Nie ma odwrotu. Superustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw 18 września została opublikowana w Dzienniku Ustaw, co oznacza, że już od października większość zawartych w niej przepisów stanie się obowiązującym prawem. Już niebawem więc, mundurowi którzy zdecydują się pozostać w służbie mimo posiadanej wysługi lat (25 i 28,5 roku) będą mogli liczyć na spory dodatek do pensji w postaci świadczenia motywacyjnego. Wypłacane ono będzie w kwocie 1500 złotych brutto (po 25 latach służby) lub 2500 złotych brutto (po 28,5 latach służby). I choć to jedno z najczęściej omawianych w kontekście tej ustawy rozwiązań, wprowadza ona także szereg innych, dla wielu mundurowych nie mniej ważnych, zmian. 

Jedną z istotniejszych – obok dodatków motywacyjnych – kwestii, na której rozwiązanie czekali mundurowi, jest uregulowanie wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy. Ustawa wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego i wprowadza przelicznik 1/21 miesięcznego uposażenia za jeden dzień urlopu, a nie 1/30 – tak jak było to dotychczas. Ustawa rozszerza też ochronę prawną funkcjonariuszy. Teraz będzie im przysługiwać zwrot kosztów poniesionych np. na prawnika, jeżeli postępowanie karne prowadzone w związku z wykonywaniem przez nich czynności służbowych zakończy się wyrokiem uniewinniającym lub zostanie umorzone. Trwają już prace nad projektami odpowiednich rozporządzeń regulujących tę kwestię.

Przygotowana w MSWiA ustawa ujednoliciła też przepisy dotyczące wyżywienia formacji mundurowych. Szczegółowo określono warunki otrzymywania tzw. wyżywienia w naturze oraz wprowadzono możliwość przyznawania świadczenia pieniężnego w zamian za nie. Nowe regulacje dotyczą też strażaków, znacząco obniżą się bowiem koszty dopuszczenia do akcji ratowniczych używanych strażackich samochodów sprowadzanych z zagranicy. Pojazdy te nie będą poddane już obowiązkowi uzyskania świadectwa dopuszczenia, lecz opinii technicznej jako mniej sformalizowanej procedurze potwierdzenia spełnienia przez pojazd wymagań dla pojazdów używanych do celów specjalnych, a konkretnie do celów ochrony przeciwpożarowej. Ustawa wprowadza również nowe zasady prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa. Znikną także niekorzystne dla byłych policjantów i strażaków przepisy dotyczące zaliczania do okresu zatrudnienia czasu jaki spędzili oni w służbie. Byłym policjantom i strażakom po odejściu ze służby, przy zawieraniu umowy o nową pracę, do okresu zatrudnienia nie był zaliczany okres służby – jeżeli podjęli pracę po upływie roku od zwolnienia z niej. Nowe przepisy eliminują z ustaw kryterium roku, tak więc okres służby liczył się będzie do stażu pracy podjętej po odejściu z formacji, bez względu na moment jej podjęcia. Analogicznie do innych formacji mundurowych w PSP nowe przepisy wprowadzają dodatek funkcyjny, a co za tym idzie, funkcjonariusz PSP pobierający dodatek funkcyjny nie będzie mógł korzystał już z możliwości wypłaty ekwiwalentu za nadgodziny.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/nie-ma-odwrotu-superustawa-opublikowana-w-dzienniku-ustaw?

Foto: MSWiA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *