Dodatkowy urlop dla pracowników cywilnych pracujących na stanowiskach laboratoryjnych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia

W biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów ukazał się projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej.

Funkcjonariuszom policji i Straży Granicznej, którzy pełnią służbę w laboratoriach kryminalistycznych, przysługuje coroczny płatny urlop dodatkowy. Pracownicy służby cywilnej, którzy mają często te same obowiązki, są pozbawieni tego uprawnienia. Nowelizacja rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej, której projekt trafił właśnie do konsultacji publicznych, ma to zmienić. Osoby pracujące w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia w laboratoriach zyskają dodatkowe wolne.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Szef Służby Cywilnej przy współpracy z członkami Rady Ministrów przygotował analizę zatrudnienia członków korpusu służby cywilnej na stanowiskach laboratoryjnych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Na tej podstawie zidentyfikowano urzędy, w których praca na stanowiskach laboratoryjnych jest świadczona w ww. warunkach. Są to jednostki podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrowi Finansów, Ministrowi Klimatu, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministrowi Rozwoju oraz Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W trakcie prowadzonych uzgodnień z ww. organami, zainteresowanie stworzeniem regulacji umożliwiających rekompensatę pracy w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia dla ww. kategorii członków korpusu służby cywilnej, wyrazili Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Finansów.
Obecnie członkowie korpusu służby cywilnej, zatrudnieni lub mogący być zatrudnieni na ww. stanowiskach, nie są objęci takimi uprawnieniami. Tymczasem funkcjonariuszom Policji i Straży Granicznej, którzy pełnią służbę w laboratoriach kryminalistycznych tych jednostek i realizują często te same obowiązki służbowe co zatrudnieni tam członkowie korpusu służby cywilnej, przysługuje coroczny płatny urlop dodatkowy, w wymiarze zależnym od stopnia szkodliwości.
Powyższe uzasadnia potrzebę stworzenia regulacji, które przyznają adekwatne do realizowanych zadań uprawnienia również członkom korpusu służby cywilnej.
Brak takich regulacji może obniżać motywację do pracy, a w konsekwencji niekorzystnie przekładać się na efektywność wykonywania zadań przez członków korpusu służby cywilnej.

Wydanie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej umożliwi rekompensowanie pracy na stanowiskach laboratoryjnych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia w urzędach również członkom korpusu służby cywilnej. Na podstawie zmienionego rozporządzenia członkom korpusu służby cywilnej, wykonującym pracę w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia w laboratoriach kryminalistycznych Policji i Straży Granicznej oraz w laboratoriach Krajowej Administracji Skarbowej, będzie przysługiwał coroczny płatny urlop dodatkowy. Będzie on przyznawany w wymiarze i na zasadach analogicznych do stosowanych wobec funkcjonariuszy Policji w zakresie pełnienia przez nich służby w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach laboratoryjnych. Podobne uprawnienia przysługują funkcjonariuszom Straży Granicznej. Warunki pracy szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, uprawniające do uzyskania urlopu dodatkowego, będzie oceniać komisja powołana przez kierownika urzędu.

Planowany termin wydania rozporządzenia / data wydania III kwartał 2020 r.

Źródło:  https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r4728515,Projekt-rozporzadzenia-Prezesa-Rady-Ministrow-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-spr.html

Ze strony: NSZZP

Sąd przyzna rację byłym funkcjonariuszom SB, a budżet zapłaci

Prawie 2 mld zł. Nawet tyle mogły wynieść oszczędności na świadczeniach dla osób objętych dezubekizacją. Teraz mogą zacząć topnieć.

Wykonując wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA wypłacił byłemu funkcjonariuszowi wyrównanie emerytury za czas od 1 października 2017 r. do sierpnia tego roku. To różnica między wysokością świadczenia przed wejściem w życie tzw. ustawy dezubekizacyjnej a kwotą po obniżeniu w wyniku nowych przepisów. W grę wchodzą więc dziesiątki tysięcy złotych. Dotąd Zakład wydał ponad 55,5 tys. decyzji obniżających emerytury i renty, w tym rodzinne. Objęły ok. 43 tys. osób, z których blisko 27 tys. odwołało się do sądów powszechnych. W ok. 400 przypadkach zapadły już wyroki I instancji, korzystne dla byłych funkcjonariuszy.

– Oszczędności dla budżetu państwa po wejściu w życie ustawy są potężne. Okazały się dużo większe, niż zakładaliśmy, projektując przepisy – mówi Jarosław Zieliński (PiS). Co w sytuacji, gdy podobnych wyroków, jak rzeszowski, będzie więcej? – Orzeczenie jest jednostkowe, nie zmienia skutków ustawy. Póki w jej sprawie nie wypowie się Trybunał Konstytucyjny, należy domniemywać, że jest zgodna z polskim prawem. To oznacza, że sądy powinny orzekać w oparciu o nią, a nie uciekać się do europejskich przepisów czy stosować rozproszoną kontrolę konstytucyjności ustawy – tłumaczy Zieliński.

Czytaj więcej, źródło: https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1488003,dezubekizacja-budzet-panstwa-wyrok-sa-w-rzeszowie-emerytura-wyrownanie.html?

Foto: Internet

Oferta kredytu hipotecznego

Szanowni Państwo,

Ostatnie miesiące wywróciły życie nam wszystkim do góry nogami. Decyzje związane z zakupem mieszkania czy domu zostały przesunięte w czasie. Trudna sytuacja gospodarcza spowodowała zaostrzenie warunków uzyskania kredytu hipotecznego. Wydaje się jednak, że zaczynamy wracać do normalności.

Ubiegły miesiąc to liczne kontakty z Państwa strony i zapytania o sytuację na rynku nieruchomości oraz dostęp do kredytów. Na Państwa prośbę przygotowałem ofertę kredytu hipotecznego, która w mojej ocenie jest bardzo interesująca.

Do symulacji przyjmuję zakup lokalu mieszkalnego za kwotę 400 000 zł oraz 20% udział własny czyli 80 000 zł.

Poniżej parametry kredytu:

Kwota kredytu – 320 000 zł

Cena zakupu – 400 000 zł

Wkład własny – 80 000 zł

Okres kredytowania – 30 lat

Raty równe – 1224.82 zł

Prowizja za udzielenie kredytu – 0%

Prowizja za wcześniejszą spłatę – 0%

Oprocentowanie –  Marża + WIBOR 3M – 2.26 %

Marża – 2 %

Wibor 3M – 0,26 %

RRSO – 2,76 % 

Ubezpieczenie na życie oferowane za pośrednictwem Banku (składka płatna miesięcznie) – 64 zł. 

Marża pozostanie na niezmienionym poziomie pod warunkiem, że Kredytobiorca będzie korzystał z konta osobistego i dokona transakcji bezgotówkowych kartą debetową do konta na minimalną kwotę 500 zł miesięcznie oraz będzie przelewał co miesiąc na konto w banku swoje wynagrodzenie lub dochód netto.

Proszę zwrócić uwagę, na brak prowizji za udzielenie kredytu oraz za wcześniejszą  spłatę. Ubezpieczenie na  życie jest wymagane jednak może to być zaakceptowana przez bank polisa klienta.

 

Zapraszam do kontaktu:

Marek Wierzbicki

Wierzbicki Usługi Finansowo – Prawne/Feniks Finanse

ul. Mickiewicza 63

01 – 625 Warszawa

tel. 606 412 071

e-mail: biuro@wierzbicki-finanse.pl

www.wierzbicki-finanse.pl

 

Nota prawna

Powyższe wyliczenie ma charakter orientacyjny i przykładowy. Służy wyłącznie celom informacyjnym i nie powinno być traktowane jako oferta, rekomendacja, zaproszenie do zawarcia umowy kredytu. Informacje wyżej podane powinny być analizowane łącznie z formularzem informacyjnym udostępnianym przez Bank przed zawarciem umowy o kredyt. Udzielenie szczegółowych informacji na temat kosztów kredytu i zasad jego spłaty jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu przez Bank oceny zdolności kredytowej konsumenta.

Straż Ochrony Kolei bez szans na dołączenie do grona służb mundurowych?

„Organizacja Zakładowa NSZZ <<Solidarność>> Straży Ochrony Kolei jest zawiedziona przeciągającym się procedowaniem ustawy o Straży Kolejowej. Jej przedstawiciele przyznają, że nie zostały z nimi podjęte jakiekolwiek rozmowy na temat dalszych losów proponowanych rozwiązań” – pisze w interpelacji do szefa MSWiA poseł Iwona Arenet. Problem jednak w tym, że jak wynika z informacji przekazanych przez MSWiA, w resorcie „obecnie nie są prowadzone prace nad projektem ustawy o Straży Kolejowej”. Wszystko na to wskazuje, że procedowane jeszcze w 2018 roku przepisy – w ramach których SOK miał stać się służba mundurową podległą MSWiA – mają niewielkie szanse na powrót do rządowej agendy, a prace nad nowymi rozwiązaniami nawet się nie rozpoczęły.

Straż Ochrony Kolei jako służba mundurowa podległa MSWiA? Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że to rozwiązanie prawdopodobne. Głównie za sprawą projektu zmiany przepisów, które zakładały m.in. zmianę nazwy ze Straży Ochrony Kolei w Straż Kolejową, przekształcenie w służbę mundurową podległą MSWiA i uzyskanie uprawnień podobnych do funkcjonariuszy innych formacji, jakie nadzoruje resort spraw wewnętrznych. Planowano też powierzenie funkcjonariuszom nowo powstałej służby ochrony dworców kolejowych w miejsce wynajmowanych obecnie firm ochroniarskich. Prace nad zmianą przepisów przebiegały dość mozolnie i ostatecznie przerwano je w 2016 roku, a projekt z uwagi na brak środków trafił do rządowej zamrażarki. Temat powrócił w 2018 roku, a w MSWiA nadzór nad dokumentem przejął ówczesny wiceszef resortu Krzysztof Kozłowski. Jednak i tym razem procedowanie ustawy przerwano. Jak tłumaczył wtedy minister Kozłowski, projekt „został w grudniu 2017 roku ponownie skierowany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. (…) Jednakże decyzją Prezesa Rady Ministrów został on w dniu 3 stycznia 2018 roku zdjęty z porządku posiedzenia”.

Związkowcy działający w SOK nie zamierzają jednak porzucić dążenia do zmian. Jak pisze w interpelacji do szefa MSWiA poseł Iwona Arent, „pracownicy SOK oczekiwali, że zgodnie z zapewnieniami wprowadzony zostanie akt prawny, który uporządkuje ich status. Tymczasem prace nad opracowywanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projektem prawdopodobnie stanęły w miejscu”. Jak się okazuje, prace nie tyle „stanęły w miejscu” co w ogóle nie są prowadzone. Tak wynika przynajmniej z odpowiedzi jakiej Maciej Wąsik, wiceszef MSWiA, udzielił na dwie inne poselskie interpelacje dotyczące SOK.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/straz-ochrony-kolei-bez-szans-na-dolaczenie-do-grona-sluzb-mundurowych?

Foto: KG SOK

Koronawirus opóźni prace nad superustawą? Senat przekłada posiedzenie

Senackie prace nad uchwaloną niedawno przez Sejm ustawą o wsparciu służb mundurowych kontynuowane będą najprawdopodobniej dopiero w przyszłym tygodniu. Zaplanowane w najbliższych dniach posiedzenia komisji jak i plenarne posiedzenie izby wyższej zostały odwołane i przesunięte na kolejny tydzień. Powodem jest choroba senatora Koalicji Polskiej-PSL Jana Filipa Libickiego, który jest zakażony koronawirusem. Senat czasu na rozpatrzenie superustawy ma więc coraz mniej, jednak mimo to wydaje się, że niebezpieczeństwo opóźnienia wejścia w życie nowych przepisów jest, póki co, niewielkie.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw do Senatu trafiła 24 lipca tuż po tym jak niemal jednogłośnie przyjęta została przez Sejm. Ekspresowe, sejmowe tempo prac w pewnym sensie przeniesione zostało też do izby wyższej, bowiem przepisami już 30 lipca zajęła się Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Senatorowie po blisko 2 godzinach prac zarekomendowali – z aprobatą strony rządowej reprezentowanej przez wiceszefa MSWiA Macieja Wąsika – przyjęcie ustawy wraz z zaproponowanymi poprawkami. Wydawało się więc, że ustawa mogłaby zostać przegłosowana na posiedzeniu plenarnym już w ten piątek, tym bardziej że druga senacka komisja (Praw Człowieka, Praworządności i Petycji) przygotowanymi przez MSWiA zmianami miała zając się we wtorek (4 sierpnia). Scenariusz ten uległ jednak zmianie, a wszystko przez zakażenie koronawirusem jednego z senatorów.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/koronawirus-opozni-prace-nad-superustawa-senat-przeklada-posiedzenie?

