Przedświąteczne spotkanie opłatkowe Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZZ Strażaków “Florian”

W dniach 03-04 grudnia br. w miejscowości Różan odbyło się posiedzenie Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków “Florian” połączone ze spotkaniem opłatkowym.

W spotkaniu udział wzięli m.in. Dariusz Brzezicki Przewodniczący  Zarząd Wojewódzki Związku Zawodowego Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu, Robert Lis Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej  przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej, Waldemar Bałkowiec Przewodniczący Lubelskiego ZW ZZS „Florian”, Leszek Kostro Przewodniczący Podlaskiego ZW ZZS „Florian”, Dariusz Szczepan Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego  ZW ZZS „Florian”oraz Pan  Marek Wierzbicki Prezes Kancelarii Brokerskiej MIG.

Dariusz Łazarczyk  Przewodniczący Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków “Florian” życzeniami z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia rozpoczął spotkanie opłatkowe.

Zaproszeni goście również złożyli życzenia świąteczne i podziękowali za współpracę gospodarzom.

Podczas spotkania Dariusz Brzezicki Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP Województwa Mazowieckiego w Radomiu otrzymał medal pamiątkowy XXV – lecia ZZ Strażaków ”Florian”.

Foto: RL

 

W środę (4 grudnia br.) minister Mariusz Kamiński wraz z wiceministrem Maciejem Wąsikiem spotkali się z przedstawicielami z Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

Stronę społeczną reprezentowali Rafał Jankowski, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, Krzysztof Oleksak, przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”, Krzysztof Hetman, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa, Bartłomiej Mickiewicz, wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” oraz Marcin Kolasa, przewodniczący NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Ze strony MSWiA w spotkaniu wziął udział Edward Zaremba, pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. związków zawodowych.

Tematem spotkania był między innymi stan realizacji postulatów zawartych w porozumieniu podpisanym 8 listopada 2018 roku pomiędzy MSWiA a stroną społeczną. Minister zapowiedział wprowadzenie rozwiązania motywującego, które umożliwi przyznawanie dodatkowych świadczeń pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Dla mundurowych przewidziane są dodatki, pierwszy po 25 latach służby, a drugi po 28,5.

Minister Mariusz Kamiński w czasie spotkania poinformował stronę związkową o podniesieniu norm wyżywienia oraz związanych z nimi równoważników pieniężnych w zamian za wyżywienie. Ich wysokość po zmianach wyniesie obecnie 12 zł. W tym zakresie rozpoczęte zostaną niezbędne prace legislacyjne.

Szef MSWiA zapowiedział, że wprowadzane będą też zmiany związane z ochroną prawną funkcjonariuszy. Chodzi między innymi o podniesienie kar za czynną napaść, naruszenie nietykalności lub znieważanie funkcjonariusza.

Omówione zostały też bieżące zagadnienia związane z kwestiami legislacyjnymi i finansowymi. Strona związkowa podkreśliła konieczność rozwiązania kwestii związanej z artykułem 15a ustawy emerytalnej. Wspólnie uzgodniono, że kolejne spotkanie odbędzie się jeszcze grudniu tego roku, podczas którego przedstawione zostaną propozycje.

Źródło: https://www.gov.pl/web/mswia/ministrowie-spotkali-sie-ze-zwiazkami-zawodowymi-sluzb-mundurowych-mswia?

Foto: MSWiA

Nowa decyzja kompetencyjna w MSWiA – Policja i Straż Graniczna pod bezpośrednim nadzorem ministra Mariusza Kamińskiego

2 grudnia 2019′ minister Mariusz Kamiński podpisał nową decyzję kompetencyjną, która określa zakres obowiązków poszczególnych członków kierownictwa MSWiA. W resorcie będzie czterech wiceministrów: Maciej Wąsik, Paweł Szefernaker, Krzysztof Kozłowski oraz Błażej Poboży.

Szef MSWiA Mariusz Kamiński
Szef MSWiA będzie bezpośrednio nadzorował pracę Komendanta Głównego Policji i Komendanta Głównego Straży Granicznej. Ministrowi Mariuszowi Kamińskiemu będą też podlegały: Departament Kontroli i Nadzoru, Departament Bezpieczeństwa, Biuro Nadzoru Wewnętrznego oraz Biuro Ministra.

Maciej Wąsik, sekretarz stanu w MSWiA
Sekretarz stanu Maciej Wąsik będzie pełnił funkcję pierwszego zastępcy ministra Mariusza Kamińskiego i koordynował działania: Departamentu Porządku Publicznego, Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego oraz Departamentu Zezwoleń i Koncesji. Wiceministrowi będą podlegać: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Służby Ochrony Państwa i Szef Obrony Cywilnej Kraju. W zakresie obowiązków wiceministra Macieja Wąsika znalazł się również nadzór nad Zakładem Emerytalno-Rentowym MSWiA i Szkołą Główną Służby Pożarniczej.

Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w MSWiA
Sekretarz stanu Paweł Szefernaker będzie, w imieniu szefa MSWiA, sprawował nadzór nad wojewodami, a także odpowiadał za współpracę z samorządem terytorialnym. Będzie koordynował działania Departamentu Administracji Publicznej oraz Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Ponadto będzie nadzorował Departament Spraw Obywatelskich, Departament Teleinformatyki oraz Centrum Personalizacji Dokumentów.

Krzysztof Kozłowski, sekretarz stanu w MSWiA
Sekretarz stanu Krzysztof Kozłowski będzie nadzorował pracę Departamentu Budżetu, Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji, Departamentu Prawnego, Departamentu Spraw Międzynarodowych, Departamentu Zdrowia, a także Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA.

Błażej Poboży, podsekretarz stanu w MSWiA
Podsekretarz stanu Błażej Poboży będzie koordynował pracę Departamentu Komunikacji Społecznej, Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej, Departamentu Funduszy Europejskich, a także Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Będzie też odpowiadał za nadzór nad szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Centrum Obsługi Projektów Europejskich.

Źródło: https://www.gov.pl/web/mswia/nowa-decyzja-kompetencyjna-w-mswia

Foto: MSWiA