Policja albo SOP zamiast wojska? MON wyznacza miejsca służby zastępczej

Choć aktualnie obowiązek odbywania obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej jest zawieszony, a resort obrony narodowej zapewnia, że nie ma planów jego przywrócenia, w projekcie rozporządzenia wskazuje formacje, w których pełniona może być służba zastępcza. To wynik wejścia w życie przepisów ustawy o obronie ojczyzny. Potencjalni poborowi do wyboru będą mieli trzy formacje nadzorowane przez MSWiA. 

Zasadnicza służba wojskowa zawieszona została, w celu uzawodowienia armii, w 2010 roku. W związku z tym od ponad 13 lat służba zastępcza de facto – poza czysto legislacyjną sferą – nie funkcjonuje. Niemniej jednak, w związku z wejściem w życie przeszło rok temu ustawy o obronie ojczyzny, MON przygotował projekt rozporządzenia wskazujący w jakich formacjach służbę zastępczą można odbywać. Jednocześnie, resort obrony narodowej zapewnia, że nie ma planów przywrócenia zawieszonego obowiązku, a “projektowane rozporządzenie wydawane jest w celu realizacji upoważnienia ustawowego”. “Przepisy niniejszego rozporządzenia będą zatem realizowane dopiero w momencie wprowadzenia obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej, który to obowiązek wynika ze ściśle określonej procedury” – tłumaczy MON.Czytaj więcej, źródło: infosecurity24.pl

Foto: MON

MSWiA zmieni przepisy dotyczące świadczenia motywacyjnego?

Świadczenie motywacyjne, popularnie nazywane dodatkiem przedemerytalnym, w mundurowej rzeczywistości funkcjonuje już jakiś czas. Jak przekonują przedstawiciele MSWiA to m.in. jego wprowadzenie uchroniło służby przed masowymi odejściami funkcjonariuszy z ponad 25-letnim stażem służby. Dodatek, o którym mowa, w założeniu ma charakter powszechny i przysługuje każdemu funkcjonariuszowi, który posiada m.in. odpowiedni staż i nie jest ukarany karą dyscyplinarną. Co jednak z mundurowymi w stosunku do których wszczęto postępowanie, a następnie je umorzono? Jak się okazuje nie mają on możliwości “odzyskania” pieniędzy, które nie zostały wypłacone w czasie jego trwania. Sprawą zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich, który zwrócił się z wnioskiem o zmianę przepisów w tym zakresie do szefa MSWiA.

Do RPO, jak poinformowało biuro Rzecznika, wpłynęła sprawa dotycząca świadczenia motywacyjnego, które w wysokości 2500 zł miesięcznie jest przyznawane funkcjonariuszom po osiągnięciu 28 lat i 6 miesięcy służby. Chodzi o policjanta, wobec którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne, a przełożony wydał rozkaz personalny o ustaniu jego prawa do wypłaty dodatku przedemerytalnego. Po kilku miesiącach postępowanie dyscyplinarne – które, jak pisze RPO, wszczęto niezasadnie – umorzono, a świadczenie zostało ponownie przyznane. Jak zauważa jednak Rzecznik, w obowiązujących dziś regulacjach nie istnieje podstawa prawna do wypłaty świadczenia motywacyjnego za okres, w którym ustało prawo do niego.

Wydaje się, że przepisy są nieproporcjonalnie dolegliwe dla policjantów. Katalog przesłanek powodujących ustanie prawa do świadczenia jednakowo traktuje samo wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz ukaranie karą dyscyplinarną (do czasu jej zatarcia).
MARCIN WIĄCEK, RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Co więcej, jak zauważa RPO, w lepszej sytuacji mają być funkcjonariusze ukarani np. karą nagany, która ulega zatarciu po 6 miesiącach, niż ci, który skorzystają z prawa do odwołania. “Na prawomocne zakończenie »dyscyplinarki« poczeka on znacznie dłużej – a przez cały ten czas nie będzie miał świadczenia” – podkreśla Rzecznik.

Wniosek jest zatem dość oczywisty. Mundurowemu bardziej ma się “opłacać” – ze względów finansowych – nie odwoływać się od kary dyscyplinarnej, nawet jeśli ta zostanie na niego nałożona bezzasadnie. “Całkowicie wypacza to istotę postępowania dyscyplinarnego” – alarmuje RPO. Jak dodaje, w skrajnych przypadkach taki stan może prowadzić do “nadużywania prawa do wszczęcia postępowania”.

Czytaj więcej, źródło: infosecurity24.pl

Foto: MSWiA

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Z okazji Dnia Strażaka pragnę przekazać Całej Braci Strażackiej wyrazy szacunku i uznania.

Życzę Wam w imieniu MF ZZSM bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Dariusz Łazarczyk
Przewodniczący MF ZZSM

 

Mundurowi z łatwiejszym dostępem do broni. Mają “wzmocnić potencjał obronny”

Funkcjonariusze i żołnierze już niebawem będą mogli, znacznie łatwiej niż dotychczas, otrzymać pozwolenie na broń do celów ochrony osobistej. To wynik wprowadzonych zmian w przepisach, które – jak czytamy w uzasadnieniu – dadzą “szansę na stosunkowo szybkie, a bez dodatkowych kosztów dla państwa, wzmocnienie potencjału obronnego Polski”. Różne projekty dotyczące zmian w ustawie o broni i amunicji na legislacyjnym rynku pojawiały się w ostatnich latach przynajmniej kilkukrotnie. Żaden z nich jednak, przynajmniej do tej pory, nie zyskał na tyle politycznego poparcia by przejść sejmowo-senacką ścieżkę i trafić na biurko prezydenta. Żaden poza ustawą “o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych”. Pod tą nazwą kryje się bowiem, oprócz nowelizacji kilkunastu innych aktów prawnych, właśnie zmiana przepisów ustawy o broni i amunicji. Dlaczego te regulacje zdecydowano się wprowadzić nieco “tylnymi drzwiami” nie wiadomo, wiadomo jednak, że kiedy przepisy wejdą w życie, mundurowym otrzymać pozwolenie na broń będzie łatwiej niż do tej pory.

“Celem projektowanych zmian jest racjonalizacja przepisów dotyczących dostępu do broni palnej. Ma to istotne znaczenie proobronne, co jest szczególnie istotne w kontekście wojny w Ukrainie. Da szansę na stosunkowo szybkie, a bez dodatkowych kosztów dla państwa, wzmocnienie potencjału obronnego Polski. Zwiększy także poczucie osobistego bezpieczeństwa wśród obywateli, gdyż wzmocni ochronę zdrowia, życia, a także miru domowego” – czytamy w uzasadnieniu jakie dołączono do projektu, autorstwa posłów sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji, który za sprawą prezydenckiego podpisu, za chwilę stanie się obowiązującym prawem.
Na czym dokładnie polegają zmiany? Najistotniejszą, jest określenie kręgu podmiotów, które będą mogły uzyskać pozwolenie na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia ze względu na “chęć wzmocnienia potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej zadeklarowaną przez taką osobę”. Uprawnienie to dotyczyć będzie funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, funkcjonariusza innej państwowej formacji uzbrojonej oraz żołnierza zawodowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada przydzieloną mu broń służbową, a także osobę pełniącą terytorialną służbę wojskową co najmniej dwa lata.

Mając na uwadze potrzebę wzmocnienia potencjału obronnego Polski zasadne jest ułatwienie uzyskiwania pozwolenia na broń funkcjonariuszom i żołnierzom, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiadają przydzieloną im broń służbową, a także osobom pełniące terytorialną służbę wojskową co najmniej rok oraz sędziom i prokuratorom.
FRAGMENT UZASADNIENIA AUTOPOPRAWKI DO KOMISYJNEGO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAW W CELU LIKWIDOWANIA ZBĘDNYCH BARIER ADMINISTRACYJNYCH I PRAWNYCH

Co ciekawe, w toku prac nad ustawą z jej przepisów zniknęli prokuratorzy i sędziowie, którzy podobnie jak mundurowi, mieli mieć możliwość skorzystania z łatwiejszej ścieżki w procesie uzyskiwania pozwolenia.
 

Czytaj więcej, źródło: infosecurity24.pl

Foto: NwOSG