Projekt budżetu na 2022 rok przyjęty przez rząd

Rada Ministrów przyjęła dziś projekt budżetu na 2022 rok. Teraz dokument trafi do Sejmu, a co za tym idzie, posłowie zajmować będą się dwiema ustawami budżetowymi – tą na rok 2022 oraz projektem nowelizacji na rok bieżący.

Mówiąc o przyszłorocznym budżecie, opierać można się jedynie na dokumencie, który skierowano do prac w Radzie Dialogu Społecznego. Nie do końca bowiem wiadomo – do momentu kiedy projekt nie zostanie opublikowany na sejmowych stronach – w jakim ostatecznie kształcie dokument przyjęty został przez Radę Ministrów.

Zgodnie z kwotami jakie tam zapisano, w projekt ustawy budżetowej na rok 2022 z 24 sierpnia 2021 roku, na najwięcej pieniędzy liczyć może w przyszłym roku policja. Na jej funkcjonowanie rząd przewiduje niecałe 11 mld złotych (dokładnie 10 984 173 000 zł). Drugą “najbardziej kosztowną” służbą podległą MSWiA, jest Państwowa Straż Pożarna. W przyszłym roku Komenda Główna PSP, komendy wojewódzkie i powiatowe, łącznie do wydania mają otrzymać ponad 3,408 mld złotych (dokładnie 3 408 092 000 zł). Przyszłoroczny budżet Straży Granicznej wynieść ma – zgodnie z planem – 1 834 988 000 złotych, SOP liczyć może na 348 312 000 złotych, a Służba Więzienna, podlegająca resortowi sprawiedliwości, otrzymać może 3 696 159 000 złotych.

Jeśli chodzi o służby specjalne, to Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 2022 roku otrzymać ma prawie 650 mln złotych (649 688 000 zł), Centralne Biuro Antykorupcyjne – 217,2 mln złotych, a Agencja Wywiady dysponować ma budżetem w wysokości – 247 158 000 zł.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/projekt-budzetu-na-2022-rok-przyjety-przez-rzad?

Foto: Twitter/KPRM

Znieważenie funkcjonariusza – przydatne informacje

Podczas i w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi, funkcjonariusze publiczni narażeni są na znieważenie ze strony obywateli, wobec których podejmują interwencje. Poniżej postaram się pokrótce przedstawić to zagadnienie oraz przekazać kilka pomocnych i praktycznych informacji.

Kwestię znieważenia reguluje art. 226 kodeksu karnego, w którym jest mowa o znieważeniu funkcjonariusza publicznego lub “osoby do pomocy mu przybranej”. Kim jest “funkcjonariusz publiczny”? Z pomocą przychodzi nam tzw. “słowniczek” kodeksu karnego, który w art.115 definiuje pojęcie funkcjonariusza. Paragraf 13 tego artykułu, wymienia kolejno kto jest funkcjonariuszem publicznym, zaczynając od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej a kończąc na pracowniku międzynarodowego trybunału karnego. Należy jednak pamiętać, że jest to katalog otwarty, dlatego też za funkcjonariusza publicznego można również uznać nauczyciela w szkole publicznej, jeżeli w związku z wykonywaniem obowiązków zostanie on znieważony np. przez rodzica jednego z uczniów. Taka interpretacja funkcjonariusza publicznego, potwierdza możliwość znieważenia “osoby do pomocy przybranej”, która przecież nie musi mieć nic wspólnego ze służbami porządku publicznego.

Na przestrzeni lat poziom agresji i arogancji wobec funkcjonariuszy publicznych znacząco wzrósł. W związku z kryzysem migracyjnym mogli to odczuć na własnej skórze delegowani w ostatnim czasie na białoruską granicę strażnicy graniczni, żołnierze czy policjanci. Nie każdy jednak posiada wystarczającą wiedzę i doświadczenie jak należy zachować się w sytuacji, gdy jest się pokrzywdzonym w świetle art. 226 k.k., dlatego też podzielę się własnymi spostrzeżeniami i przemyśleniami w tej materii.

Na wstępie zaznaczę, iż warto zapoznać się z materiałem Szkoły Policji w Słupsku zatytułowanym „Ochrona prawna funkcjonariusza Policji w prawie karnym”. Na 21 stronie tejże publikacji omówiono zagadnienie znieważenia funkcjonariusza publicznego. Powyższe opracowanie szybko i łatwo znajdziemy w internetowej przeglądarce.

Po pierwsze, nie należy doprowadzać do sytuacji, w której możemy zostać ofiarą znieważenia. Nie chodzi mi o odwracanie głowy i „uciekanie” przed interwencjami. Chodzi o poziom profesjonalizmu i wysoką kulturę funkcjonariusza podejmującego czynności służbowe. Stróż prawa nie może dać się sprowokować, nie może „nakręcać się” przez zachowanie osób, wobec których wykonuje czynności. Zawsze należy przestrzegać zasad dobrego zachowania, rozmawiając grzecznie i kulturalnie. Czy mamy do czynienia z zapijaczonym i przeklinającym jegomościem spod sklepu, czy też z zuchwałym kierowcą leasingowanej limuzyny na poznańskich tablicach rejestracyjnych, nie wolno dać się wyprowadzić z równowagi. Zdarza się, że funkcjonariusz nie wytrzyma, podniesie głos, czy stanie się niemiły, w ten sposób małymi kroczkami sytuacja może się zaognić.

Kolejna sprawa to wygląd funkcjonariusza. Do rosłego i postawnego przedstawiciela władzy, ludzie nie mają takiej śmiałości, co do wątłego w przydużym mundurze ochroniarza. Niestety w formacjach mundurowych nie ma żadnych bonusów za wysoką sprawność fizyczną. Obowiązkowe zajęcia z wf-u w Straży Granicznej to jedynie półtorej godziny tygodniowo. Co więcej, nie zawsze funkcjonariusze z takich zajęć mogą skorzystać. Obniżanie wymagań na testach sprawności fizycznej w służbach, w mojej ocenie jest krokiem w złym kierunku. Decyzja ta nie wpłynie pozytywnie na komfort pracy zwłaszcza na pierwszej linii. Mimo wszystko uważam, że każdy powinien sam zadbać o siebie. Nie tylko dla służby czy obywateli, ale przede wszystkim dla własnego zdrowia.

Wracając do głównego wątku znieważenia, nawet najbardziej opanowany, kulturalny i umięśniony jak kulturysta funkcjonariusz, może znaleźć się w sytuacji, kiedy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, ktoś naruszy jego dobra osobiste. Trzeba pamiętać, że znieważenie nie musi się wcale wiązać z obraźliwym zachowaniem czy ubliżaniem. Jako znieważenie można zakwalifikować również całokształt pogardliwych wypowiedzi osoby, wobec której podejmujemy interwencję. Z moich własnych doświadczeń wynika, że sądy skrupulatnie rozliczają sprawców dopuszczających się tego typu naruszeń.

Jednym z istotnych elementów znieważenia jest indywidualne odczucie samego funkcjonariusza, który powinien czuć się znieważony zachowaniem sprawcy. Doświadczonego patrolowca, którego „skóra” przez lata pracy na ulicy stała się twarda jak skała, niewiele jest w stanie zaskoczyć czy poruszyć, mimo to uważam, że z uwagi na szacunek do siebie i munduru, w każdym przypadku należy stanowczo i zdecydowanie reagować jeżeli dochodzi do naruszenia art. 226 k.k. Interwencje przeprowadzane zgodnie literą prawa, przyczynią się do poprawy jakości służby nas wszystkich. Takie podejście będzie miało charakter prewencyjny zwłaszcza wobec osób, które wchodzą w dyskusje z funkcjonariuszami tylko po to, by zaimponować znajomym albo pochwalić się później nagraniem na telefonie. W tym miejscu dodam, że w przypadku naruszenia prawa jakim jest znieważenie, czy naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza, nagranie z telefonu komórkowego może stanowić istotny dowód w sprawie, dlatego można, a nawet powinno się, zatrzymać na protokół zatrzymania rzeczy aparat telefoniczny, na którym może znajdować się nagranie przedstawiające całe zajście.

Czy osobę, która dopuszcza się znieważenia należy obligatoryjnie zatrzymać? Nie ma takiej potrzeby. Jeżeli nie mamy wątpliwości co do tożsamości osoby, mieszka ona na stałe w Polsce i nie występują przesłanki związane z utrudnianiem postępowania, to zatrzymanie nie jest konieczne. Zdarza się, że właściwy przełożony zobowiązuje funkcjonariusza do zatrzymania sprawcy tego przestępstwa. Wówczas w protokole zatrzymania osoby należy taki fakt odnotować.

Często interwencje, których przedmiotem jest właśnie znieważenie przebiegają dynamicznie, a my mamy wątpliwości co do kwalifikacji prawnej zachowania sprawcy. Nie każdy przecież jest biegły w prawie i jest w stanie jasno myśleć w nerwowych sytuacjach, tym bardziej pod presją czasu. W takich sytuacjach warto mieć zapisany numer do znajomego „dochodzeniowa”, który będzie nam w stanie pomóc.
Ustalając tożsamość osoby, która dopuściła się znieważenia funkcjonariusza publicznego, nie zapominajmy o świadkach zdarzenia. Służba na ulicy to rzadko podręcznikowe przykłady, ale dane świadków, ich numery kontaktowe czy umiejscowienie kamer w miejscu zdarzenia, to informacje, które w istotny sposób mogą pomóc i przyspieszyć postępowanie przygotowawcze. Warto się przyłożyć i skrupulatnie sporządzać dokumentacje, albowiem na tej podstawie prowadzone są dalsze czynności. Zdarzają się przypadki, że przełożony czy zapracowany funkcjonariusz śledczy nie dostrzega znamion czynu zabronionego i nie chce prowadzić dalszych czynności albo po paru dniach otrzymujemy postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. W takiej sytuacji przysługuje nam możliwość złożenia zażalenia na to postanowienie do Prokuratury. Można również poprosić kolegę ze związków zawodowych o interwencję, w celu ponownego przeanalizowania zebranych materiałów w sprawie. Bywają sytuacje, że młodzi funkcjonariusze spotykają się z obojętnością starszych kolegów lub przełożonych, dlatego warto poprosić o radę kolegę związkowca. Sprawne związki zawodowe mogą nam pomóc, nie tylko na wstępnym etapie postępowania przygotowawczego ale i przed sądem.

Na zakończenie warto dodać, iż pokrzywdzony funkcjonariusz może wnosić o zadośćuczynienie od sprawcy za doznaną krzywdę, warto o tym pamiętać już przy pierwszym przesłuchaniu. Wniosek o zadośćuczynienie można złożyć do protokołu przesłuchania w charakterze świadka z uprawnieniami osoby pokrzywdzonej. To od pokrzywdzonego zależy w jakiej kwocie żąda zadośćuczynienia, podana kwota powinna znaleźć się w treści protokołu.

Podsumowując, jako funkcjonariusze musimy wykazywać się profesjonalizmem i opanowaniem w każdej sytuacji. Nie możemy jednak pozwolić na bezprawne naruszanie naszej godności i dobrego imienia służby, dlatego musimy na te naruszenia stanowczo i zdecydowanie reagować.

SP – OPZZ SG Kielce

Foto: Policja

Porozumienie osiągnięte i podpisane. Kamiński: służba musi być godziwie wynagradzana

“Osiągnęliśmy porozumienie” – podkreślił szef resortu spraw wewnętrznych i administracji, Mariusz Kamiński rozpoczynając konferencję, podczas której ogłoszono podpisanie porozumienia między MSWiA a związkami zawodowymi, dotyczące m.in. podwyżek dla mundurowych. Jak dodał, to jeden z elementów oczekiwanej ustawy modernizacyjnej, która obowiązywać ma od stycznia 2022 roku. 

Zgodnie z zapowiedzią Rafała Jankowskiego, szefa NSZZ Policjantów, związkowcy podpisali w piątek, 24 września porozumienie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Po paru rundach negocjacji zgodzili się więc na propozycje złożone im przez resort, a dotyczące m.in. kwot podwyżek, których oczekiwali mundurowi.

Porozumienie vol. 2021

W dokumencie resort deklaruje więc, że wszyscy funkcjonariusze służb MSWiA otrzymają od 1 stycznia 2022 roku podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej kwocie 677 zł brutto na etat (wraz z nagrodą roczną). Daje to kwotę 500 zł netto. Natomiast od 2023 roku waloryzacje uposażeń funkcjonariuszy służb podległych MSWiA będą obejmowane wskaźnikiem przewidzianym dla całej sfery budżetowej. Zapewnione zostaną również awanse, a więc i podwyżki, w ramach podwyższenia grup zaszeregowania dla funkcjonariuszy na najniższych etatach (dotyczy to grup od 2. do 5.). Zmiany dotyczące funkcjonariuszy z grup 2-4 wejść mają w życie od 1 stycznia 2022 roku, a osoby zaszeregowane w grupie 5. będą przenoszone do grupy 6. na przestrzeni czterech lat (co roku ma to być 25 proc. funkcjonariuszy). Resort deklaruje również zniesienie limitów etatowych w jednostkach organizacyjnych Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej oraz wprowadzenie możliwości awansowania do wyższych grup uposażenia zasadniczego. Wcześniej wynegocjowano także odmrożenie funduszu nagród zarówno w 2021, jak i w 2022 roku. W tym roku fundusz nagród wyniesie 6 proc., natomiast w roku 2022 – 2,7 proc. Najpóźniej do 1 marca 2022 roku ma również wejść w życie zmiana w zakresie artykułu 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.

Zmian w życiu mundurowych ma być jednak więcej, ale tym, jak będą one wyglądać zajmie się specjalny zespół. Ma się on przeanalizować ustawy pragmatyczne oraz przepisy dotyczące systemu uposażeń, modyfikacją zasad naliczania dodatku służbowego i funkcyjnego oraz dodatku stażowego, a także analizą świadczeń socjalnych i mieszkaniowych w poszczególnych służbach.

Protestu, “w najbliższym czasie”, nie będzie!

Czytaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/porozumienie-osiagniete-i-podpisane-kaminski-ta-sluzba-musi-byc-godziwie-wynagradzana?

Foto: MSWiA

Spotkanie ostatniej szansy zakończone. Jaką podwyżkę zapropnowano mundurowym?

Zakończyło się spotkanie przedstawicieli resortu spraw wewnętrznych i administracji z władzami związków zawodowych formacja podległych MSWiA, które miało być finalnym i decydować o losach działań protestacyjnych. Jak informuje strona rządowa, mundurowym zaproponowano m.in. podwyżkę 677 zł brutto wraz z nagrodą roczną, co daje kwotę 500 zł “na rękę” od 1 stycznia 2022 roku. Dowiedzieliśmy się również, ile w tym oraz w przyszłym roku wyniesie fundusz nagród. Resort zapropnował także podpisanie porozumienia dotyczącego ustaleń z 20 września.

Zgodnie z dzisiejszą propozycją strony rządowej, wszyscy funkcjonariusze służb MSWiA otrzymają od 1 stycznia 2022 roku podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej kwocie 677 zł brutto na etat (wraz z nagrodą roczną). Daje to kwotę 500 zł netto. Co więcej, wiceminister Maciej Wąsik poinformować miał związkowców, podczas poniedziałkowego spotkania, że “od 2023 roku waloryzacje uposażeń funkcjonariuszy służb podległych MSWiA będą obejmowane wskaźnikiem przewidzianym dla całej sfery budżetowej”. “Przypominamy, że w 2022 roku w ramach podwyżki w wysokości 677 zł brutto ujęta jest kwota waloryzacji o 4,4 proc.” – czytamy w komunikacie (217 złotych brutto).

To oczywiście nie koniec propozycji, które resort złożył mundurowym. MSWiA zapewnić ma również awanse w ramach podwyższenia grup zaszeregowania dla funkcjonariuszy na najniższych etatach. Oznacza to, że funkcjonariusze dotychczas zaszeregowani w grupie 2 zostaną automatycznie przeniesieni do grupy 3. Z kolei funkcjonariusze z 3. grupy otrzymają awanse do grupy 4., a ci z grupy 4. do 5. Zmiany dotyczące funkcjonariuszy z grup 2-4 wejść mają w życie od 1 stycznia 2022 roku. Natomiast osoby zaszeregowane w grupie 5. będą przenoszone do grupy 6. na przestrzeni czterech lat (co roku ma to być 25 proc. funkcjonariuszy). W samej Policji awans otrzymać ma, jak szacuje resort, około 64 tys. funkcjonariuszy, w Państwowej Straży Pożarnej – prawie 11 tys., a w Straży Granicznej – prawie 9 tys. funkcjonariuszy.

MSWiA zaproponowało również zniesienie limitów etatowych w jednostkach organizacyjnych Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej oraz wprowadzenie możliwości awansowania do wyższych grup uposażenia zasadniczego. Wcześniej wynegocjowano także odmrożenie funduszu nagród zarówno w 2021, jak i w 2022 roku. W tym roku fundusz nagród wyniesie 5,4 proc., natomiast w roku 2022 – 2,7 proc.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/spotkanie-ostatniej-szansy-zakonczone-jaka-podwyzke-zapropnowano-mundurowym?

Foto: MSWiA

Informacja ze spotkania MF ZZSM

W dniu 17 września 2021 roku w miejscowości Bałtów odbyło się posiedzenie Mazowieckiej Federacji ZZ SM.

Podczas spotkania uzgodniono stanowisko propozycji wysokości podwyżek i zasad ich naliczania. Postulowana kwota, to 500 PLN netto na osobę oraz podwyżki w następnych latach zgodne ze stopą inflacji, powiększone o 2%, co umożliwi progresywny wzrost uposażeń.

Odniesiono się również do zachowania niektórych polityków, dziennikarzy i aktywistów, posuwających się do agresji i obelżywych sformułowań wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i Żołnierzy, pełniących służbę w ochronie granicy państwowej z Białorusią.

Stanowczo potępiamy te wybryki, dla których nie powinno być pobłażania!

Przewodniczący MF ZZSM Dariusz Łazarczyk

Foto. MW

Kurier Podlaski – V Memoriał Mariusza Gniadka

3 września w Mielniku odbył się V Memoriał Mariusza Gniadka – turniej piłki nożnej poświęcony pamięci funkcjonariusza Straży Granicznej. Mariusz Gniadek zmarł na zawał serca w czasie meczu piłkarskiego w 2016 roku, rozgrywanego w ramach obchodów 25-lecia Straży Granicznej i 20-lecia Placówki SG w Mielniku.

Udział wzięły drużyny: Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów z Mazowsza, Placówki SG w Janowie Podlaskim, Nadwiślańskiego Oddziału SG, Placówki SG w Bohukałach, KPP w Siemiatyczach, Gminy Mielnik i przyjaciół Mariusza, Nadleśnictwa Nurzec oraz TK Ubezpieczenia.

I miejsce zajęła drużyna NwOSG, II TK Ubezpieczenia, III Nadleśnictwo Nurzec, IV ZW NSZZ Policjantów z Mazowsza, IV SG w Janów Podlaski, IV SG Bohukały, IV KPP Siemiatycze, IV Gmina Mielnik i przyjaciele Mariusza. Najlepszą piłkarką turnieju została Katarzyna Marciszonek. Najlepszym piłkarzem Wojciech Niewiński, bramkarzem Dawid Sekuła. Puchar fair play przypadł drużynie z SG Janów.

Pogoda była idealna. Słonecznie, temp. 18 – 20 st. C, wiatr 1 m/s. Turniej to nie tylko rozgrywki, to przede wszystkim spotkanie towarzyskie piłkarzy, sponsorów, organizatorów. Z Pronaru gościem był Sławomir Zubrycki. Byli też wójt Marcin Urbański, Nadleśniczy Nadleśnictwa Nurzec Artur Gacki ze współpracownikami, prezes MKS Mielnik Damian Sypek, dyrektor GOKSiR Michał Baranowski, przewodniczący ZO NSZZ FSG przy NwOSG Robert Lis wraz z przewodniczącą ZT NSZZ FSG w Łodzi Katarzyną Nowosielską, przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. mazowieckiego w Radomiu Dariusz Brzezicki oraz wiceprzewodniczący Tomasz Stopa, Alicja Cichawa z Centrum Reklamy nMEDIA, Tomasz Kotlimowski z TK Ubezpieczenia, Jacek Rzępołuch broker TLP, Bartosz Gałązka z Kancelarii Brokerskiej, Wojciech Lichański – były przewodniczący ZO w Białymstoku, Jarosław Szymański, reprezentujący Emerytów SG w Mielniku, inicjator i organizator.

Foto: J N, Kurier Podlaski

Ulga podatkowa dla związkowców. Sejm zajmie się zmianami

Pracownicy odliczą nawet 300 zł od dochodu, ale tylko ci, którzy należą do związku zawodowego. Ulga dla związkowców została zatwierdzona przez rząd i trafi do Sejmu – informuje “Dziennik Gazeta Prawna”.

W projekcie Polskiego ładu , do którego dotarli dziennikarze “Dziennika Gazety Prawnej” , jest ulga od dochodu, która pozwala na odliczenie zapłaconej składki członkowskiej na rzecz związku zawodowego, do wysokości 300 zł rocznie.

Czytaj więcej, źródło: https://www.money.pl/podatki/ulga-podatkowa-dla-zwiazkowcow-sejm-zajmie-sie-zmianami-6683784839125984a.html?

Foto: Internet

Za mało, by powstrzymać “psią grypę”?

Podwyżki, które proponuje mundurowym MSWiA, to na razie za mało, żeby powstrzymać podjęcie przez nich działań protestacyjnych. Związkowcy oczekują, że będą one nie mniejsze, niż te, które otrzymali funkcjonariusze w trakcie trwania programu modernizacji na lata 2017-2020. Minister Maciej Wąsik miał zapewniać jednak, że to “nie jest jeszcze ostatnie zdanie” resortu. Co to oznacza, przekonamy się za parę dni.

Zgodnie z zapowiedziami, 16 września w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, którego głównym tematem były propozycje złożone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a dotyczące podwyżek. Jak ocenili związkowcy, nie spełniają one oczekiwań funkcjonariuszy. Przypomnijmy, że resort zaproponował, by ich uposażenia zwiększyły się o, łącznie, 714 złotych. Część z tej kwoty to wzrost, który miałby nastąpić w styczniu 2022 roku, a część dotyczy już roku 2023. To jednak, w ocenie związkowców, za mało. Jak piszą, wysokość podwyżek w trakcie obowiązywania nowego programu modernizacji (ruszyć ma w styczniu 2022 roku i potrwać 4 lata) nie powinna być niższa niż 1155 złotych. O taką kwotę bowiem wzrosły uposażenia mundurowych w trakcie trwania poprzedniej “edycji” tego programu.

Jak przekazał niedawno resort, budżet nowej ustawy modernizacyjnej wyniesie 10,030 mld złotych. Na te kwotę składają się dwie części. Pierwsza z nich dotyczy inwestycji, a druga przeznaczona ma zostać na wzmocnienie etatowe formacji podlegających MSWiA, a także “wzmocnienie motywacyjne systemu uposażeń” funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych. Na tę drugą “wyłożono” 5,666 mld złotych. Jak podkreślają związkowcy, kwota ta jest niewystarczająca i należy ją zwiększyć kosztem środków przeznaczonych na inwestycje. Co więcej, jak czytamy w komunikacie FZZSM, rozdział środków przeznaczonych na podwyżki powinien w głównej mierze objąć stałe elementy uposażenia funkcjonariuszy, a w przypadku waloryzacji wynagrodzeń w sferze budżetowej powinny być one objęte takim samym wskaźnikiem.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/za-malo-by-powstrzymac-psia-grype?

Foto: Adam Ostrowski

Podwyżki dla funkcjonariuszy częścią mundurowej modernizacji. Służby dostaną ponad 10 mld złotych

Strona rządowa przedstawiła dzisiaj propozycje dotyczące nowej ustawy modernizacyjnej, której budżet – na cztery lata – wyniesie 10 miliardów 30 milionów złotych. Resort poinformował również, ile środków przeznaczy na podwyżki. Od 1 stycznia 2022 r. średnie uposażenie funkcjonariusza służb mundurowych MSWiA wzrosnąć ma – wraz z nagrodą roczną – o 488 złotych. Natomiast 1 stycznia 2023 roku czekać ma ich zwiększenie dodatku. Wiemy już jednak, że to nie koniec rozmów o pieniądzach.

W resorcie spraw wewnętrznych i administracji odbyło się 13 września spotkanie ze związkowcami, reprezentującymi formacje podległe MSWiA. Miało to być finalne spotkanie, którego celem było ostateczne zamknięcie sprawy porozumienia z 2018 roku. Chodziło dokładnie o te punkty, których do tej pory nie udało się zrealizować. W MSWiA rozmawiano więc m.in. o opóźnionym programie modernizacji oraz podwyżkach, które on zakłada. Nie jest tajemnicą, że największe emocje budził temat podwyżek, na które czekają funkcjonariusze, zaznaczając że muszą być one satysfakcjonujące.

Jak poinformowało MSWiA w komunikacie, strona rządowa przedstawiła propozycje dotyczące nowej ustawy modernizacyjnej, której budżet – na cztery lata – wyniesie 10 miliardów 30 milionów złotych. Na tę kwotę składają się dwie części. Pierwszy segment to cześć inwestycyjna, czyli m.in. nowy sprzęt, wyposażenie osobiste funkcjonariuszy czy inwestycje budowlane. W sumie na inwestycje przeznaczone mają zostać 4 miliardy 364 miliony złotych. Drugi segment nowej ustawy modernizacyjnej to wzmocnienie etatowe służb mundurowych oraz wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych. Łącznie na tę część zaproponowano 5 miliardów 666 milionów złotych. Będą to kwoty dodatkowe, jak podkreśla MSWiA, poza waloryzacją płac w sferze budżetowej. Minister Maciej Wasik informował niedawno, że ma nadzieję, iż ustawę modernizacyjną uda się zaprezentować jeszcze we wrześniu br.

Strona rządowa zaproponowała, aby w 2022 r., w pierwszym roku obowiązywania nowej ustawy, wzmocnić motywacyjny system uposażeń w służbach mundurowych średnio o 200 zł na etat (217 złotych z nagrodą roczną). Do tego wzrostu uposażenia funkcjonariusze mogą doliczyć średnio na etat kolejne 271 złotych (z nagrodą roczną), które otrzymają od początku 2022 r. w ramach waloryzacji płac w sferze budżetowej (o czym resort informował po spotkaniu, które odbyło się 7 września). Oznacza to, że zgodnie z propozycją rządową od 1 stycznia 2022 r. średnie uposażenie funkcjonariusza służb mundurowych MSWiA wzrośnie – wraz z nagrodą roczną – o 488 złotych.

Co więcej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji proponuje, by w kolejnym roku obowiązywania ustawy, czyli od 1 stycznia 2023 r., dodatek dla wszystkich funkcjonariuszy wzrósł o średnio 209 złotych (226 złotych z nagrodą roczną). Czyli po 1 stycznia 2023 r., jak pisze MSWiA, funkcjonariusz będzie zarabiał średnio o 714 złotych więcej niż obecnie. “Dodatkowo strona związkowa podniosła w tym aspekcie kwestie konieczności waloryzacji uposażeń również w 2023 r.” – czytamy w komunikacie.

Czytaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/podwyzki-dla-funkcjonariuszy-czescia-mundurowej-modernizacji-sluzby-dostana-ponad-10-mld-zlotych?

Foto: RL

Projekt ustawy modernizacyjnej zobaczymy jeszcze we wrześniu?

“Mam nadzieję, że uda się to zrobić we wrześniu” – tak na pytanie dotyczące tego, kiedy MSWiA zaprezentuje projekt nowej ustawy modernizacyjnej, odpowiedział podczas dzisiejszego posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Maciej Wąsik, wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji. “Postaramy się jak najszybciej” – dodał Wąsik. Podkreślił też, że ustawa jest w zasadzie gotowa, a obecnie trwają “ostatnie negocjacje w Ministerstwie Finansów”.

“Sama ustawa (modernizacyjna – przyp. red.) jest gotowa i tak naprawdę w kilku miejscach ma wykropkowane miejsca na kwoty” – mówił dziś podczas posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Maciej Wąsik, wiceszef MSWiA, odpowiadając na pytania dotyczące tego, kiedy projekt zostanie zaprezentowany stronie społecznej. Jak zaznaczył, obecnie prowadzone są “ostatnie negocjacje w Ministerstwie Finansów, co do wysokości środków i ich podziału”.

Będę dążył do tego i będę robił wszystko, tak jak cale kierownictwo resortu, żeby (ustawa – przyp. red.) zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 202 roku.

Maciej Wąsik, wiceszef MSWiA

Wiceszef MSWiA dodał też, że ma nadzieję, iż projekt ustawy modernizacyjnej uda się przedstawić jeszcze we wrześniu, po to żeby można było “spokojnie pracować”. “Najwyżej, jeżeli nie damy rady w tym roku, uchwalimy ją np. w lutym z obowiązywaniem od 1 stycznia”. “Postaramy się jak najszybciej” – zapewnił Wąsik. Jak mówił ustawa modernizacyjna “tworzy się w bólach i mękach” i gdyby nie pandemia koronawirusa pewnie już by obowiązywała.
Foto: MSWiA/Twitter