Służby za mało elitarne i zbyt polityczne dla młodych Polaków

Młodzi ludzie nie czują, by polskie służby specjalnie były zainteresowane ich oczekiwaniami. A chcieliby łatwego dostępu do informacji o zadaniach realizowanych przez służby, ale także o ich sukcesach. Mają również wiele obaw, czy warto zatrudniać się w instytucjach działających, w ich opinii, na potrzeby partii rządzących. Wyraźnie widać, i to nie – jak to się mówi – od wczoraj, że czas na autorefleksję i metamorfozę polskiego wywiadu i kontrwywiadu nadszedł już dawno, ale nikt nic w tym temacie do tej pory niestety nie zrobił. A efektem podjęcia takich kroków może być powstanie silnych służb specjalnych, które młodzi Polacy zaczną wreszcie postrzegać jako atrakcyjne miejsce pracy czy służby.

Badania ankietowe przeprowadzone w styczniu 2023 r. wśród studentów kierunków związanych z cyberbezpieczeństwem i kryminalistyką jednej z polskich uczelni technicznych – Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, jasno pokazały, jakie są ich oczekiwania wobec polskich służb specjalnych. Warto podkreślić, iż ankietowani są już obeznani z samym działaniem służb specjalnych w Polsce, choć nie jest to popularna wiedza w polskim społeczeństwie. Posiadają podstawowe informacje o poszczególnych służbach, często mieli już kontakt z przedstawicielem jednej z nich, np. CBA lub ABW, które przeprowadzają na AGH spotkania zachęcające do wstąpienia w ich szeregi. Niestety niewiele to wnosi do orientacji studentów w kwestii rzeczywistych zadań realizowanych przez służby specjalne. Nadal odczuwają silną potrzebę poszerzenia tej wiedzy. Choć badanie zostało przeprowadzone na niewielkiej próbie badawczej (ok. 100 osób) i jedynie dwóch kierunków, to może stanowić ważne źródło wiedzy o oczekiwaniach i preferencjach studentów. Wskazuje przede wszystkim, że zainteresowani są oni specyfiką poszczególnych służb oraz konkretnymi zadaniami, które ewentualnie mieliby w nich wykonywać, jako potencjalni funkcjonariusze.
Ankieta badawcza, zawierająca 18 pytań, dotyczyła postrzegania i odbioru polskich służb specjalnych wśród studentek i studentów, którzy w przyszłości mogą być potencjalnymi kandydatami do jednej nich. Ukierunkowana była na określenie, jaki jest poziom wiedzy studentów. Przykładowo, czy wiedzą jakie są służby specjalne w Polsce oraz czy potrafią wskazać, które z nich zajmują się bezpieczeństwem wewnętrznym państwa, a które bezpieczeństwem zewnętrznym. Ponadto, studenci zostali zapytani, czy kiedykolwiek myśleli o zatrudnieniu w jednej z takich formacji oraz czy podejmując decyzję o wyborze kierunku studiów rozważali, czy może być przydatny przy ewentualnej rekrutacji do jednej z nich. Zwrócono się również z prośbą o wskazanie, jakie źródła wiedzy o polskich służbach specjalnych są dla nich dostępne oraz czy zaspokajają ich potrzeby w tym zakresie.
Czym przekonać młodych?
Na pytanie: “Co Twoim zdaniem mogłoby wpłynąć na zainteresowanie takich ludzi jak Ty, podjęciem pracy/służby w polskich służbach specjalnych”, studenci na pierwszym miejscu wskazali możliwość pozyskania większej wiedzy o poszczególnych służbach. Jednocześnie kładli nacisk na sprecyzowanie w przestrzeni publicznej (mediach tradycyjnych i mediach społecznościowych) zadań i obowiązków osób pracujących w służbach. Uwagę zwraca w tym aspekcie kwestia swobodnego, bezproblemowego dostępu do tej wiedzy. Dobrze by było, gdyby odbywał się za pomocą mediów oraz aplikacji najczęściej przeglądanych przez młodych ludzi. To zdecydowanie nie są periodyki resortowe, jak np. “Polska Zbrojna”, w której w sierpniu 2021 r. można było znaleźć ogłoszenie, że Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) poszukuje analityków. Wspomniane badania wskazały wyraźnie, że do mediów tych zaliczają się aplikacje typu Tik Tok lub Facebook. Za wystarczające źródło wiedzy o służbach specjalnych młodzi ludzie nie uważają również stron internetowych każdej ze nich. Deklarują bowiem, że nie znaleźli tam poszukiwanych przez siebie informacji.
Dobry przykład nowoczesnej komunikacji z młodymi ludźmi to Stany Zjednoczone i filmiki na YouTube, wskazujące na różnice między CIA i FBI. Trudno ocenić, czy są one finansowane przez wskazane powyżej służby, ale efekt jest interesujący.
Kolejnym ważnym dla młodych ludzi argumentem za podjęciem lub odrzuceniem takiej ścieżki zawodowej jest kwestia wizerunku służb specjalnych. Studenci nie chcą wiązać swojej przyszłości z instytucjami postrzeganymi jako narządzie w rękach polityków, skompromitowanymi nadużywaniem władzy wobec obywateli albo niewiarygodnymi poprzez nieakceptowalne zachowania ich reprezentantów. Chcą pracować w miejscach renomowanych, elitarnych, o dobrej opinii i pozytywnych skojarzeniach. Stąd kolejnym elementem wskazanym w ankiecie, a oczekiwanym przez badanych, jest lepsza opina o służbach specjalnych w przestrzeni publicznej. Służba kojarząca się jako przyjazne, zarezerwowane dla najlepszych miejsce pracy. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na fakt, że ankietowani studenci już w trakcie studiów dostają propozycje zatrudnienia w miejscach postrzeganych przez nich jako atrakcyjne, tj. dające możliwości rozwoju zawodowego i dobrych zarobków. 90 proc. studentów trzeciego roku cyberbezpieczeństwa już pracuje. Dzieje się tak często zanim podejmą świadomą decyzję o kierunku rozwoju zawodowego i życiowego. Pokazuje to jednoznacznie, że proces rekrutacyjny ze strony służby powinien rozpocząć się jeszcze w trakcie studiów, przed uzyskaniem dyplomu, co niektóre z nich zaczęły już dostrzegać.
Studentów do pojęcia zatrudnienia w służbie zachęcają również informacje o zarobkach i możliwości rozwoju zawodowego. Młodzi potrzebują konkretnych danych w tym zakresie. Niedomówienia czy zasłanianie się tajemnicą nie są dla nich pociągające. To nie tworzy nimbu wyjątkowości, szczególnie jeśli spojrzymy na sprawę w kontekście możliwości zatrudnienia np. w renomowanej firmie już podczas studiów, de facto bez żadnego wysiłku. Brak konkretów nie jest działaniem zachęcającym, powoduje jedynie odbieranie służby jako niewiarygodnego miejsca pracy. W tym miejscu podkreślenia wymaga również kwestia wprowadzania w błąd osób próbujących zdobyć wiedzę o warunkach służby lub przechodzących proces rekrutacji. W celu zmotywowania kandydata do podjęcia służby często przedstawia mu się warunki zatrudnienia, np. wysokość pensji, które już na etapie podpisania rozkazu o przyjęciu do służby okazują się nieprawdziwe. Takie działanie może pozostawić jedynie złe wrażenie.
Młodzi luzie żyją dynamicznie, często mocno zakorzenieni w świecie wirtualnym. Ten aspekt dotyczy szczególnie osób pożądanych do pracy w służbach w sferze informatycznej. Kandydaci specjalizujący się w działaniach w cyberprzestrzeni oczekują, aby jednym z elementów procesu rekrutacyjnego była możliwość przeżycia przygody intelektualnej. “Chcę, aby służba, która twierdzi, że działa w sposób tajny i wyjątkowy, pozyskała mnie do pracy właśnie w taki sposób” – stwierdził jednej z badanych. Pokolenie 19-21-latków chce przeżyć przygodę na miarę ich świata, a nie jako bohater II wojny światowej. Chce wejść w świat nieoczywisty, wyrafinowany np. w sieci na miarę Neo z Matrixa (choć i ten film z ich perspektywy jest już przestarzały). Takie nowatorskie rozwiązania w stosunku do studentów informatyki i cyberbezpieczeństwa stosowane są w różnym zakresie przez wielkie koncerny typu Google, czy polski niebezpiecznik.pl.
Przeprowadzona wśród studentów ankieta pokazała także, że większość z badanych nie jest w ogóle zainteresowana pracą w polskich służbach specjalnych. Ten smutny fakt to efekt wieloletnich zaniedbań rządzących z każdej opcji politycznej, która sprawowała władzę w Polsce po 1990 r. Badani często wskazywali, że na decyzję o ewentualnym podjęciu zatrudnienia w jednej z polskich służb specjalnych wpłynąć mogłyby takie kwestie, jak: uniezależnienie służb od polityków; poprawa wizerunku całego państwa; poczucie, że służby działają sprawiedliwie i w zgodzie z prawem. Te niezwykle ważne dla funkcjonowania całego państwa kwestie wymagają zmiany, a wdrażanie tych ma charakter długofalowy. Potrzebny jest ponadpartyjny konsensus ukierunkowany na odpolitycznienie służb i skupienie się na ich wykorzystaniu zgodnym z prawem, dla dobra ogółu społeczeństwa a nie grupy uprzywilejowanych.
Niemniej ważna dla młodych ludzi jest ludzka twarz służb. Ich wiarygodność i atrakcyjność jako miejsca pracy zdecydowanie wzrosłaby, gdyby były one skłonne promować, pokazywać publiczne osoby, które były w służbie i czymś się wyróżniły, osiągnęły sukces ważny dla bezpieczeństwa państwa. Jest to praktyka w polskich realiach zupełnie nie stosowana. W tym kontekście ważna jest także rola kobiet. Czy instytucja, która ma niewielką liczbę kobiet na wysokich stanowiskach może być atrakcyjnym miejscem pracy dla młodych Polek? Czy na tej podstawie mogą się one spodziewać, że jako kobiety będą miały w takim miejscu pracy możliwość rozwoju zawodowego i awansu? Jest to kwestia, którą polskie służby specjalne i nadzorujący je politycy powinni poważnie przemyśleć.Czytaj więcej, źródło: infosecurity24.pl

Foto: Policja

O krok od “podwyżek”. MSWiA publikuje projekty rozporządzeń

Resort spraw wewnętrznych i administracji opublikował projekty rozporządzeń, dzięki którym możliwe będzie podwyższenie mundurowych uposażeń o wskaźnik waloryzacji, jaki na ten rok dla sfery publicznej zaplanował rząd. Zgodnie z założeniami “podwyżki” obowiązywać mają od 1 marca.

W przygotowanym przez MSWiA projekcie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego czytamy, że celem nowelizacji jest “osiągnięcie oczekiwanego wzrostu uposażenia policjantów o 7,8 proc. tj. o 491 zł (z tytułu wzrostu kwoty bazowej) w zakresie wzrostu uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym, poprzez ustanowienie nowych stawek uposażenia zasadniczego wyrażonych w postaci mnożników kwoty bazowej”. Wzrost o którym mowa spowoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie policjanta wraz z nagrodą roczną będzie większe o 532 zł.

Z kwoty 532 zł na wzrost uposażenia wraz z dodatkami przypada kwota 491 zł, a na wzrost nagrody rocznej – 41 zł. Przypadająca przeciętna miesięczna kwota wzrostu na 1 etat w wysokości 491 zł ma sfinansować wzrost wszystkich składników uposażenia. Przy czym należy zaznaczyć, że wzrost kwoty bazowej powoduje obligatoryjny wzrost uposażenia zasadniczego i w konsekwencji wzrost z tytułu wysługi lat, którego skala uzależniona będzie od indywidualnego stażu służby oraz wzrost dodatków do uposażenia, których wysokość relacjonowana jest do kwoty bazowej. Szacowane skutki wynikające wyłącznie ze zmiany kwoty bazowej szacowane są na poziomie 312 zł (samo uposażenie wraz z dodatkami o charakterze stałym). Oznacza to, że możliwe jest zaangażowanie jeszcze kwoty około 179 zł.
FRAGMENT UZASADNIENIA PROJEKTU NOWELIZACJI ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD OTRZYMYWANIA I WYSOKOŚCI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO POLICJANTÓW, DODATKÓW DO UPOSAŻENIA ORAZ USTALANIA WYSŁUGI LAT, OD KTÓREJ JEST UZALEŻNIONY WZROST UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

Indywidualne mnożniki kwoty bazowej spowodować mają wzrost uposażenia zasadniczego oraz wpłynąć na wzrost z tytułu wysługi lat, którego skala uzależniona będzie od indywidualnego stażu służby. Zaznaczono też, że mnożniki w poszczególnych grupach zaszeregowania określono przy założeniu, że w każdej z nich wzrosną one o około 7,8 proc. To wszystko, jak piszą twórcy zmian, pozwolić ma na to, że przeciętne uposażenie policjanta (na 1 marca 2023 r.) wyniesie 7 361 zł (6 795 zł bez nagrody rocznej). “Będzie stanowiło to wypełnienie oczekiwań policjantów, wpłynie na poprawę warunków służby funkcjonariuszy Policji, wzmocni atrakcyjność pełnienia służby w Policji i zmniejszenie liczby wakatów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych” – zaznaczono w dokumencie.
 

