Kolejne w tym roku posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

W dniu 29 sierpnia 2019 r. w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy przy ul. Jaracza 2 w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Posiedzeniu Rady Federacji ZZSM przewodniczył kol. Rafał Jankowski, a dotyczyło ono m.in.:

  • omówienia postępów realizacji Porozumienia zawartego w dniu 8 listopada 2018 r. z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • działań Federacji w związku z wprowadzeniem pluralizmu związkowego w Policji, Straży Granicznej oraz Służbie Więziennej. Federacja uważa tryb i sposób wprowadzenia pluralizmu związkowego do ustaw pragmatycznych służb mundurowych który nastąpił z inicjatywy Prezydenta RP jako rzeczywista odpowiedź na propozycję Piotra Dudy – Przewodniczącego NSZZ „Solidarność”. Jednocześnie wdrażane przez ustawodawcę w tym zakresie zmiany prawa prowadzą do znacznego rozszerzenia katalogu funkcjonariuszy pozbawionych możliwości ochrony związkowej. Z uwagi na powyższe zarekomendowano złożenie przez poszczególne związki zawodowe tworzące Federację skarg do Międzynarodowej Organizacji Pracy. W ocenie Federacji jest to jedyne działanie, które ma dużą szansę powodzenia,
  • kolejnych działań Federacji mających na celu pełną realizację postulatów sformułowanych przed podjęciem akcji protestacyjnej prowadzonej w 2018 r. a nie zrealizowanych dotychczas, jak również skoncentrowanych na rozwiązywaniu problemów funkcjonariuszy i pracowników w poszczególnych formacjach, które mają miejsce obecnie. Pilne działania Federacji zostały zaplanowane we wrześniu br. – o przebiegu tych działań będziemy informować na bieżąco.
  • umocnienia i ugruntowania pozycji Federacji ZZSM. Po dyskusji w tym zakresie, poprzedzonej opinią prof. Marka Chmaja, w której podkreślił, że dotychczasowa działalność Federacji ZZSM funkcjonującej w oparciu o porozumienie zawarte przez tworzące ją związki zawodowe, które wynika wprost z art. 11 ustawy o związkach zawodowych jest formą jak najbardziej prawidłową oraz opartą na właściwych podstawach prawnych Rada Federacji podjęła decyzję o zainicjowaniu działań na rzecz nadania osobowości prawnej Federacji. Powyższa decyzja Rady wynika ze specyficznych i niespotykanych dotąd w kilkunastoletniej historii działalności Federacji warunków, w których przyszło obecnie zabiegać o dobro funkcjonariuszy służb mundurowych.
  • Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych postanowiła wykorzystać kampanię wyborczą i zwrócić się do głównych sił politycznych w Polsce z pytaniami na temat przyszłości systemu bezpieczeństwa wewnętrznego i spraw najważniejszych dla funkcjonariuszy.
  • Federacja wystąpiła również z pismem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji domagając się pilnego spotkania w sprawie realizacji Porozumienia z 8 listopada 2019 r.

Rada Federacji powierzyła obowiązek kierowania pracami Federacji ZZSM na kolejną – kadencję dotychczasowemu jej przewodniczącemu – kol. Rafałowi Jankowskiemu.

http://www.zzsflorian.pl/aktualnosci/2090-posiedzenie-rady-federacji-zwiazkow-zawodowych-sluzb-mundurowych-3.html

W załączniku Komunikat z posiedzenia i list skierowany do Komitetów Wyborczych:

Źródło: http://www.zzsflorian.pl/aktualnosci/2090-posiedzenie-rady-federacji-zwiazkow-zawodowych-sluzb-mundurowych-3.html

Foto: ZZS,,Florian”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *