Kwestia art. 15a uzależniona od stanu gospodarki po epidemi – InfoSecurity24.pl

Funkcjonariusze liczyli, że – zgodnie z porozumieniem podpisanym jesienią 2018 roku – sprawa rozwiązań prawnych w kwestii art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym załatwiona zostanie jeszcze w zeszłym roku, a tymczasem MSWiA nie przedstawiło do tej pory propozycji. Jak się okazuje, nie ulegnie to szybko zmianie. Jak informuje NSZZ Policjantów, podczas ostatniego spotkania roboczego, “wiceminister nie wykluczył, że będzie to kolejny krok rządu i uda się go wykonać jeszcze w tym roku”, jednak na jej załatwienie policjanci przyjęci po roku 1999 “będą musieli poczekać do chwili pojawienia się symptomów ożywienia gospodarczego po epidemii”. 

W myśl obowiązujących dziś przepisów, emerytury dla funkcjonariuszy ustala się według różnych zasad zależnych od tego, kiedy wstąpili do służby. Jak przekonywali w ubiegłym roku związkowcy, w petycji skierowanej do marszałka Sejmu, “to zróżnicowanie nie ma żadnego przekonującego uzasadnienia”. Ich zdaniem, moment rozpoczęcia służby nie jest cechą istotną, która mogłaby stanowić podstawę “odmienności w ustalaniu podstaw i wysokości emerytury”.

Petycję złożono w sierpniu ubiegłego roku i wydawało się, że choć do końca roku nie pozostało za wiele czasu, MSWiA zdoła przedstawić chociaż zarys propozycji zmian oczekiwanych przez mundurowych. Tak się jednak nie stało, a temat art. 15a od tego momentu powracał wielokrotnie, jednak bez większych konkretów. Sytuację w ostatnim czasie skomplikowała dodatkowo trwająca epidemia koronawirusa, a w zasadzie kryzys gospodarczy jaki się z nią wiąże lub wiązać będzie.

Pandemia koronawirusa pokrzyżowała wiele planów i oddaliła perspektywę wprowadzenia kilku rozwiązań, na które z niecierpliwością czekają policjanci. Okazuje się jednak, że stanowcza i konsekwentna postawa NSZZ Policjantów w połączeniu z przychylnością kierownictwa resortu SWiA przynoszą oczekiwane rezultaty.

fragment komunikatu Biura Prasowego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów
Jak podkreślają związkowcy, na spotkaniu roboczym z wiceszefem MSWiA, które odbyło się 22 maja, “w sprawach wymagających legislacji zajęto się tematami dodatku przedemerytalnego, art. 15a, art. 115a, płatnymi nadgodzinami, do których według NSZZ Policjantów powinien mieć prawo każdy policjant zaangażowany w walkę z pandemią niezależnie od rodzaju dodatku, wykorzystaniem środków wakatowych oraz propozycjami zmian w procesie dyscyplinarnym, uznawanymi przez NSZZ Policjantów za niekorzystne”. Minister Wąsik miał zapewnić, że “w pierwszej kolejności rząd zajmie się przede wszystkim ustanowieniem dodatku przedemerytalnego dla policjantów z wysługą powyżej 25 i 28,5 lat oraz ekwiwalentem za niewykorzystany urlop, należnym policjantom przechodzącym na emeryturę”. Nieco bardziej problematyczna wydaje się jednak kwestia art. 15a.
Foto: A. Ostrowski 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 28 czerwca br.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ma zostać przedłużony do 28 czerwca 2020 r. także dla rodziców dzieci zdrowych do 8. roku życia. Ta sama data dotyczy zasiłku opiekuńczego dla rolników. Ustawa ma zostać zmieniona, a nowe przepisy będą obowiązywały z mocą wsteczną od 25 maja br.

„Zgodnie z obowiązującymi przepisami dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach zarówno dla rodziców i opiekunów dzieci do lat 8 jak i dzieci i osób niepełnosprawnych. Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego jest przedłużone do 14 czerwca br. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać zarówno w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, jak również w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez wymienione placówki z powodu czasowego ograniczenia ich funkcjonowania w związku z COVID-19, oraz również w przypadku, gdy, ubezpieczony podejmie decyzję o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem.”

Art. 58. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadza się następujące zmiany:

w art. 4:

a) w ust. 1–1b wyrazy „przez okres nie dłuższy niż 14 dni.” zastępuje się wyrazami „do dnia 28 czerwca 2020 r.”,

b) po ust. 1b dodaje się ust. 1c i 1d w brzmieniu:

„1c. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870), przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy do dnia 28 czerwca 2020 r.

1d. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w ust. 1c, przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, również w przypadku otwarcia placówek, o których mowa w tych przepisach, w czasie trwania COVID-19 do dnia 28 czerwca 2020 r.”,

c) w ust 2 wyrazy „w ust. 1 pkt 1” zastępuje się wyrazami „w ust. 1c”,

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, określić dłuższy okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego niż wskazany w ust. 1–1d dla poszczególnych grup osób uprawnionych oraz w zależności od funkcjonowania poszczególnych placówek, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.”

Źródło: https://kadry.infor.pl/kadry/ubezpieczenia/zasilki_i_inne_swiadczenia/4589483,Dodatkowy-zasilek-opiekunczy-przedluzony-do-28-czerwca-2020-r.html?

Foto: Internet

Szef MSWiA o walce z wakatami w służbach mundurowych – InfoSecurity24.pl

Przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę dla doświadczonych funkcjonariuszy, aby zachęcić ich do nieprzechodzenia na emeryturę mundurową. Ustawa trafi niedługo do parlamentu – poinformował szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Mariusz Kamiński, w odpowiedzi na pytania InfoSecurity24.pl, podczas piątkowej konferencji. Resort zamierza walczyć w ten sposób ze zwiększającą się liczbą wakatów, m.in. w policji, związanej w ostatnich miesiącach przede wszystkim z pandemią koronawirusa i wstrzymaniem naborów.

Kamiński pytany na konferencji prasowej o to, czy epidemia koronawirusa ze względu na zawieszenie naborów w służbach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji wpłynęła na zwiększenie liczby wakatów podkreślił, że “epidemia ograniczyła nabór do policji”. “Na razie wiele procedur zostało zawieszonych i mamy nadzieję, że niedługo będziemy mogli odmrozić te procedury” – dodał.

Rzeczywiście epidemia ograniczyła nabór do policji, wiele procedur zostało zawieszonych. Miejmy nadzieje, że już niedługo będziemy mogli odmrozić te procedury. Nabór do policji jest czymś niezwykle ważnym zwłaszcza w obliczu liczby wakatów, które są w policji. W tej chwili jest ich ok. 7 tys. To jest duża liczba i musimy się z tym problem zmierzyć.

Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji

Sposobem, na poradzenie sobie z wysoką liczbą wakatów, m.in. w policji, oprócz – w miarę możliwości – szybkiego odblokowania naborów, ma być zachęcenie funkcjonariuszy do pozostawania w służbie, już po nabyciu przez nich praw emerytalnych, czyli przedemerytalny dodatek motywacyjny. Zdaniem szefa MSWiA “niezwykle ważne jest to, aby dobrzy funkcjonariusze posiadający ogromne doświadczenie chcieli służyć w policji, a nie przechodzić na emerytury”. Kamiński zapewnił, że resort spraw wewnętrznych wypracował w dialogu ze związkami zawodowymi “atrakcyjną dla znakomitych, doświadczonych funkcjonariuszy propozycję dłuższego pozostania w służbie, a nie przechodzenia na emeryturę mundurową”.Minister poinformował, że “rząd pozostaje na końcowym etapie pracy nad ustawą i za chwilę będzie ona kierowana do parlamentu”. Wyraził nadzieję, że “przyjęcie ustawy przez parlament rozwiąże sprawę wakatów w policji, zwłaszcza w czasie zamrożenia procedur naboru”. Rozwiązanie o którym mówił Kamiński stanowi część tzw. superustawy, a MSWiA jest zdeterminowane by nowe regulacje weszły w życie jeszcze w tym roku.Dodatek pierwszego stopnia, w wysokości 1,5 tys. zł brutto przysługiwałby funkcjonariuszom, którzy ukończyli 25 lat służby. Natomiast dodatek drugiego stopnia – w wysokości 2,5 tys. zł brutto otrzymaliby funkcjonariusze po 28,5 latach służby. Dodatek nie będzie stanowić podstawy wymiaru emerytury. Świadczenie motywacyjne nie będzie wliczane również do podstawy obliczania nagrody jubileuszowej i odprawy w związku ze zwolnieniem ze służby. 

MSWiA przesłało projekt tzw. superustawy do Komitetu Stałego Rady Ministrów

Choć wydawało się, że epidemia koronawirusa może zatrzymać – przynajmniej na jakiś czas – procedowanie przygotowanej przez MSWiA ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, projekt wkracza właśnie na kolejny legislacyjny etap. Co więcej, jeśli prace nie utkną na którymś z kolejnych stadiów zaawansowania, wejście w życie ustawy w lipcu jest jeszcze w zasięgu ręki. Jak informowało niedawno Biuro Prasowe Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, “Minister (Maciej Wąsik – przyp. red.) będzie zabiegał o to, żeby udało się wprowadzić te rozwiązania od lipca br.”

Wszystko wskazuje na to, że prace nad superustawą – mimo trwającej wciąż epidemii koronawirusa – nie zostały zatrzymane, a MSWiA jest zdeterminowane by nowe regulacje weszły w życie jeszcze w tym roku. Tak wynika przynajmniej z informacji, jakie po niedawnym spotkaniu z wiceszefem MSWiA przekazało Biuro Prasowe Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. “Podczas spotkania Maciej Wąsik poinformował, że w najbliższym tygodniu do Komitetu Stałego Rady Ministrów wpłynie od Ministra SWiA projekt Ustawy – o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych. W projekcie między innymi zawarte zostały założenia wprowadzenia dodatku przedemerytalnego oraz wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (art. 115a Ustawy o Policji). Minister będzie zabiegał o to, żeby udało się wprowadzić te rozwiązania od lipca br.” – czytamy w wydanym przez NSZZP komunikacie. Minister słowa dotrzymał, a ustawa trafiła z MSWiA do KPRM.

Koniec konsultacji

Ustawa, o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, tak jak bardzo oczekiwana była przez mundurowe środowisko, tak samo wiele emocji wzbudziła, gdy MSWiA opublikowało jej projekt. Okazało się bowiem, że choć wyczekiwane rozwiązania znalazły się w przedstawionym dokumencie, ich szczegółowe zapisy budziły sporo wątpliwości funkcjonariuszy. “Jak patrzę na ten dokument to mam wrażenie, że napisali go razem <<do spóły>> dyrektor departamentu budżetu MSWiA z dyrektorem biura kadr KGP” – mówił w rozmowie z InfoSecurity24.pl przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Rafał Jankowski. Kilka dni później okazało się, że MSWiA zamierza dalej pracować nad kształtem przepisów, i jak zapewnić miał podczas spotkania ze związkowcami wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, uwagi jakie do przygotowanego przez resort projektu podnosili związkowcy miały zostać “niezwłocznie uwzględnione po złożeniu ich w formie pisemnej”.  Dziś – po zakończeniu procesu konsultacji społecznych – wiemy już które z nich zostały zaakceptowane a które nie.

Jedną z kwestii “spornych” były zasady, na postawie których mundurowym przysługiwałby przedemerytalny dodatek motywacyjny. Związkowcy, w uwagach wysłanych do MSWiA stwierdzili, że “rozwiązanie uzależniające przyznanie świadczenia od niesformalizowanej opinii bezpośredniego przełożonego jest niekorzystne w uwagi na wątpliwy obiektywizm decyzji”. Jak dodali, “czynnikiem, który w najwyższym stopniu zdecyduje o skuteczności przedemerytalnego dodatku motywacyjnego będzie jego powszechny charakter”. Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych zaproponowała, “by opinię, o której mowa w art. 120a ust. 3 zastąpić sformalizowaną opinią, o której mowa w art. 35 ustawy o Policji i analogicznych zapisach w ustawach o SG i PSP”. “Konsekwencją tej propozycji jest odpowiednia zmiana w art. 120a ust. 4 pkt 4 i skreślenie ust. 5, a także uzupełnienie przepisów wykonawczych w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy” – wyjaśniała. Zgodnie z wcześniej pojawiającymi się deklaracjami ze strony kierownictwa MSWiA, resort zdecydował się przychylić do tej propozycji, zrezygnowano więc z warunku przyznania świadczenia po uzyskaniu opinii określonej w art. 120a ust. 3.  Analogiczne zmiany dotyczyć mają też ustaw o Straży Granicznej oraz o Państwowej Straży Pożarnej.

MSWiA wycofało się też z pierwotnego kształtu regulacji dot. służby na wolnym powietrzu i związanego z tym świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywienie. W ocenie FZZSM wątpliwości budziło rozwiązanie uzależniające otrzymanie świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywienie od służby na wolnym powietrzu pełnionej poza pomieszczeniami i pojazdami przez co najmniej 4 godziny dziennie. Jak podkreślono, zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego Policji “służbę z wykorzystaniem pojazdu służbowego należy traktować na równi ze służbą pełnioną na wolnym powietrzu”, a “w celu ograniczenia biurokracji polegającej na absorbowaniu czasu funkcjonariuszy i przełożonych na weryfikacji zasadności wypłaty świadczenia należy skupić się na realizacji ustawowych zadań formacji, a ekwiwalent przyznać każdemu funkcjonariuszowi, który w okresie jesienno-zimowym pełni służbę na wolnym powietrzu przez co najmniej 4 godziny dziennie”. MSWiA uwzględniła uwagę w odniesieniu do Policji i Straży Granicznej. Jak poinformowano, “zakwestionowany przepis nie funkcjonuje na gruncie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej”.

Resort spraw wewnętrznych i administracji nie przychylił się jednak do propozycji zmian projektu ustawy w taki sposób, by ekwiwalent za niewykorzystany urlop przysługiwał wszystkim funkcjonariuszom zwolnionym ze służby po 27 lipca 2001 roku. Wnioskowali o to związkowy zrzeszeni w FZZSM. Jak twierdzą, “każde zawężenie tej daty a tym samym ograniczenie liczby funkcjonariuszy uprawnionych do ekwiwalentu w wysokości ustalonej przez Trybunał Konstytucyjny będzie niezgodne z Konstytucją i spotka się ze sprzeciwem Federacji”. Wszystko więc na to wskazuje, że ekwiwalent w wysokości 1/21 części miesięcznego uposażenia, przysługiwał będzie mundurowym zwolnionym ze służby po 6 listopada 2018 roku. Może się więc okazać, że funkcjonariusze którzy odeszli ze służby od 27 lipca 2001 do dnia 6 listopada 2018 r. w praktyce – jak wskazuje Stowarzyszenie Pomocy Prawej Policjantom w Toruniu – będą pozbawieni wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop do nowego poziomu.

ZESTAWIENIE UWAG ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU USTAWY W TABELI PONIŻEJ (źródło: Związek Zawodowy Strażaków FLORIAN)

 

qal1fa_TABELAUWAGDOPROJEKTUUSTAWYOSZCZEGLNYCHROZWIZANIACHDOTYCZCYCHWSPARCIASUBMUNDUROWYCHNADZOROWANYCHPRZEZMINISTRAWACIWEGODOSPRAWWEWNTRZNYCHZGOSZONYCHWRAMACHKONSULTACJIPUBLICZNYCH

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/superustawa-nie-trafi-do-poczekalni-mswia-przyspiesza-prace?

Foto: KPRM

“Razem zwyciężymy”. Celnicy zapowiadają akcję protestacyjną

Związek Zawodowy Celnicy PL poinformował resort finansów, że środowisko nie jest zadowolone z rozwiązań, które Ministerstwo zaproponowało w sprawie podwyżek w Krajowej Administracji Skarbowej. Związkowcy podkreślają w wiadomościach wysyłanych m.in. do mediów, że sytuacja jest napięta i jest zagrożenie wybuchem “niekontrolowanego protestu w KAS”.

Jak czytamy w piśmie, które związkowcy skierowali do szefa resortu finansów, Tadeusza Kościńskiego, minister miał zostać “wprowadzony w błąd” przez kierownictwo Krajowej Administracji Skarbowej “odnośnie wysokości wypłaconych podwyżek w MSWiA oraz Ministerstwie Sprawiedliwości”. “(…) w ramach trwającej procedury sporów zbiorowych wysłał do wszystkich Dyrektorów Izb Administracji Skarbowych i KIS, żądanie zrealizowania postulatów, w tym postulatów płacowych, dot. równego traktowania w terminie trzech dni (wraz z wypłatą majową)” – informuje związek szefa resortu.

Celnicy zapowiadają, że po tym terminie, w razie braku realizacji postulatów, zostanie ogłoszona akcja protestacyjna w Krajowej Administracji Skarbowej. Chodzi oczywiście o podwyżki, na które czekają pracownicy KAS i funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/razem-zwyciezymy-celnicy-zapowiadaja-akcje-protestacyjna?

Foto: KAS

Serdeczne życzenia z okazji święta Strazy Granicznej

W imieniu Mazowieckiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych składam serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, tak w służbie, jak i w życiu prywatnym wszystkim Funkcjonariuszkom i Funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Niech zawsze Św. Mateusz otacza Was opieką, a trudna służba niech będzie źródłem satysfakcji i powodem do dumy.

Przewodniczący MF ZZSM

Dariusz Łazarczyk

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla funkcjonariuszy do 14 czerwca!

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania “dodatkowego zasiłku opiekuńczego” daje prawo policjantowi do korzystania z niego do 14 czerwca.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 14 maja 2020 r . Poz. 855

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

U S T A W A

z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2) w art. 3 dotychczasową treść oznacza się jako ust.1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio do funkcjonariuszy służb wymienionych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Cały akt w załączniku: Dz_U_14_05_2020

 

100 proc. na kwarantannie i nielimitowane nadgodziny – Tarcza antykryzysowa 3.0. przyjęta. Nowe rozwiązania także dla służb mundurowych

Trzecia odsłona tarczy antykryzysowej stała się faktem. Sejm, po  przyjęciu części zaproponowanych przez Senat poprawek, przyjął nowe przepisy i skierował ustawę do prezydenta. I choć w znacznej mierze kolejna wersja tarczy dotyczy kwestii gospodarczych, w ustawie pojawiło się także kilka rozwiązań odnoszących się do służb mundurowych.

Zmian jakie nowa wersja tarczy antykryzysowej wprowadza dla służb mundurowych nie jest może wiele, ale są one z pewnością oczekiwane przez mundurowe środowisko. Po pierwsze nowelizacja uzupełnia – o Służbę Więzienną – katalog służb mundurowych, którym przysługuje prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Ta niewielka zmiana była konieczna, bowiem w poprzednio przeprowadzanej nowelizacji, w dodawanym ustępie, w którym wprost wskazywano podstawy prawne określające tryb i zasady przyznawania zasiłków (odsyłając do ustaw pragmatycznych każdej z formacji), w wyliczeniu nie znalazło się odwołanie do ustawy o Służbie Więziennej.

100 proc. na kwarantannie i nielimitowane nadgodziny

Zmiana dotyczy także wysokości uposażenia jakie żołnierz lub funkcjonariusz otrzymuje w czasie przebywania na kwarantannie lub na zwolnieniu lekarskim z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem zadań służbowych. Do tej pory wypłata uposażeń regulowana była w ustawach każdej z formacji. I choć policja – co do zasady – w takich przypadkach wypłacała 100 proc. uposażenia, praktyka ta nie była powszechnie stosowana w służbach. Przyjęta ustawa ujednolica te zasady, wprost wskazując, że uposażenie w pełnej wysokości w takich przypadkach należy się funkcjonariuszom wszystkich służb mundurowych oraz żołnierzom. Nowe przepisy mają obowiązywać z mocą od 1 kwietnia.

Skierowana do podpisu prezydenta ustawa zakłada też zniesienie limitu nadgodzin jakie w tygodniu wypracować mogą policjanci. Zgodnie z ustawą o policji, a dokładnie art. 33 ust. 2a, liczba policyjnych nadgodzin nie może przekraczać 8 godzin tygodniowo w okresie rozliczeniowym. Tarcza 3.0. limit ten znosi, a nowe przepisy mają obowiązywać do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii związanego z epidemią koronawirusa. Wprowadzane rozwiązanie ma zapewnić, jak mogliśmy przeczytać w uzasadnieniu projektu ustawy, “sprawność organizacyjną Policji, w szczególności w przypadku istotnego zwiększenia się liczby policjantów zakażonych wirusem COVID-19 lub przebywających na obowiązkowej kwarantannie”. To jednak – jak się wydaje – tylko jeden z potencjalnych “plusów” czasowego zniesienia limitu nadgodzin. Biorąc bowiem pod uwagę liczbę policyjnych wakatów wydaje się, że brak ustawowych ograniczeń w liczbie nadgodzin, może pomóc utrzymać ciągłość służby, przynajmniej do czasu, kiedy nie zostaną wznowione nabory, a policja zacznie “odrabiać kadrowe straty”.

Czytaj więcej: źródło: https://www.infosecurity24.pl/tarcza-antykryzysowa-30-przyjeta-nowe-rozwiazania-takze-dla-sluzb-mundurowych?

Foto: Sejm RP

Służby podległe MSWiA przejdą pod nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Służby mundurowe po likwidacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA przejdą w lipcu b.r. pod nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Celem połączenia instytucji jest ujednolicenie prowadzonych kontroli i działań nadzorczych – podał we wtorek resort spraw wewnętrznych i administracji.

Zmiany w strukturze organizacyjnej sanepidu i likwidacja od 1 lipca 2020 r. Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA to niektóre rozwiązania zawarte w nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, którą w lutym podpisał prezydent Andrzej Duda.

Zgodnie z ustawą zadania PIS MSWiA przejmie Państwowa Inspekcja Sanitarna. Jak poinformował we wtorek wydział prasowy resortu spraw wewnętrznych, służby mundurowe MSWiA, czyli m.in. Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna, przejdą tym samym pod nadzór sanitarny PIS. Resort w wydanym komunikacie zapewnił, że służby podległe MSWiA nie ucierpią na zmianie organizacyjnej, która niebawem wejdzie w życie. “Połączenie PIS i PIS MSWiA ujednolici praktykę działania i ramy prowadzonych kontroli” – czytamy.

Zacytowany w informacji wiceszef resortu Błażej Poboży wskazał, że zmianie nie ulegnie zakres kontroli i nadzoru nad warunkami higienicznymi, sanitarnymi i zdrowotnymi, a zmieni się jedynie instytucja przeprowadzająca te czynności. “Nowelizacja ma zatem charakter organizacyjny i porządkujący” – wyjaśnił wiceszef resortu.

MSWiA podkreśliło, że Państwowa Inspekcja Sanitarna będzie mogła też korzystać z wiedzy i doświadczenia pracowników sanepidu MSWiA. “Dotychczasowi inspektorzy sanitarni MSWiA staną się bowiem pracownikami Państwowej Inspekcji Sanitarnej” – podał resort. Jak wyliczyło ministerstwo, w Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA w całym kraju jest obecnie zatrudnionych 75 osób.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/sluzby-podlegle-mswia-przejda-pod-nadzor-panstwowej-inspekcji-sanitarnej?

Foto: Policja, PSP, SG, SOP

30. rocznica powstania NSZZ Policjantów

Mazowiecka Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych, Kolegom Związkowcom z okazji 30. rocznic powstania NSZZ Policjantów składa najserdeczniejsze życzenie wszelkiej pomyślności, wytrwałości i sukcesów w podejmowanych działaniach na rzecz ochrony praw i poprawy warunków służby funkcjonariuszy Policji.

11 maja 1990 r., jeden dzień po ogłoszeniu i wejściu w życie uchwalonej w dniu 6 kwietnia 1990 r. ustawy o Policji, Sąd Wojewódzki w Warszawie postanawia wpisać Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów do rejestru związków zawodowych (Sygn. Akt VII NS Rej zz pz 41/89).

Kpt. Roman Hula i sierż. Jan Jabłoński

Rejestracja NSZZ Policjantów zapoczątkowała proces transformacji ustrojowej w instytucji dotychczas całkowicie podporządkowanej byłym funkcjonariuszom PZPR. Pod naporem reformatorskiego żywiołu, komunistyczna reduta z generałem Czesławem Kiszczakiem na czele, ówczesnym Ministrem Spraw Wewnętrznych zaczyna trzeszczeć w posadach.

Gen. Kiszczak liczył, że zapały reformatorów uda mu się zdusić, że podporządkuje NSZZ Policjantów swoim wpływom i utrzyma w swoich rękach policję, ale działacze związkowi okazali się sprytniejsi.

Aby jednak Policja stać się mogła w pełni demokratyczną i nowoczesną formacją i zyskać pełne zaufanie społeczne musiało upłynąć sporo czasu…

(…)11 maja tego roku, minie 30 lat od powstania Niezależnego Związku Zawodowego Policjantów. Zgoda na jego założenie w resorcie siłowym była jednym najważniejszych symboli zmian ustrojowych w naszym kraju (…) – Policja 997

 

Źródło: NSZZP