Czytaj więcej, źródło: infosecurity24.pl

Foto: Internet

 

Dodatek “antyemerytalny” w służbach z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek ustawę, która wprowadzi nowy dodatek “antyemerytalny” dla funkcjonariuszy i żołnierzy po 15 latach służby. Ustawa przewiduje też, że obowiązujący już w kilku formacjach dodatek motywacyjny po 25 i 28,5 latach służby obejmie również służby specjalne, Służbę Celno-Skarbową i Straż Marszałkowską. Nowe rozwiązania wejdą w życie 1 marca 2023 r.

Nowe miesięczne świadczenie po 15 latach służby będzie się rozpoczynało od 5 proc. uposażenia i co roku będzie rosło o 1 proc. do osiągnięcia 15 proc. po 25 latach. W kolejnych latach będzie się utrzymywało na poziomie 15 proc. Po osiągnięciu 32 lat wysługi emerytalnej będzie też wliczane do podstawy wymiaru emerytury. Ustawa przewiduje ponadto wykreślenie z poszczególnych regulacji przesłankę do zwolnienia z formacji z tytułu samego osiągniecia 30 lat wysługi.
Nowe dodatki przysługiwać będą żołnierzom zawodowym, funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Dodatek po 15 latach służby będzie wypłacany niezależenie od świadczenia motywacyjnego przysługującego mundurowym z co najmniej 25-letnim stażem. Tego świadczenia obecnie nie dostają jednak m.in. funkcjonariusze służb specjalnych. Uchwalona regulacja to zmieni. Świadczenie obejmie także ABW i AW, SKW i SWW oraz CBA, ale także KAS i Straż Marszałkowską. Jego kwota to 1,5 tys. zł brutto miesięcznie po 25 latach i 2,5 tys. zł brutto miesięcznie po 28 latach i sześciu miesiącach.Czytaj więcej, źródło: infosecurity24.p

Foto: Kancelaria Prezydenta RP

Służby mundurowe na Radomskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Promowanie działania “Świadomi-Czujni-Bezpieczni”

Nina Pielińska z PSP nr 4 w Radomiu oraz Szymon Marczak z III LO im. D. Czachowskiego w Radomiu zajęli pierwsze miejsca w swoich kategoriach wiekowych w eliminacjach miejskich 45-tego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, które odbyły się dzisiaj (08.02) w Radomiu. W czasie spotkania policjanci z KMP w Radomiu promowali program “Świadomy-Czujny-Bezpieczny”, który jest realizowany przez Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu wraz z Narodowym Bankiem Polskim.

Turniej Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom” ma na celu począwszy od przypomnienia numeru alarmowego poprzez popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej. Na początku konkursu wszystkich uczestników przywitał Rafał Czajkowski, prezes OSP miasta Radomia.

Były to już 45-te eliminacje miejskie, w których najlepszymi okazali się Nina Pielińska z PSP nr 4 w Radomiu oraz Szymon Marczak z III LO im. D. Czachowskiego w Radomiu zajmując pierwsze miejsca. Puchary zwycięzcom wręczyli mł. asp. Karolina Krawczyk i st. post. Marta Wziątek z Wydziału Prewencji KMP w Radomiu; Robert Lis, przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale SG; podporucznik Katarzyna Nowosielska, wiceprzewodnicząca Zarządu Oddziałowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej; Krzysztof Kamiński z Nadleśnictwa Radom; Tomasz Kołton, współwłaściciel firmy „Pol-Poż”; Dorota Sułecka, zastępca dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Radomiu oraz druhowie Dariusz Niewczas i Rafał Jeżak z Ochotniczej Straży Pożarnej miasta Radomia, która była organizatorem konkursu.

Turniej był też okazją do spotkania się przedstawicieli służb mundurowych z Mazowsza z młodzieżą i dziećmi z radomskich szkół. Policjantki z Wydziału Prewencji KMP w Radomiu oraz funkcjonariuszki z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu oraz Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej przypomniały podstawowe zasady bezpieczeństwa, a dzieci wzbogaciły się o wiedzę, jak bezpiecznie zachować się m. in. na drodze, w domu, w czasie pożaru. Uczniowie radomskich szkół bardzo aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali pytania, przytaczali sytuacje, z którymi się spotkali. Uczniowie mogli zapoznać się ze specyfiką służby w Policji. Promowano też program “Świadomy-Czujny-Bezpieczny”, który jest realizowany przez Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu wraz z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Autor: mł. asp. Karolina Krawczyk

Źródło: mazowiecka.policja.gov.pl

Senat jednogłośnie za ustawą o nowym dodatku w służbach

Senat w czwartek jednogłośnie opowiedział się za ustawą, która wprowadzi nowy dodatek “antyemerytalny” dla funkcjonariuszy i żołnierzy po 15 latach służby. Ustawa przewiduje też, że obowiązujący już w kilku służbach dodatek motywacyjny po 25 latach obejmie również służby specjalne, KAS i Straż Marszałkowską.

Nowe miesięczne świadczenie po 15 latach służby będzie się rozpoczynało od 5 proc. uposażenia i co roku będzie rosło o 1 proc. do osiągnięcia 15 proc. po 25 latach. W kolejnych latach będzie się utrzymywało na poziomie 15 proc. Po osiągnięciu 32 lat wysługi emerytalnej będzie też wliczane do podstawy wymiaru emerytury. Ustawa przewiduje ponadto wykreślenie z poszczególnych regulacji przesłankę do zwolnienia z formacji z tytułu samego osiągnięcia 30 lat wysługi.

Nowe dodatki przysługiwać będą żołnierzom zawodowym, funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Czytaj więcej, źródło: infosecurity24.pl

Foto: Senat RP

Waloryzacja emerytur jeszcze wyższa. Co na to mundurowi?

Jak się okazuje, tegoroczna waloryzacja emerytur, w tym rzecz jasna także tych mundurowych, będzie najprawdopodobniej wyższa niż pierwotnie zakładał rząd. Pojawiające się od kilku dni informacje potwierdził w rozmowie z interia.pl premier Mateusz Morawiecki. “Podnosimy ją (waloryzację – przyp. red.) z 13,8 do takiego poziomu, by żaden emeryt nie ucierpiał i by odzwierciedlała poziom inflacji” – stwierdził szef rządu. Czy większa podwyżka emerytur wpłynie na decyzje mundurowych dotyczące opuszczenia formacji? 

Jak wynika z danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny, tzw. emerycka inflacja w 2022 r. wyniosła 14,8 proc. i to właśnie ta wartość będzie brana pod uwagę przy określaniu poziomu tegorocznej waloryzacji. To o 1 proc. więcej niż pierwotnie zakładano, choć dodać trzeba, że waloryzacja na poziomie 13,8 proc. była jedynie prognozą.

Warto pamiętać jednak, że kwestia relacji wzrostu tegorocznych uposażeń do emerytur, była – i w pewnym sensie nadal jest – kością niezgody w relacjach funkcjonariusze-rząd. Wszystko dlatego, że poziom waloryzacji wynagrodzeń wynosi w tym roku 7,8 proc. Co więcej, uposażenia w służbach mundurowych wzrosną dopiero od marca. MSWiA zapewnia jednak, że od marca do grudnia “podwyżka” wynieść ma 9,36 proc, a więc mundurowi otrzymają taką samą kwotę, jaka przewidziana była dla nich, gdyby waloryzacja ruszyć miała – jak zwykle to bywało – od stycznia. Najważniejsze jednak – z punktu widzenia funkcjonariuszy – jest to, że podwyżka ma mieć skutek przechodzący na kolejne lata.

Mimo, iż MSWiA konsekwentnie informuje, że kadrowego exodusu w służbach nie obserwuje, dane jakie podają same formacje nie napawają specjalnym optymizmem. Maciej Wąsik, wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji mówił niedawno podczas posiedzenia sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych, że w Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA znajdowało się niespełna tysiąc wniosków o emeryturę. Zanim jednak raporty złożone przez mundurowych znajdą się w ZER zająć muszą się nimi działy kadrowo-finansowe poszczególnych formacji, a to chwilę trwa. Stąd być może rozbieżności w liczbach. Bowiem już te jakie podaje m.in. Straż Graniczna pokazują, że odejść wśród funkcjonariuszy może być w tym roku nawet dwa razy więcej niż w ubiegłym (1,1 tys. deklaracji odejścia w 2023 roku vs 589 odejść w roku 2022). Podobnie sytuacja wygląda też np. w stołecznym garnizonie policji, gdzie z mundurem pożegnać chce się ok. 850 mundurowych (dla porównania w pierwszym kwartale 2022 roku z KSP odeszło ich niespełna 300).

Czytaj więcej, źródło: infosecurity24.pl

Foto: Policja