Świadczenie za długoletnią służbę

Świadczenie za długoletnią służbę dolicza się do podstawy wymiaru emerytury i/lub renty inwalidzkiej funkcjonariuszowi: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej, który na dzień zwolnienia ze służby posiada, co najmniej 32 lata wysługi emerytalnej.

Do okresu 32-letniej wysługi emerytalnej, w przypadku funkcjonariuszy:

  • pozostających w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r., których emerytura ustalana jest na podstawie art. 15 lub art. 15e ustawy zaopatrzeniowej – zalicza się okresy służby oraz okresy równorzędne ze służbą, a także okresy składkowe i nieskładkowe przed służbą,
  • przyjętych do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. i przed dniem 1 stycznia 2013 r., których emerytura ustalana jest na podstawie art. 15a lub art. 15d ustawy zaopatrzeniowej – zalicza się okresy służby oraz okresy równorzędne ze służbą,
  • przyjętych do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. i przed dniem 1 października 2003 r. i posiadających, co najmniej 25 lat służby liczonej wraz z okresami równorzędnymi ze służbą, których emerytura ustalana jest na podstawie art. 15aa ustawy zaopatrzeniowej – zalicza się okresy służby, okresy równorzędne ze służbą a także okresy składkowe oraz okresy opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po dniu 31 grudnia 1998 r. lub okresy nieopłacania składek z powodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia,
  • przyjętych do służby po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r., których emerytura ustalana jest na podstawie art. 18e ustawy zaopatrzeniowej – zalicza się okresy służby oraz okresy równorzędne ze służbą,
  • posiadających w wysłudze emerytalnej okresy służby w Straży Granicznej liczone w wymiarze półtorakrotnym – zalicza się te okresy w tym samym wymiarze.

Do wysługi emerytalnej nie zalicza się okresów zawieszenia w czynnościach służbowych.

Źródło: https://www.gov.pl/web/zermswia/swiadczenie-dlugoletnia-sluzba

Foto: ZERMSWiA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *