Spotkanie grupy roboczej wypracowującej zapisy dotyczące wprowadzenia w służbach mundurowych podległych Ministrowi SWiA

Zdjęcie użytkownika Robert Lis.

W dniu 13 września odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej wypracowującej zapisy dotyczące wprowadzenia w służbach mundurowych podległych Ministrowi SWiA płatnych nadgodzin. Przedstawiciel ZO NSZZ FSG przy NwOSG Kol. Adam Ostrowski (drugiego członka zespołu Kol. Marcina Czępińskiego Zarząd Główny NSZZ FSG zapomniał zwolnić) reprezentujący NSZZ FSG podtrzymał stanowisko związku aby wraz z wprowadzeniem zapisów o płatnych nadgodzinach pozostał dotychczasowy trzymiesięczny okres rozliczeniowy, a proponowane wydłużenie przez stronę służbową do sześciu miesięcy odrzucono. Strona związkowa podkreśliła, że brak w pracach zespołu myślenia w kategoriach wspólnoty różnorodności interesów, w której to wypracowuje się kompromisy i przedłożenie zmian w okresie rozliczeniowym bez istotnych argumentów uzasadniających taką potrzebę przez stronę służbową nosi charakter dyktatu. Ponownie przedstawiciel związku argumentując, iż proponowane wydłużenie okresu rozliczeniowego uderzy w funkcjonariuszy wykonujących swoje czynności na stanowiskach wykonawczych, którzy w przypadkach niepełnej obsady etatowej, a także zwiększonych obowiązków służbowych zmuszeni są wykonywać w czasie ponadnormatywnym. W takich przypadkach czynnik finansowy będzie premiował najbardziej obciążonych obowiązkami funkcjonariuszy. Zwrócił także uwagę, że powstawanie nadgodzin jest zazwyczaj wynikiem złego planowania które to także nie powstaje w związku ze źle wykonywanymi czynnościami służbowymi. Płatne nadgodziny w przypadkach kryzysowych stanowić mogą dla najniżej zarabiających funkcjonariuszy jedyny rodzaj rekompensaty, która to w przypadku wydłużenia okresu rozliczeniowego zostanie roztrwoniona pod postacią udzielania godzin lub dni wolnych niekoniecznie niestety w terminach odpowiadających funkcjonariuszom którzy te godziny wypracowali. Płatne nadgodziny mogą także mieć wpływ na zmniejszenie zapotrzebowania wśród funkcjonariuszy na dodatkowe płatne zajęcia w czasie wolnym od służby. Brak głębszej analizy może spowodować wprowadzenie nie do końca optymalnych rozwiązań regulujących tok służbowego życia.