. Resortem tym kierowała do 2 maja 2004 roku.

W latach 2014-2019 Łybacka zasiadała w Parlamencie Europejskim. W 2019 roku została wybrana najlepszym europosłem w kategorii Edukacja, Kultura i Media w konkursie, którego organizatorem jest “The Parliament Magazine”.

W 1993 wstąpiła do Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1999 roku należała do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, była wiceprzewodniczącą partii w latach 1999 – 2003. W latach 1999-2003 i 2005–2007 była przewodniczącą Wielkopolskiej Rady Wojewódzkiej SLD.

Źródło: Onet, Twitter, PAP, ZO NSZZ FSG przy NwOSG

Foto: Internet

Tarcza antykryzysowa 2.0. Prezydent podpisał ustawę

Andrzej Duda podpisał ustawę o tzw. tarczy antykryzysowej dot. szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Wśród przepisów znalazł się zapis o tym, że mundurowym rodzicom i opiekunom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni.

“(…) oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad (…)” – dodanie do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych tego zapisu sprawia, że funkcjonariuszom służb mundurowych przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni. Zgodnie z nowelą ustawy, dodatkowy zasiłek należy się funkcjonariuszom sprawującym opiekę nad dzieckiem do 8 lat, dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego “w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 (…)”. Zasiłek należy się też mundurowym sprawującym opiekę nad dorosłą osoba niepełnosprawną uczęszczającą do szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze, w przypadku zamknięcia tej placówki z powodu epidemii koronawirusa.

https://www.sejm.gov.pl/

Żrodło: https://www.money.pl/gospodarka/tarcza-antykryzysowa-prezydent-podpisal-ustawe-6500930129545345a.html

Źródło: https://www.infosecurity24.pl/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-takze-dla-mundurowych-tarcza-antykryzysowa-20-przyjeta

Foto: Kancelaria Prezydenta

Szacunek to podstawa! NSZZ Policjantów apeluje do organów Państwa!

W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej opublikowane zostały fragmenty kilku interwencji funkcjonariuszy Policji związanych z ograniczeniem niespotykanej w historii Polski i Świata pandemii koronawirusa, która dotyka nas wszystkich.

Te niepełne przekazy są krzywdzące dla tysięcy funkcjonariuszy, którzy codziennie z narażeniem życia i zdrowia służą i niosą pomoc Polakom (około 16 tysięcy interwencji dziennie, w skali miesiąca to już prawie 500 tysięcy).

Dotychczas zakażonych koronawirusem zostało 100 funkcjonariuszy, a prawie 1800 przybywało lub nadal przebywa na kwarantannie.

NSZZ Policjantów nigdy nie zaakceptuje hejtu, obelg, znieważania i obrażenia policjantów, gdyż tak po ludzku na to nie zasługują. Zasługują natomiast na szacunek, gdyż w tym wyjątkowym czasie mimo nieustannej zmiany przepisów zachowują zdrowy rozsądek, aby dać nam wszystkim szansę przetrwać ten czas, który według ministra zdrowia może potrwać jeszcze nawet do końca 2021 roku.

NSZZ Policjantów apeluje do organów Państwa oraz strony służbowej o podjęcie intensywnych i skutecznych kroków w celu ustalenia osób, które dopuszczają się w sieci czynów zabronionych wobec funkcjonariuszy publicznych.

Szkalowanie naszej formacji musi być nie tylko potępione, ale też ich autorzy muszą ponieść konsekwencje przewidziane prawem. Nikt taki nie powinien czuć się bezkarny.

Zwracamy się również do wszystkich, którzy mają zakusy by „dokopać” naszym Koleżankom i Kolegom, aby chwilę pomyśleli i zastanowili się, że gdy sami znajdą się w sytuacji zagrożenia, to pomocy oczekiwać będą właśnie od policjantów i na pewno ją otrzymają.

A czego my oczekujemy? Respektowania nakazów i zakazów bez wyjątku przez „Wszystkich”. Nie dawania powodów do interwencji oraz elementarnego szacunku.

Zapewne pojawiają się błędy i z naszej strony, ale szybko wyciągamy wnioski i poprawiamy jakość naszej służby. W żaden jednak sposób nie mogą być one przyczyną do stawiania tezy, że Policja traci zaufanie.

Warto aby każdy kto tak twierdzi zobaczył jakim zaufaniem w zestawieniu z innymi instytucjami życia publicznego cieszy się Policja (ok. 80%) oraz jaki procent Polaków czuje się bezpiecznie w miejscu zamieszkania (ok. 95%).

Biuro Prasowe Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Źródło: https://nszzp.pl/aktualnosci/szacunek-to-podstawa/?

Foto: NSZZP

https://www.olx.pl/oferta/ozonator-3-5g-h-generator-ozonu-do-61m2-dostepny-od-reki-w-polsce-CID619-IDEuutT.html#1efc08265b

Sejm uchwalił uzupełnioną Tarczę antykryzysową 2.0. Dodatkowymi zasiłkami opiekuńczymi objęto funkcjonariuszy. Tym samym podjęte w tej kwestii wysiłki NSZZ Policjantów oraz Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych zakończyły się powodzeniem.

Sejm przyjął część senackich poprawek ws. tarczy antykryzysowej 2.0

Posłowie w nocy z czwartku na piątek zaakceptowali 45 z 95 poprawek Senatu do ustawy wprowadzającej tzw. tarczę antykryzysową 2.0. Tym samym tarcza, która ma pomóc gospodarce w walce z efektami koronawirusa, została przyjęta przez parlament. Przyjęte poprawki to w większości zmiany redakcyjne i legislacyjne. Parlamentarzyści zaakceptowali także zapis o stworzeniu mechanizmów usprawniających wprowadzanie tarczy finansowej.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Większość nowych przepisów ma obowiązywać od następnego dnia po ogłoszeniu.

*******
Art. 68. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 4:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w art. 3 ust. 2, zwolnionemu od pełnienia służby, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:”,
b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. W przypadku zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu COVID-19, do których uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w art. 3 ust. 2, zwolnionemu od pełnienia służby, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni.”,
c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Zasiłki, o których mowa w ust. 1 i 1a, stanowiące dodatkowe uposażenie funkcjonariuszy, o których mowa w art. 3 ust. 2, przyznaje się w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r poz. 360), w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305), w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499 i 1726), w ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1529 i 1726), ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1921 i 2020), ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 384) oraz ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505) i nie wlicza się do okresów, o których mowa odpowiednio w art. 121b ust. 3, w art. 125b ust. 3, w art. 105b ust. 3, w art. 136b ust. 3, art. 96b ust. 3, art. 102b ust. 3, w art. 194 ust. 3 oraz art. 233 ust. 2 tych ustaw.”;

Serdeczne podziękowania dla Przewodniczącego NSZZ Policjantów Kolegi Rafała Jankowskiego.

Ze strony: NSZZP

Źródło: https://www.sejm.gov.pl/

Czytaj też: https://www.infosecurity24.pl/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-takze-dla-mundurowych-tarcza-antykryzysowa-20-przyjeta?

Foto: Policja

Od dziś nakaz zasłaniana ust i nosa!

Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, “od 16 kwietnia 2020r. do odwołania, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r., na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wprowadzono obowiązek zasłaniania nosa i ust”.

Nakaz dotyczy wszystkich osób poruszających się publicznym transportem zbiorowym oraz samochodami, którymi podróżują osoby nie mieszkające razem. Nos i usta zakrywać będą musiały także osoby przebywające w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej: na drogach, placach, w zakładach pracy i budynkach użyteczności publicznej, w obiektach i placówkach handlowych/usługowych, na targowiskach, na terenie wspólnych nieruchomości.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/zaslon-usta-i-nos

Czyutaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/alert-rcb-od-dzis-nakaz-zaslaniana-ust-i-nosa?

Foto: Policja