O śpiącym sejsmografie

Pomimo odnotowania w ostatnim okresie w służbach mundurowych dużej fali sejsmicznej, to w późniejszym okresie nie stwierdzono jednak zdecydowanej aktywności w zakresie pogłębienia wiedzy na temat jej przyczyn. Odnosi się wrażenie, że ktoś w MSWiA zaliczył to do anomalii i na tym zakończył błyskawiczną diagnozę. Należy więc przypuszczać, że od nowego roku nastąpi nagły przypływ ochotników do służby, a funkcjonariusze już służący odczują rzeczywisty powiew zmian w panujących obecnie warunkach służby. Jeżeli diagnoza się potwierdzi i było to tylko przypadkowe tąpnięcie, temat można zamknąć. W przypadku jednak nadal podążającej erozji to uśpienie czujności może wywołać wstrząsy wtórne, a jak wiadomo bywają bardziej niebezpieczne kiedy się je zbagatelizuje. Czy jako funkcjonariusze odnotowaliście już próby minimalizacji ewentualnych skutków przyszłych trzęsień w służbach? Czy jednak pomimo ostrzeżeń przełożeni wrócili do dawnych praktyk uważając prawdopodobnie, że obecny system ponownie jest stabilny? Pomijam tu już specjalnie rolę jaką powinien odgrywać w tym zakresie Przewodniczący ZG NSZZ FSG, bo to już inny stan pogody.

*Cień sejsmiczny – obszar Ziemi znajdujący się w dużej odległości od epicentrum trzęsienia ziemi, w którym nie rejestruje się niektórych rodzajów fal sejsmicznych. Jest to efekt istnienia płynnego jądra zewnętrznego Ziemi, które pochłania (tłumi) fale poprzeczne (S) i ugina fale podłużne (P) https://pl.wikipedia.org/wiki/Cie%C5%84_sejsmiczny

Źródło: http://zonadwislanski.pl/o-spiacym-sejsmografie/

Foto: A. Ostrowski

Kolejne Pytania I Odpowiedzi W Sprawie Ekwiwalentu Za Niewykorzystany Urlop

Poniżej zamieszczamy kolejne pytania i odpowiedzi w sprawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (TK)

1) Czy przysługuje wyrównanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop i wypłata stosownego świadczenia żonie po zmarłym w 2014 r. funkcjonariuszu Policji?

Odp.: Odpowiedź na tak zadane pytanie wymaga poznania szczegółów każdego indywidualnego przypadku. Zalecamy skonsultować się z wybranym prawnikiem, a żadnej tego typu sprawy nie można traktować z góry jako oczywistej. Tym niemniej, skarga o wznowienie czy wniosek o ponowne przeliczenie jest wolny od opłat. Zatem jeśli zwłoka miałaby spowodować przekroczenie terminów, czy przedawnienie warto z ostrożności takie wnioski złożyć.

6 listopada 2018 roku Trybunał Sprawiedliwości UE przypomniał, że spadkobiercy zmarłego pracownika mogą domagać się od jego byłego pracodawcy ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany przed śmiercią płatny urlop. Nawet, jeśli prawo krajowe wyklucza, by taki ekwiwalent pieniężny mógł wchodzić w skład masy spadkowej (wyrok w połączonych sprawach C-569/16 i C-570/16. ). Trybunał potwierdził, że zgodnie z prawem unijnym śmierć pracownika nie powoduje wygaśnięcia jego prawa do corocznego płatnego urlopu. Ponadto uściślił, że spadkobiercy zmarłego pracownika mogą domagać się ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany przez niego coroczny płatny urlop. W sytuacji, gdy prawo krajowe wyklucza taką możliwość, a tym samym okazuje się niezgodne z prawem Unii, spadkobiercy mogą powoływać się bezpośrednio na prawo Unii, i to zarówno względem pracodawcy publicznego, jak i pracodawcy prywatnego.

2) Wraz z odejściem na emeryturę w 2011 roku otrzymałem dokument „Świadectwo Służby” wydane przez Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze, który między innymi zawiera cyt.
„….. Wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze: wypłacono ekwiwalent pieniężny za 19 dni urlopu wypoczynkowego i za 13 dni urlopu dodatkowego niewykorzystanego w 2011 roku…”
Jak traktować ten dokument – jako decyzję administracyjną, czy po prostu jako pismo informacyjne?, a co za tym idzie z „czym” wystąpić do KWP: ze skargą o wznowienie postępowania czy z wnioskiem o ponowne przeliczenie ekwiwalentu?

Odp.: W utrwalonym orzecznictwie uznaje się, że takie pismo nie jest decyzją administracyjną, a tzw. czynnością materialno-techniczną. Problem polega na tym, że w zakresie w jakim organ pominął część należnego ekwiwalentu, w związku ze stosowaniem niewłaściwego mnożnika, powinien był wydać decyzję. Odmowa dokonania czynności materialno-technicznej winna być dokonana w drodze decyzji, albowiem jest to negatywne rozstrzygnięcie w sprawie administracyjnej, o której załatwienie zwróciła się strona mająca w tym interes prawny.
Taka forma załatwienia, umożliwiająca instancyjną i pozainstancyjną kontrolę zgodności rozstrzygnięcia z prawem, w najlepszy sposób chroni bowiem zarówno interes społeczny, jak i interes indywidualny strony (tak np.: NSA (w:) uzasadnieniu wyroku z dnia 25 lutego 1983 r., sygn. akt II SA 2083/82, ONSA z 1983 r. Nr 1, poz. 14). Inne rozumowanie prowadziłoby do pozbawienia funkcjonariuszy Policji ochrony prawnej w dochodzeniu ich roszczeń ze stosunku służbowego, który jest stosunkiem administracyjnoprawnym, i w stosunku do którego nie stosuje się przepisów prawa pracy i nie ma możliwości realizacji takiego rodzaju roszczeń przed Sądem Powszechnym Sądem Pracy.

Z tych też względów proponujemy z ostrożności procesowej, aby zachować termin i nie doprowadzić do przedawnienia, wnieść skargę o wznowienie, wraz z adnotacją: „W razie uznania przez organ, braku podstaw do wznowienia postępowania, proszę o potraktowanie złożonej przeze mnie skargi jako wniosek o naliczenie i wypłatę różnicy w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy należny mi w związku ze zwolnieniem ze służby z Policji z dniem …….ze stanowiska………………”

3) Czy jako spadkobierca pobierająca rentę rodzinna po mężu, zmarłym funkcjonariuszu (są jeszcze dzieci dwoje dorosłych i jedno niepełnoletnie) może ubiegać się o wyrównanie ekwiwalentu, czy może wystąpić w imieniu własnym czy również dzieci, w jakiej formie ma to zrobić?

Odp.: Por. pyt. 1

4) Zapoznałem się z Waszymi informacjami dot. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, jednak mam wątpliwości dot. przedawnienia roszczeń. Odszedłem z Policji w 2005r i nie wiem czy składanie wniosku ma jakiś sens?

Odp.: Złożenie wniosku jest wolne od opłat. Termin pięcioletni określony w § 1 art. 146 KPA dotyczący skargi o wznowienie postępowania, chociaż zamieszczony został w przepisie proceduralnym, ma charakter materialny, co oznacza, że jego upływ powoduje taki skutek, że decyzja ostateczna nie może być uchylona, choćby została wydana z naruszeniem prawa. Nie pozbawia to jednak strony prawa złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy. Ustanowione w art. 146 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego przesłanki negatywne nie pozbawiają organu właściwego w sprawie kompetencji ponownego rozpoznania sprawy, a wyłączają dopuszczalność podważenia mocy prawnej decyzji przez zastosowanie sankcji wzruszalności decyzji przez jej uchylenie. Nie jest zatem prawidłową wykładnią art. 146 § 1 KPA wykładnia, która wyprowadza pozbawienie prawa jednostki do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy. Przesłanka przedawnienia obowiązuje tylko co do zastosowania środka prawnego uchylenia decyzji, a nie w zakresie ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy.

5) W związku z wyrokiem TK proszę o podanie od jakiego terminu należą się odsetki za źle naliczony ekwiwalent. Czy od dnia odejścia ze służby, czy od dnia złego naliczenia, czy od dnia złożenia wniosku o nowe naliczenie?

Odp.: Odsetki należą się od dnia wymagalności roszczenia tj. od dnia w którym powinna nastąpić wypłata ekwiwalentu. W normalnym toku załatwienia sprawy, wypłata powinna nastąpić do 30 dni od dnia odejścia za służby.

6) Wyczytałem, iż zgodnie z przyjętym w orzecznictwie poglądem, odmowa dokonania czynności materialno-technicznej winna być dokonana w drodze decyzji, albowiem jest to negatywne rozstrzygnięcie w sprawie administracyjnej, o której załatwienie zwróciła się strona mająca w tym interes prawny. Niemniej jednak pojawiły się niepokojące sygnały, iż odpowiedzi na wnioski o wypłatę ekwiwalentu nie będą miały formy decyzji administracyjnej wydanej przez właściwego komendanta, a jedynie przyjmą formę pisma informującego, że wypłata zostanie dokonana w przypadku, gdy kwestia ta zostanie uregulowana po wprowadzeniu przepisów wykonawczych, w których przede wszystkim zostanie zajęte stanowisko w temacie wysokości wskaźnika, na podstawie którego wypłata będzie dokonywana.

Czy w takiej sytuacji, otrzymując tylko pisemną informację, nie zostanie zamknięta droga kontroli instancyjnej, a przede wszystkim możliwość dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego? W przypadku otrzymania takiego pisma, jakie należy podjąć dalsze kroki prawne?

Odp.: por. pyt. 2. Sprawa o wypłatę ekwiwalentu jest sprawą administracją, do której zastosowanie mają przepisy KPA. Zgodnie z nimi, organ ma 30 dni na załatwienie sprawy, a jeśli sprawa jest bardziej skomplikowana może ten termin przedłużyć do 60 dni, o czym powinien zawiadomić stronę ze wskazaniem przyczyn. Po upływie tych terminów organ pozostaje w bezczynności, co uzasadnia wezwanie do podjęcia działań, a ostatecznie złożenie skargi na bezczynności organu do właściwego sądu administracyjnego.

7) Odszedłem na rentę w dniu 20.10.2018 r. Dostałem wszystkie świadczenia oprócz ekwiwalentu za urlop. Po kontakcie z KWP dowiedziałem się ze wyplata wszystkich ekwiwalentów została wstrzymana ze względu na wyrok TK. Do dnia dzisiejszego za urlop nie otrzymałem ani złotówki. Czy mimo tego ze zwalniałem się kilka dni przed wyrokiem TK otrzymam ekwiwalent naliczony zgodnie z wyrokiem TK czy muszę do 6 grudnia wystosować pismo do KWP celem odpowiedniego przeliczenia? Czy jest jakiś termin do którego Policja ma obowiązek wypłacić ekwiwalent ? Mija już miesiąc od zwolnienia a ja nadal nie mam ani grosza.

Odp.: Wyrok TK dotyczy nie tylko ekwiwalentu za za niewykorzystany urlop, ale także urlop dodatkowy i czas wolny. Jeśli te dwa pozostałe świadczenia zostały wypłacone przed wyrokiem TK to z pewnością z uwzględnieniem niewłaściwego przelicznika, co uzasadnia wystąpienie z wnioskiem o ponowne przeliczenie lub skargą na wznowienie.

Sprawa o wypłatę ekwiwalentu jest sprawą administracją, do której zastosowanie mają przepisy KPA. Zgodnie z nimi, organ ma 30 dni na załatwienie sprawy, a jeśli sprawa jest bardziej skomplikowana może ten termin przedłużyć do 60 dni, o czym powinien zawiadomić stronę ze wskazaniem przyczyn. Po upływie tych terminów organ pozostaje w bezczynności, co uzasadnia wezwanie do podjęcia działań, a ostatecznie złożenie skargi na bezczynności organu do właściwego sądu administracyjnego.

Dopóki nie została jednak sprawa zakończona decyzją ostateczną, nie ma możliwości złożenia skargi o wznowienie. Nie istnieje bowiem przedmiot zaskarżenia. Warto jednak w takiej sytuacji złożyć do organu wniosek o naliczenie świadczeń zgodnie z zapadłym orzeczeniem TK.

**************

 

W związku z pojawiającymi się innymi interpretacjami, zamieszczamy do wykorzystania, wzór wniosku dla tych funkcjonariuszy wobec których nie została wydana decyzja administracyjna w przedmiocie ekwiwalentu, a którzy złożyli skargi o wznowienie.

*************

miejscowość/data

imię i nazwisko

adres do doręczeń

Sz. P.
Właściwy Komendant ds. Osobowych
Komendant Miejski/Powiatowy/Wojewódzki Policji w

adres

sygnatura akt/numer rozkazu ustalającego ekwiwalent

WNIOSEK

Działając w imieniu własnym, w ślad za skargą o wznowienie postępowania z dnia w razie uznania przez organ, braku podstaw do wznowienia postępowania, proszę o potraktowanie złożonej przeze mnie skargi jako wniosek o naliczenie i wypłatę różnicy w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, urlop dodatkowy oraz niewykorzystany czasy wolny należny mi w związku ze zwolnieniem ze służby z Policji z dniem ze stanowiska .

UZASADNIENIE

W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi interpretacji prawnej w przedmiocie podstaw i możliwości wznowienia postępowania w sprawie naliczenia i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, urlop dodatkowy oraz niewykorzystany czasy wolny wskazuję co następuje.
Utrwaloną praktyką jest niewydawanie decyzji w sprawie wysokości przyznanego ekwiwalentu, a decyzję taką wydaję się w razie odmowy jego wypłaty. Skoro zatem ekwiwalent nie został wypłacony w pełnej wysokości, to w brakującej części organ winien był wydać decyzję administracyjną. Każdy dokument w tej sytuacji wydany przez właściwy organ, zawierający elementy formalne, niezależnie od jego nazwy należy uznać za decyzję administracyjną. W przeciwnym razie, funkcjonariusz zostałby pozbawiony prawa do odwołania od nieprawidłowo naliczonego ekwiwalentu. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, iż zgodnie z przyjętym w orzecznictwie poglądem, odmowa dokonania czynności materialno-technicznej winna być dokonana w drodze decyzji, albowiem jest to negatywne rozstrzygnięcie w sprawie administracyjnej, o której załatwienie zwróciła się strona mająca w tym interes prawny.
Taka forma załatwienia, umożliwiająca instancyjną i pozainstancyjną kontrolę zgodności rozstrzygnięcia z prawem, w najlepszy sposób chroni bowiem zarówno interes społeczny, jak i interes indywidualny strony (tak np.: NSA (w:) uzasadnieniu wyroku z dnia 25 lutego 1983 r., sygn. akt II SA 2083/82, ONSA z 1983 r. Nr 1, poz. 14). Należy jednocześnie podkreślić, że w doktrynie oraz orzecznictwie wskazuje się na konstrukcję domniemania załatwienia sprawy w drodze decyzji. Według tych poglądów, jeżeli przepis prawny nie określa formy konkretyzacji sytuacji prawnej obywatela, organ administracji publicznej powinien dokonać jej w formie decyzji administracyjnej (vide: J. Jędrośka, B. Adamiak (w:) Glosa do wyroku NSA z dnia 27 kwietnia 1981 r., sygn. akt SA 761/81 – OSP: KA Nr 5/82; Andrzej Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Małgorzata Jaśkowska, Andrzej Wróbel, Zakamycze 2005, str. 611). Jak zauważył bowiem Naczelny Sąd Administracyjny w powołanym wyżej wyroku, inne rozumowanie prowadziłoby do pozbawienia funkcjonariuszy Policji ochrony prawnej w dochodzeniu ich roszczeń ze stosunku służbowego, który jest stosunkiem administracyjnoprawnym, i w stosunku do którego nie stosuje się przepisów prawa pracy i nie ma możliwości realizacji takiego rodzaju roszczeń przed Sądem Powszechnym Sądem Pracy.
Ustanowione przesłanki negatywne wznowienia postępowania nie pozbawiają organu właściwego w sprawie kompetencji ponownego rozpoznania sprawy, a wyłączają jedynie dopuszczalność podważenia mocy prawnej decyzji przez zastosowanie sankcji wzruszalności decyzji przez jej uchylenie. Nie jest zatem prawidłowa taka wykładnia, która wyprowadza pozbawienie prawa jednostki do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy. Przesłanki negatywne obowiązują tylko co do zastosowania środka prawnego uchylenia decyzji, a nie w zakresie ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy.
Nie może ujść także uwadze, że zgodnie z art. 7 KPA w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Z powyższego przepisu wynika, że rozstrzygając sprawę, organ nie jest związany wnioskiem strony i powinien rozważyć, możliwość załatwienia sprawy w sposób uwzględniający najpełniej słuszny interes stron, na podstawie wszystkich mogących mieć zastosowanie norm prawnych, czy dopuszczalnych rodzajów postępowania. O tym jaki charakter ma mieć pismo wniesione przez stronę w postępowaniu administracyjnym decyduje nie tyle jego nazwa, czy podstawa prawna, a treść wniosku i efekt jaki strona danym wnioskiem zamierza osiągnąć. Ostatecznie to strona a nie organ administracyjny, do którego strona pismo to skierowała. W razie wątpliwości, organ administracyjny mając na względzie postanowienia art. 7-9 KPA winien zapytać stronę o wyrażenie swego stanowiska. Organ powinien zatem ustalić czego konkretnie i w jakim zakresie obejmuje żądanie, nie zaś domniemywać, że wniosek ma dotyczyć tylko wznowienia postępowania. Organy władzy publicznej nie mogą dokonywać swobodnej kwalifikacji przedmiotu wniosku. W przypadku złożenia wniosku, tylko i wyłącznie strona określa przedmiot swego żądania, przy czym w razie wątpliwości, co do zakresu, czy przedmiotu żądania jego uszczegółowienie należy do strony, nie zaś do sfery ocennej organu administracji. W takim przypadku, gdy zachodzą wątpliwości, co do rzeczywistej woli wnoszącego podanie, obowiązkiem organu administracji publicznej jest skierowanie do tego podmiotu wezwania, w trybie art. 64 § 2 KPA w zw z art. 63 § 2 KPA, w celu sprecyzowania żądania zawartego we wniosku, pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę jak na wstępie.