Grafika: Senat RP

Czas służby wliczy się do okresu zatrudnienia. Koniec z dyskryminacją byłych policjantów i strażakow

Niekorzystne dla byłych policjantów i strażaków przepisy dotyczące zaliczania do okresu zatrudnienia czasu jaki spędzili oni w służbie już niedługo zostaną zmienione. Odpowiednie poprawki przyjęte zostały podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, która zajmowała się uchwaloną przez Sejm ustawą o wsparciu służb mundurowych. Choć z propozycją zmian wystąpił senator Wiktor Durlak z PiS, tłumaczył on, że treść zgłoszonych przez niego poprawek została uzgodniona z rządem, co potwierdził obecny na posiedzeniu wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Jeśli Senat podczas przyszłotygodniowego posiedzenia przychyli się do rekomendacji komisji i przyjmie ustawę wraz z tą poprawką, i podobnie zachowa się Sejm, kiedy ustawa ponownie stanie się przedmiotem jego prac, już niebawem byli funkcjonariusze policji i straży pożarnej, podejmując prace po odejściu ze służby będą mogli doliczyć sobie do stażu pracy czas jaki spędzili w służbie.  

O niekorzystnych dla byłych funkcjonariuszy policji i straży pożarnej przepisach InfoSecurity24.pl pisał już w połowie czerwca. Chodzi o regulacje zgodnie z którymi byłym policjantom i strażakom po odejściu ze służby, przy zawieraniu umowy o nową pracę, do okresu zatrudnienia nie jest zaliczany okres służby – jeżeli podjęli pracę po upływie roku od zwolnienia z niej. Na dyskryminujący charakter przepisów zwracał uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich. Jak podkreślał, takie rozwiązania naruszają zasadę równości wobec prawa, „stawiają bowiem policjantów i strażaków w znacznie gorszej sytuacji niż funkcjonariuszy pozostałych służb mundurowych”. Adam Bodnar zwrócił się w tej sprawie do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego i jak się okazało MSWiA problem dostrzegło. Odpowiednie poprawki – uzgodnione z rządem – pojawiły się na posiedzeniu senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, która jednogłośnie zarekomendowała ich przyjęcie. Wszystko więc na to wskazuje, że już niebawem obowiązujące w tym zakresie prawo ulegnie – korzystnej dla mundurowych – zmianie.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/czas-sluzby-wliczy-sie-do-okresu-zatrudnienia-koniec-z-dyskryminacja-bylych-policjantow-i-strazakow?

Foto: Policja

Związkowcy z NwOSG Pomagamją zachować pamięć o Powstańcach Warszawskich

W związku z 76. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej odrestaurował dwa groby powstańcze umiejscowione na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45 w Warszawie tj.:

– Kwatera A Rz 2 Gr 12 Zbigniew Bertrand;

– Kwatera A25 Rz 13 Gr 23a Tadeusz Gąszewski.

Koszty renowacji pokrył ZO NSZZ FSG oraz częściowo funkcjonariusze i pracownicy NwOSG.

 

Chwała Bohaterom!

 

Groby obecnie

 

   

Foto: Piotr Niemiec

 

Tak było

  

Foto: Remigiusz Stefani

Dodatki motywacyjne dla funkcjonariuszy: Jest rekomendacja senackiej komisji dla wprowadzenia poprawek

Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zarekomendowała wprowadzenie poprawek do ustawy o wsparciu służb mundurowych. Rekomendowane poprawki dotyczą m.in. podwyższenia maksymalnej kwoty zwrotu kosztów ochrony prawnej policjantów oraz wyżywienia w naturze.

W czwartek Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (KSTAP) rozpatrzyła ustawę o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra SWiA oraz Służby Więziennej i niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadza m.in. dwustopniowe dodatki motywacyjne dla funkcjonariuszy podległych ministrowi SWiA oraz Służby Więziennej, którzy zamiast przejść na emeryturę zdecydują się na pozostanie w służbie.

Czytaj więcej, źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1487343,wsparcie-sluzb-mundurowych-dodatki-motywacyjne.html?

Foto: Internet

MSWiA nie chce zmian w przepisach o odszkodowaniu za uszkodzone w czasie służby mienie prywatne

Sejmowa Komisja do Spraw Petycji wysłuchała dziś odpowiedzi przedstawiciela MSWiA na deyzderat jaki skierowano do resortu w związku ze złożoną przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów petycją. Dotyczyła ona kwestii odszkodowania za uszkodzone w trakcie wykonywania zadań służbowym prywatne mienie funkcjonariusza. Jak wynika z informacji przekazanych przez Mariusza Cichomskiego, dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSWiA, resort nie rekomenduje podejmowania w tym zakresie inicjatywy ustawodawczej i sam też nie planuje przedstawiać propozycji zmian w obecnie obowiązujących przepisach.

Jak tłumaczył dziś dyrektor Cichomski, rozwiązania dotyczące odszkodowania jakie funkcjonują w policji, odpowiadają “co do istoty rozwiązaniom przyjętym w Kodeksie Pracy”. Cichomski mówił też, że wcześniejsze rozwiązania w tym zakresie były bardzo rzadko stosowane. Jako przykład przytoczył dane z lat 2009-2011, gdzie – jak mówił – w Straży Granicznej w ogóle nie wystąpiły przypadki poszerzonego odszkodowania, a w Państwowej Straży Pożarnej w 2011 roku był jeden taki przypadek. Jak przyznał nieco więcej przypadków było w Policji, jednak jego zdaniem biorąc pod uwagę wielkość formacji i liczbę interwencji, wartość można uznać za znikomą.

W związku z tym nie rekomendujemy na obecnym etapie podejmowania inicjatywy ustawodawczej, sami w tym zakresie też nie planujemy działań.

Mariusz Cichomski, dyrektor Departamentu Porządku Publicznego MSWiA

Przypomnijmy, w złożonej do Sejmu petycji, Zarząd Główny NSZZ Policjantów domagał się zmian w przepisach tak, by funkcjonariuszom, których sprzęt prywatny został zniszczony lub utracony w trakcie pełnienia służby, przysługiwało odszkodowanie. “W czasie pełnienia służby dochodzi do utraty, zniszczenia czy uszkodzenia mienia osobistego policjantów w postaci chociażby okularów, zegarków, telefonów czy odzieży” – pisali związkowcy. Jak podkreślali nie są to też wcale sytuacje rzadkie.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/mswia-nie-chce-zmian-w-przepisach-o-odszkodowaniu-za-uszkodzone-w-czasie-sluzby-mienie-prywatne?

Foto: Policja

Senat zajmie się superustawą. Ważne dla mundurowych zmiany coraz bliżej?

Uchwalona w ubiegły piątek ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw trafiła do Senatu i jak się okazuje, senatorowie nie mają zamiaru zwlekać z rozpoczęciem prac nad przygotowanymi w MSWiA przepisami. Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej pochyli się nad nowymi regulacjami już w najbliższy czwartek. W dużej mierze od efektu tych prac zależeć będą dalsze losy ustawy. Czy w Senacie, podobnie jak w Sejmie, uda się uzyskać ponadpartyjny konsensus?

Rzadko zdarza się, by ustawy przyjmowane były przez Sejm niemal jednomyślnie. Jednak w przypadku przygotowanej przez MSWiA tzw. superustawy udało się zbudować ponadpartyjne porozumienie, które pozwoliło na ekspresowe przeprocedowanie projektu. Finalnie uzyskał on niemal 100 proc. poselskie poparcie i jeszcze tego samego dnia przyjęta ustawa przesłana została do Senatu. Co ciekawe, już po pierwszych decyzjach jakie zapadły w izbie wyższej widać, że Senat zamierza nowe regulacje procedować dość szybko. Marszałek Senatu jeszcze 24 lipca skierował ustawę do prac w dwóch komisjach. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zajmie się ustawą już w ten czwartek. Jak narazie nie wyznaczono wprawdzie daty posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, jednak można się spodziewać, że nastąpi to niebawem.

Ekspresowe prace z bezpiecznym zapasem?

Już w dniu przyjęcia przez Radę Ministrów projektu ustawy, szef MSWiA mówił o tym, że liczy na szybkie procedowanie nowych rozwiązań przez parlament. I choć prace na w Sejmie rozpoczęły się nieco później niż się spodziewano – dokument trafił tam 16 czerwca, a pierwsze posiedzenie komisji zwołano na 14 lipca – to od pierwszego czytania do momentu uchwalania dość obszernej ustawy minęło jedynie 10 dni. Teraz przepisami zajmie się senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji i to od efektów jej prac w dużej mierze zależy to jakie będą dalsze losy ustawy. Wydaje się jednak, że bez względu na to co zrobią senatorowie, założony w ustawie termin wejścia w życie nowych przepisów (1 października) jest niezagrożony. Po pierwsze biorąc pod uwagę to jak projekt przyjęty został w Sejmie, trudno sobie wyobrazić by nagle w Senacie pojawiła się twarda krytyka najważniejszych rozwiązań proponowanych przez MSWiA. Po drugie sam fakt skierowania do komisji projektu już 24 lipca pokazuje, że superustawa nie trafi raczej do senackiej zamrażarki.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/senat-zajmie-sie-superustawa-wazne-dla-mundurowych-zmiany-coraz-blizej?

Foto: senat.gov.pl