podpis

Źródło: http://nszzp.pl/aktualnosci-prawne/kolejne-pytania-i-odpowiedzi-w-sprawie-ekwiwalentu-za-niewykorzystany-urlop-czesc-2/

 

My Ludzie Munduru!

Szanowni Mundurowi,

Chyba godzi się to wreszcie napisać.

My wiemy, czegośmy dokonali, ale brakuje takiego podsumowania, żeby się ładnie zaprezentować naszym bliskim w ugrupowaniu do defilady.

Nigdy wcześniej nie potrafiliśmy występować tak zwartym blokiem. Ale nie, że kolega z kolegą, tylko formacja z formacją!

I już przepychanki: My więcej? Wy mniej? Nieprawda!

Najwięcej policjanci. Tak. Tylko że policjantów, po żołnierzach, jest najwięcej w ogóle. Były takie nieładne głosy, że inne formacje weszły w grypę “na doczepkę”.

Łódzki Garnizon rzucił iskrę na prochy. Półtora tysiąca zbrojnych… Wieczna chwała. Ale jak inne formacje mogłyby uzyskać taki wynik? Zachowajmy świadomość proporcji.

Od końca października gasły policyjne reduty. Piątego listopada padł pierwszy szaniec strażacki. Potem już szybko “czerwonka” rozlała się po kraju. Zagarnęła nawet mariackiego hejnalistę. Tuż przed Rozejmem zmobilizowali się nawet druhowie, którzy proklamowali OSPę…

Straż Graniczną dotknęła zielona zaraza. Na ile znacząca w skali protestu? Zajrzyjmy do zestawień chorobowych:

Barciany 50
Gołdap 43
Braniewo 40
Nowy Dwór 40
Łódź 35
Bydgoszcz 30

Procent absencji.

Nie ma śladu wątpliwości, że gdyby “to potrwało dłużej”, to stanęłaby cała Granica.

Podobnie, jak stanęłoby całe Więzienie. Tylko, że Służba Więzienna najdłużej się mobilizowała. Gdy więziennicy już wyszli z progu, jurorzy odwołali drugą serię skoków. Dlatego “klawiszowe zapalenie opon” nie zdążyło odcisnąć swojej gwiazdy na deptaku w Międzyzdrojach. Stało się jednak zaczynem Buntu w Służbie Więziennej, który nadal skutecznie inspiruje dziennikarzy.

Czy to mogło potrwać dłużej?

A jakim orężem dysponowaliśmy? Tym el-cztery, tak? Nasz oręż miał wartość tylko w kontekście jednej daty i jednego miejsca.

Chorobowa absencja mundurowych była kartą przetargową tylko i wyłącznie, dopóki Lucyny były w toku, a jedenasty listopada był w perspektywie.

Tak tak, porozumienia zawiera się wtedy, gdy obu stronom płonie dupa, a mają świadomość równowagi sił. Podoba się to Wam? Nie? A kogo to obchodzi. Tak po prostu jest. Druga strona miała ciśnienie, bo politycznie odpowiadała za przebieg okolicznościowych uroczystości. My mieliśmy ciśnienie, bo nasz oręż miał ważność kefiru. A dodatkowo na obu stronach zaczęła coraz wyraźniej ciążyć odpowiedzialność za zagrożenie dla racji stanu…

Nastał Rozejm.

I teraz szybciutko do brzegu:

Otóż, Drodzy Mundurowi, na skrzynkę MDR dostajemy wyrazy uznania! Nie, nie uznania dla MDR, tylko ogólnie, dla Ludzi Munduru.

Za co: za imponującą integrację środowiska zawodowego. I oczywiście za uzyskane efekty.

Od kogo: od dziennikarzy, od nauczycieli, od lekarzy.

Tak w sumie chciałem zacząć – dostajemy, MY LUDZIE MUNDURU, wyrazy uznania od innych środowisk zawodowych.

MDR

Źródło: https://www.facebook.com/MundurowiDziekujaRzadowi/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARADId2e_qglvMK7EbkCQ7b6K9Mn3jdi-eWfqNXFa0TfXhRJTdKSakC4Y-Np1eR2THqqPPT3phSXeMm3&hc_ref=ARTvCKj1VOFkvEOzP5OYDfqOl-Iene4E2EzATSOQzNzPS2VObU1ookm-zTbt0Sx8Z7U&fref=nf&hc_location=group

Dla podejmujących decyzję – przypominamy.

Kiedy dla funkcjonariusza przychodzi czas decyzji, to ależy ją podjąć w odpowiednim czasie i w  jak najbardziej korzystny sposób.

Art. 6. [Waloryzacja świadczeń]
Emerytury i renty oraz podstawy ich wymiaru podlegają waloryzacji na zasadach i w
terminach przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, z tym że:
1) waloryzacja, o której mowa w art. 88 tej ustawy, obejmuje emerytury i renty osób:
a) którym prawo do świadczenia ustalono przed dniem 1 marca,
b) które nabyły prawo do renty rodzinnej po funkcjonariuszach zmarłych nie później
niż w ostatnim dniu lutego.

Źródło: http://zonadwislanski.pl/dla-podejmujacych-decyzje-przypominamy/

Grafika: ZER

Żony Mundurowych wypowiadają się na fb o mrocznych stronach służby swoich mężów.

Społeczność Kobiet wspierających swoich mężów/narzeczonych/partnerów Mundurowych założyła na Facebooku stronę „Żony Mundurowych”.

Metryczka strony głosi: Stworzyłyśmy żonowski czołg przeciwko wrogom munduru!

Żony mundurowych prezentują tam spojrzenie na wydarzenia zachodzące w obrębie służby z punktu widzenia osób najbliższych funkcjonariuszom.
Dzisiaj polecamy zamieszczony tam artykuł z Głosu Wielkopolskiego, zatytułowany: „kolesiostwo i mobbing – żony mundurowych mówią o ciemnych stronach służby”.

Zachęcamy do odwiedzania strony na fb: https://web.facebook.com/pages/category/Community/%C5%BBony-Mundurowych-320135495468327/?_rdc=1&_rdr

Grafika: ŻM

Represje wobec policjantów? Związkowcy: „Będziemy domagać się wyciągnięcia konsekwencji”

We wtorek (20 listopada) w Warszawie obradowało Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. W porządku obrad znalazło się kilka najważniejszych spraw związanych z zakończoną w dniu 8 listopada 2018 roku ogólnokrajową akcją protestacyjną służb mundurowych. Jednym z palących problemów była kwestia represjonowania policjantów, którzy aktywnie uczestniczyli w działaniach protestacyjnych, a w ostatniej fazie protestu zachorowali.

Prezydium wypowiedziało się też, co do szczegółów podwyżki, którą otrzymają policjanci od dnia 1 stycznia 2019 roku.

Mając na uwadze zakaz dyskryminowania członków Związku Zawodowego wyrażony stosownymi przepisami oraz deklaracje złożone przez szefostwo resortu i Policji, z których wynika, że policjanci biorący czynny udział w działaniach protestacyjnych, jak również korzystający ze zwolnień lekarskich w ostatniej fazie protestu, nie poniosą żadnych ujemnych konsekwencji, Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów postanowiło przeciwstawić się działaniom przełożonych służbowych, którzy naruszyli bądź zamierzają naruszyć wymieniony zakaz, a także postępować wbrew deklaracjom złożonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji.

Prezydium zdeklarowało, że zbada każde udokumentowane doniesienie na temat jakiejkolwiek formy szykanowania policjantów w związku z ich osobistym udziałem w działaniach protestacyjnych. Ponadto związkowcy będą domagać się wyciągnięcia konsekwencji prawnych w stosunku do przełożonych służbowych, którzy dopuszczą się represjonowania swoich podwładnych. Jednocześnie Prezydium zobowiązało Zarządy Wojewódzkie i Szkolne NSZZ Policjantów do współdziałania z właściwymi Komendantami Wojewódzkimi, Szkół Policji i Komendantem Stołecznym Policji w celu eliminowania represji i szykan wobec funkcjonariuszy oraz informowania o wszelkich tego typu sytuacjach.

Więcej: http://nszzp.pl/aktualnosci/represje-wobec-policjantow-zwiazkowcy-bedziemy-domagac-sie-wyciagniecia-konsekwencji/

Źródło: https://ochrona24.info/9760,represje-wobec-policjantow/

Foto: NSZZP

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służb Munudrowych”

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (druk nr 3016).

Uzasadnienie projektu przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Jarosław Zieliński…

Projekt ma na celu urealnienie środków przewidzianych na zwiększenie uposażeń funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa od 1 stycznia 2019 r., ze względu na zwiększenie liczby tzw. etatów kalkulacyjnych w latach 2017-2018 o łącznie 2640 etatów.

Komisja przyjęła poprawkę o charakterze legislacyjnym.

Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Arkadiusz Czartoryski (PiS).

Nagranie posiedzenia Komisji – tutaj

Druk sejmowy 3016, w załączniku

ZAŁĄCZNIKI

Foto: Sejm

Koniec Akcji Protestacyjnej w Służbie Więziennej – Podziękowania ZG NSZZ FiPW

Szanowne Koleżanki i Koledzy jak wiecie w dniu 19 listopada 2018 r. doszło do podpisania porozumienia, które opublikowaliśmy na Naszej stronie internetowej. Jak pisaliśmy wcześniej w komunikacie podpisanie porozumienia spowodowało zakończenie akcji protestacyjnej prowadzonej przez Związek a co za tym idzie zdjęcie flag związkowych z jednostek organizacyjnych SW oraz zaniechanie innych działań, jakie były prowadzone w ramach protestu.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że zawsze można było więcej, ale cieszmy się z tego, co udało nam się wynegocjować.

Samo podpisanie dokumentu stanowi dopiero początek następnych ciężkich negocjacji związanych z pełną realizacją zapisów zawartych w Porozumieniu. Już 20.11.2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie z Dyrektorem Generalnym i Dyrektorem Biura Kadr i Szkolenia  w celu nakreślenia realizacji zapisów porozumienia. Strony ustaliły, że w dniu 22.11.2018 w CZSW odbędzie się spotkanie dotyczące  § 2 ust.1 ustalenia podziału środków i przygotowania projektów aktów prawnych umożliwiających pełną realizację tych zapisów.

Jeszcze raz w imieniu Zarządu Głównego pragnę podziękować za włożony czas i trud osobom zaangażowanym w akcję protestacyjną, która doprowadziła do podpisania tak ważnego dokumentu.

Szanowne Koleżanki i Koledzy negocjacje, które były prowadzone w Ministerstwie Sprawiedliwości toczyły się w spokoju i merytorycznej dyskusji, co pozwoliło wypracować takie właśnie zapisy a jednocześnie kolejny raz mogliśmy jako funkcjonariusze i pracownicy SW przekonać się  o przychylności kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości, które swoje zapewnienia traktuje bardzo poważnie i nie pozwoliło abyśmy mieli gorsze zapisy porozumienia niż inne służby wchodzące w skład Federacji.

Ze związkowym pozdrowieniem

Przewodniczący Zarządu Głównego

/-/ Czesław Tuła

Źródło: http://www.nszzfipw.org.pl/koniec-akcji-protestacyjnej-komunikat.html

Foto: NSZZ FiPW

Rząd znowelizował program modernizacji służb mundurowych

Podczas posiedzenia Rządu w dniu 20.11.2018r. projekt nowelizacji Programu Modernizacji Służb Mundurowych przedłożył minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. Zmianę umotywował koniecznością dostosowania programu do rosnącej liczby tzw. etatów kalkulacyjnych w służbach mundurowych.  Zmiana ta ma mieć bezpośredni wpływ na środki na podwyżki dla funkcjonariuszy. Konieczne było więc dostosowanie uposażeń funkcjonariuszy do liczby dodatkowych etatów.

Rada Ministrów przyjęła przedstawiony przez ministra Brudzińskiego projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na realizację programu wzrośnie o 91,4 mln zł do ok. 18 mld zł.

Jak podaje CIR – zmiana ustawy polega na dostosowaniu programu do liczby etatów, która ostatnio wzrosła w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Ochrony Państwa. Konieczność nowelizacji ustawy wynika ze zwiększenia liczby tzw. etatów kalkulacyjnych funkcjonariuszy w latach 2017–2018. We wszystkich służbach mundurowych ich liczba wzrośnie o 2 640″.

Według CIR, w Policji odnotowano wzrost o 1000 etatów (od 2017 r.; liczba etatów kalkulacyjnych 103 370); Straży Granicznej o 700 etatów (300 w 2017 r. i 400 w 2018 r.; liczba etatów kalkulacyjnych 16 053), Państwowej Straży Pożarnej o 490 etatów (od 2018 r., liczba etatów kalkulacyjnych 30 995); Służbie Ochrony Państwa o 450 etatów (165 w 2018 r. i 285 od 2019 r.; liczba etatów kalkulacyjnych 2660).

Wpisanie do programu nowej liczby tzw. etatów kalkulacyjnych jest istotne, bo wcześniej ich stan ustalono na podstawie zatrudnienia z 2016 r. Zwiększenie liczby tzw. etatów kalkulacyjnych ma bezpośredni wpływ na środki na podwyżki dla funkcjonariuszy. Tym samym konieczne stało się dostosowanie w programie przedsięwzięcia: „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” do liczby dodatkowych etatów. W związku z tym uaktualniono wielkość środków koniecznych na podwyżki od 1 stycznia 2019 r. o te 2 640 etatów (przewidziano podwyższenie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy o 0,22)”

Z wyliczeń przedstawionych przez resort spraw wewnętrznych i administracji wynika, że w 2019 r. i 2020 r. dodatkowe wydatki na podwyżki wyniosą ok. 22,2 mln zł. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na realizację programu wzrośnie o 91,4 mln zł do ok. 18 mld zł. Ta zmiana nie wywoła dodatkowych skutków dla budżetu państwa, gdyż środki te były wcześniej zarezerwowane w ustawach budżetowych na poprzedni i ten rok.

Nowe rozwiązania zaczną obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Na podstawie komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu (jp)

Fot. Twitter – dzisiejsze posiedzenie Rządu.

Źródło: http://nszzp.pl/aktualnosci/rzad-znowelizowal-dzisiaj-program-modernizacji-sluzb-mundurowych/

 

Jubileusz 25-lecia powstania Związku Zawodowego Strażaków „Florian” w Suwałkach.

W dniu 16 listopada 2018 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Suwałkach Podlaski i Warmińsko- Mazurski Zarząd Wojewódzki Związku Zawodowego Strażaków Florian razem obchodzili Jubileusz 25-lecia powstania związku.

Z tej okazji odbyły się uroczyste posiedzenia Zarządów Wojewódzkich ZZS „Florian”. W uroczystościach swój udział wzięli m.in. nadbryg. Jarosław Wendt – Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. mgr inż. Bogdan Wierzchowski Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, Komendanci Miejscy i Powiatowi, kol. Tomasz Podolski Wiceprzewodniczący ZK ZZS „Florian”, kol. Sławomir Koniuszy wiceprzewodniczący Zarząd Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, kol. Robert Lis Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej, kol. Krzysztof Wierzbicki Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. Podlaskiego, kol. Dariusz Łazarczyk Przewodniczący Mazowieckiego ZW ZZS „Florian”, kol. Waldemar Bałkowiec Przewodniczący Lubelskiego ZW ZZS „Florian”, kol. Łukasz Kunek Przewodniczący Kujawsko-Pomorskiego ZW ZZS „Florian”, Pan Marek Wierzbicki Prezes Kancelarii Brokerskiej MIG oraz Przewodniczący Zarządów Terenowych ZZS „Florian” z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Uroczyste obchody rozpoczęły się od podsumowania 25 lat działalności związku. Kol. Leszek Kostro Przewodniczący Podlaskiego ZW ZZS „Florian” oraz kol. Dariusz Szczepan Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego ZW ZZS „Florian” w swoich wystąpieniach dokonali podsuwania minionych 25 – lat wskazywali również na związkową tożsamość i priorytety, które powinny nam przyświecać w bieżącej działalności związkowej.

W trakcie dalszej części uroczystych obchodów jubileuszu zostały wręczone wyróżnienia i medale okolicznościowe.

Wszystkim Członkom ZZS „Florian” życzymy wielu sukcesów i kolejnego wspaniałego ćwierćwiecza.

Foto: ZZS „Florian”